1 CRONACHIS (15)

Letôr: Laura Zanello

Traspuart da l’arcje a Gjerusalem

151David si fasè sù palaçs te citât di David, al prontà un puest pa l’arcje di Diu e i tirà sù une tende. 2Alore David al disè: “Par puartâ l’arcje di Diu no ’nd è che i levits, parcè che il Signôr ju à sielzûts lôr par puartâ l’arcje dal Signôr e par jessi simpri al so servizi”.

3David al clamà dongje dut Israel in Gjerusalem par traspuartâ l’arcje dal Signôr tal lûc che i veve prontât. 4David al clamà dongje i fîs di Aron e i levits. 5Dai fîs di Keat: Uriel, il prin, cui siei cent e vincj fradis; 6dai fîs di Merari: Asaie, il prin, cui siei dusinte e vincj fradis; 7dai fîs di Gherson: Gjoel, il prin, cui siei cent e trente fradis; 8dai fîs di Elisafan: Semaie, il prin, cui siei dusinte fradis; 9dai fîs di Ebron: Eliel, il prin, cui siei otante fradis; 10dai fîs di Uziel: Aminadab, il prin, cui siei cent e dîs fradis.

11David al clamà i predis Zadok e Ebiatar e i levits Uriel, Asaie, Gjoel, Semaie, Eliel e Aminadab 12e ur disè: “Vualtris o sês i sorestants des fameis dai levits. Smondeaitsi, vualtris e i vuestris fradis. Po o traspuartarês l’arcje dal Signôr, Diu di Israel, tal lûc che jo i ài prontât. 13Parcè che la prime volte vualtris no jeris e il Signôr, nestri Diu, si inrabià cun nô, parcè che no lu vevin interpelât come ch’al leve”.

14I predis e i levits si smondearin par traspuartâ l’arcje dal Signôr Diu di Israel. 15I fîs dai levits a alçarin l’arcje di Diu su lis lôr spalis midiant di stangjis, come ch’al veve ordenât Mosè daûr de peraule dal Signôr. 16David ur disè ai sorestants dai levits di mandâ i lôr fradis, i cantôrs cui struments de musiche, cun arpis, cun citaris e cun covertoriis par che, alçant la lôr vôs, a fasessin sintî i lôr scriui di gjonde. 17I levits a distinarin Eman fi di Gjoel, Asaf un dai siei fradis, fi di Berechie, e, dai fîs di Merari, lôr fradis, Etan fi di Kusaie. 18Cun lôr a jerin ancje i lôr fradis in seconde: Zacarie, Uziel, Semiramot, Jechiel, Uni, Eliel, Benaià, Maaseie, Matatie, Elifel, Micneie, Obed-Edom e Jeiel puartonîrs. 19I cantôrs Eman, Asaf e Etan a dopravin covertoriis di bronç, pal lôr sunôr plui vîf. 20Zacarie, Uziel, Semiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maaseie e Benaià a sunavin l’arpe sot vôs. 21Matatie, Elifel, Micneie, Obed-Edom, Jeiel, Azarie a sunavin su l’otave par dâ l’intono. 22Chenanie, sorestant dai levits, al comandave il traspuart, parcè che al veve pratiche. 23Berechie e Elkane a fasevin di puartonîrs dongje da l’arcje. 24I predis Sebanie, Gjosafat, Netaneel, Amasai, Zacarie, Benaià, Eliezer a sunavin lis trombis denant da l’arcje di Diu; Obed-Edom e Jechiel a fasevin di puartonîrs dongje da l’arcje.

25David, i anzians di Israel e i sorestants di miârs si inviarin cun gjonde a traspuartâ l’arcje dal pat dal Signôr de cjase di Obed-Edom. 26Midiant che il Signôr al secondave i levits ch’a puartavin l’arcje dal pat dal Signôr, a sacrificarin siet manzuts e siet rocs. 27David al veve intorsi une manteline di fîl, e compagn ducj i levits ch’a puartavin l’arcje, i cantôrs e Chenanie, ch’al comandave il traspuart. David al veve ancje l’efod di fîl. 28Dut Israel al compagnave l’arcje dal pat dal Signôr cun scriui, cul sun dal cuar, cun trombis e cun covertoriis, sunant arpis e citaris. 29Cuant che l’arcje dal pat dal Signôr e rivà te citât di David, Mical, fie di Saul, cjalant dal barcon, e viodè il re ch’al balave e ch’al saltave; e tal so cûr lu spreseà.