1 CRONACHIS (13;14)

Letôr: Giona Bigotto

TRASFERIMENT DA L’ARCJE A GJERUSALEM

L’arcje in cjase di Obed-Edom

131David si conseà cun ducj i sorestants di miârs e di centenârs e cun ducj i prins. 2A dute la semblee di Israel David ur disè: “Se us pâr e se il Signôr nestri Diu al è d’acuardi, visìn i nestris fradis restâts in dutis lis regjons di Israel, i predis e i levits tes citâts dai lôr passons, di dâsi dongje ator di nô. 3Cussì o tornarìn a puartâ l’arcje dal nestri Diu culì, dongje di nô, parcè che no vin plui stât daûrji dai timps di Saul”. 4Dute la semblee si cjatà d’acuardi di fâ cussì, parcè che la propueste e semeà juste ai vôi di dut il popul.

5David al clamà dongje dut Israel, di Sicor d’Egjit fintremai a la forcje di Amat, par traspuartâ l’arcje di Diu di Kiriat-Jearim. 6David, insieme cun dut Israel, al lè sù a Baale, in Kiriat-Jearim, ch’al jere di Gjude, par puartâ jù di li l’arcje di Diu, che i disevin: il Signôr ch’al è sentât sui cherubins. 7De cjase di Abinadab a traspuartarin l’arcje di Diu suntun cjar gnûf crei; Uze e Achio a menavin il cjar. 8David e dut Israel a balavin plui ch’a podevin denant di Diu, cjantant e sunant citaris, arpis, tamburei, covertoriis e trombis. 9Rivâts su l’arie di Chion, Uze al slungjà la man par tignî salde l’arcje, parcè che i bûs le fasevin triculâ. 10Ma la rabie dal Signôr si infogà cuintri di Uze e lu colpì parcè che al veve slungjade la man su l’arcje. Cussì al murì li, denant di Diu. 11David si avilì une vore, parcè che il Signôr al jere vignût jù inrabiât cuintri di Uze e i metè non a di chel lûc Peres-Uze, che i disin cussì ancje in dì di vuê.

12In che dì David al cjapà pôre di Diu e al pensà: “Cemût podaressio fâ menâ dongje di me l’arcje di Diu?”. 13Cussì David nol puartà gran l’arcje dongje di sè te citât di David, ma le indreçà viers la cjase di Obed-Edom di Gat. 14L’arcje di Diu e restà te cjase di Obed-Edom par trê mês. Il Signôr al benedì la cjase di Obed-Edom e dute la sô robe.

La cjase di David

141Chiram, re di Tîr, al mandà mes di David cun len di cedri, cun muradôrs e cun marangons par fâi sù une cjase. 2Alore David al ricognossè che il Signôr lu veve confermât re parsore di Israel e che il so ream al jere une vore puartât par vie dal so popul di Israel.

3David al cjolè altris feminis in Gjerusalem e i nasserin fîs e fiis. 4I fîs che i jerin nassûts in Gjerusalem a vevin non Samue, Sobab, Natan, Salomon, 5Ibcar, Elisue, Elipelet, 6Noghe, Nefeg, Jafie, 7Elisamà, Beeliade e Elifelet.

Vitoriis sui filisteus

8Cuant che i filisteus a vignirin a savê che David al jere stât onzût re sun dut Israel, a vignirin di lui par brincâlu. A pene savude la robe, David al saltà fûr incuintriur. 9I filisteus a rivarin e si sparniçarin pe concje di Refaim. 10David al interpelà Diu: “S’o marci cuintri dai filisteus, mai metistu tes mês mans?”. Il Signôr i rispuindè: “Marce, che jo tai metarai tes tôs mans”. 11Lôr a lerin sù a Baal-Perazim e li David ju pestà. Alore al disè: “Diu, midiant di me, al à vierzût un slambri jenfri i miei nemîs, come un slambri fat da l’aghe”; par chest il lûc lu clamarin Baal-Perazim. 12I filisteus a lassarin li i lôr dius e David al dè ordin che ju brusassin tal fûc.

13I filisteus a tornarin a sparniçâsi pe concje un’altre volte. 14David al interpelà indaûr il Signôr, che i rispuindè: “No sta lâ sù daûr di lôr; dàur la volte e brinchiju de bande dai Vencjârs. 15Cuant che tu sintarâs sunsûr di talpadis jenfri des pontis dai Vencjârs, alore tu larâs fûr a combati, parcè che Diu al larà denant di te par fruçâ il campament dai filisteus”. 16David al fasè daûr che Diu i veve ordenât. Al fiscà l’esercit dai filisteus di Gabaon fintremai a Ghezer. 17La innomine di David si sparniçà in ducj i paîs, biel che il Signôr lu faseve deventâ trement framieç di ducj i popui.