1 CRONACHIS (12)

Letôr: Ilaria Tassiello

I prins compagns di David

121Chescj a son i oms ch’a lerin di David a Ziklag cuant ch’al stave ancjemò scjampant di Saul, fi di Kis. A jerin i miôrs oms, che lu judarin in vuere. 2A jerin armâts di arc e a savevin trai frecis e claps tant cu la man drete che cu la çampe. A jerin de tribù di Beniamin, fradis di Saul: 3Achiezer, il sorestant, e Joas fîs di Semae, di Gabae, fradis di Saul; Jeziel e Pelet fîs di Azmavet; Berache e Jeu di Anatot; 4Ismaie di Gabaon, bulo fra i Trente e sorestant dai Trente; 5Gjeremie, Jacaziel, Zuan e Jozabad di Ghedere; 6Eleuzai, Jerimot, Bealie, Semarie, Sefatie di Carif; 7Elkane, Issie, Azarel, Joezer, Josgibeam, korachits; 8Oele e Zebadie fîs di Jerocam, di Ghedor.

9Dai fîs di Gad un trop di oms a passarin de bande di David te fuartece dal desert; a jerin oms di valôr, vuerîrs pronts a combati, bulos tal doprâ il scût e la lance; a sameavin leons e a jerin svelts come gazelis su pes monts: 10Ezer al jere il lôr sorestant, Abdie il secont, Eliab il tierç, 11Mismane il cuart, Gjeremie il cuint, 12Atai il sest, Eliel il setim, 13Zuan l’otâf, Elzabad il nono, 14Gjeremie il decim, Makbanai l’undicesim. 15Chescj a jerin dissendents di Gad, sorestants dal esercit; un sôl, se piçul, int frontave cent; se grant, mil. 16Chescj a passarin il Gjordan tal prin mês dal an, biel ch’al stranfave parsore di dutis lis rivis, e a faserin scjampâ dute la int de valade tant a soreli jevât che a soreli a mont.

17Un trop dai fîs di Beniamin e di Gjude a lerin di David fin te sô fuartece. 18David ur lè incuintri, al cjapà la peraule e ur disè: “S’o sês vignûts di me cun buinis intenzions, par dâmi une man, o soi disponût a metimi cun vualtris; ma s’o sês vignûts cun chê di tradîmi e di consegnâmi ai miei nemîs, seben che lis mês mans no àn fat nuie di mâl, il Diu dai vuestris vons ch’al cjali e ch’al cjastii”. 19Alore il spirt al plombà parsore di Amasai, sorestant dai Trente:

“O sin tiei, David;

de tô bande, fi di Jesse!

Pâs, pâs a ti,

e pâs a di chel che ti dà une man,

parcè che al è il to Diu che ti dà une man”.

David ju acetà e ju metè a comandâ lis sôs schiriis.

20Ancje di Manasse a passarin cun David, biel che insieme cui filisteus al marçave in vuere cuintri di Saul. Lui però no ur dè une man parcè che, dopo di vê fat consei, i prins dai filisteus a mandarin indaûr David disint: “Chel li al passarès cun Saul, so paron, magari a presit dai nestris cjâfs”. 21Intant ch’al stave lant a Ziklag, a passarin de sô bande i manassits Adnac, Jozabad, Jediael, Micjêl, Jozabad, Eliu e Ziletai, sorestants di miârs te tribù di Manasse. 22I derin une man a David cuintri dai bandîts, parcè che a jerin ducj oms di valôr e a deventarin comandants dal esercit. 23Par dî il vêr ogni dì cualchidun al passave de bande di David par dâi une man e cussì il so al deventà un campament grant di fâ pôre.

I vuerîrs che a àn proclamât David re

24Chest al è il numar dai comandants furnîts di armis ch’a passarin de bande di David in Ebron par dâi a lui, seont l’ordin dal Signôr, il ream di Saul.

25Dai fîs di Gjude, ch’a puartavin scût e lance: sismil e votcent armâts.

26Dai fîs di Simeon, oms valorôs in vuere: sietmil e cent.

27Dai fîs di Levi: cuatrimil e siscent, 28e in plui Joiadà, sorestant de gjernazie di Aron, e cun lui tremil e sietcent 29e Zadok, zovin di valôr, e la sô famee cui siei vincjedoi sorestants.

30Dai fîs di Beniamin, fradis di Saul: tremil, parcè che la puritât a restarin in servizi te cjase di Saul.

31Dai fîs di Efraim: vincj mil e votcent oms di valôr, innomenâts tes lôr fameis.

32De miege tribù di Manasse: disevotmil, sielzût un par un par vê part te nomine di David a re.

33Dai fîs di Issacar, ch’a cognossevin ben ogni sorte di timp e ch’a savevin ce ch’al veve di fâ Israel: dusinte sorestants e ducj i lôr fradis sot di lôr.

34Di Zabulon: cincuantemil, sistemâts tun esercit, pronts par combati cun dutis lis armis di vuere e disponûts a dâ une man cence once di falsetât.

35Di Neftali: mil comandants e cun lôr trentesietmil furnîts di scût e di lance.

36Dai fîs di Dan: viecjevotmil e siscent, armâts pe vuere.

37Di Aser: corantemil vuerîrs, prontâts pe batae.

38De Transgjordanie, ven a stâi dai fîs di Ruben, dai fîs di Gad e de miege tribù di Manasse: cent e vincj mil cun dutis lis armis di vuere.

39Ducj chescj, vuerîrs pronts par marçâ, si presentarin di David in Ebron cun cûr sclet par fâlu re sun dut Israel; ancje il rest di Israel al jere d’acuardi tal fâ re David. 40A restarin cun David par trê dîs mangjant e bevint ce che i fradis ur vevin prontât. 41Ancje i lôr confinants e parfin di Issacar, di Zabulon e di Neftali a vevin puartade spese cun mus, cun camêi, cun mui e cun bûs: farine, petis di fîcs, uve passe, vin, vueli, bûs e pioris tant che s’int voleve, parcè che e jere fieste in Israel.