1 CRONACHIS (11)

Letôr: Piera Burba

David re di dut Israel

111Ducj i fîs di Israel si derin dongje di David in Ebron e i diserin: “Ve, nô o sin tiei vues e tô cjar. 2Ancje prin, cuant che al regnave Saul, tu jeris tu che tu menavis lis trupis di Israel. In plui, il Signôr ti à dit: Tu menarâs a passon il gno popul Israel; tu sarâs sorestant dal gno popul Israel”. 3Ducj i anzians di Israel si presentarin denant dal re in Ebron. David al fasè un pat cun lôr in Ebron presince dal Signôr. Alore a ongerin David a re di Israel, seont la peraule che il Signôr al veve dite midiant di Samuel.

Concuiste di Gjerusalem

4David cun ducj i fîs di Israel al marçà cuintri di Gjerusalem, ven a stâi Gjebus, là ch’a jerin i gjebuseus, int di chel lûc. 5La int di Gjebus i diserin a David: “Tu no tu metarâs pît culì”. 6David al veve dit: “Chel ch’al colpissarà par prin i gjebuseus al deventarà sorestant e princip”. Par prin al lè sù Joab, fi di Zeruià, ch’al deventà cussì sorestant. 7David si sistemà te fuartece, che le clamarin par chel citât di David. 8Al rinfuarçà la citât dulintor, dal Milo fintremai di fûr; Joab al ristorà chel altri toc de citât. 9David si slargjave simpri plui e il Signôr, Diu des schiriis, al jere cun lui.

I miôrs oms di David

10Chescj a son i sorestants dai miôrs oms di David, che si vevin fat un non cul lôr valôr tal so ream e che, insieme cun ducj i fîs di Israel, lu vevin metût re, seont la peraule dal Signôr tai confronts di Israel. 11Ve la liste dai miôrs oms di David: Jasobeam, fi di un cacmonit, sorestant dai Trê; al è lui ch’al à slungjade la sô lance cuintri di tresinte vitimis tun sôl viaç. 12Daûr di lui al jere Eleazar, fi di Dodo, l’acochit; al jere un dai trê plui valorôs. 13Al veve stât cun David in Pas-Damim. I filisteus si jerin dâts dongje par combati; al jere aventi un cjamp plen di vuardi. La trope e scjampà denant dai filisteus. 14Alore lui si postà tal mieç dal cjamp, lu difindè e al pestà i filisteus; cussì il Signôr al fasè une vitorie fenomenâl.

15Trê dai trente sorestants a dismontarin jù su la crete dongje di David, tal landri di Adulam; il campament dai filisteus al jere te concje di Refaim. 16David al jere tal landri, biel che un postament di filisteus al jere a Betlem. 17David al esprimè cheste brame a vôs alte: “Cui mi daressial mo di bevi l’aghe dal poç ch’al è te puarte di Betlem?”. 18I trê, viergintsi un passaç traviers il campament dai filisteus, a tirarin sù l’aghe dal poç ch’al è te puarte di Betlem; le puartarin vie e je ufririn a David, ma lui nol volè bevile e le strucjà a uso une libagjon pal Signôr. 19Al disè: “Che il Signôr mi vuardi di fâ une robe dal gjenar! Varessio di bevi il sanc di chei oms cul presit de lôr vite? Parcè che le àn puartade vie a riscjo de lôr vite!”. E nol volè bevile. Ve ce ch’a son stâts bogns di fâ chescj trê oms di valôr.

20Abisai, fradi di Joab, al jere lui il sorestant dai Trente. Al è lui ch’al slungjà la sô lance sun tresinte vitimis e che si fasè un non framieç dai Trente. 21Al fo il plui innomenât dai Trente e al deventà il lôr comandant, ma però nol fo mai contât tai Trê.

22Benaià, di Kabzeel, al jere fi di Joiadà, om di valôr e che ant cumbinave une miei di chê altre. Al è lui ch’al copà i doi omenons di Moab e al è lui ch’al dismontà jù e al copà il leon tal poç, une dì ch’al stave neveant. 23Al è simpri lui ch’al copà l’egjizian, un omenon alt cinc comedons ch’al tignive te man une lance come un subli di tiessidôr. Al lè jù cuintri di lui cuntun manel, i gjavà di man la lance al egjizian e lu copà cu la sô lance. 24Ve ce ch’al cumbinà Benaià, fi di Joiadà, e si fasè un non framieç dai Trente valorôs. 25Al fo il plui innomenât dai Trente, ma però nol fo mai contât tai Trê; David lu metè sorestant des sôs vuaitis.

26Ve i plui miôrs oms: Asael fradi di Joab, Elcanan fi di Dodo, di Betlem, 27Samot di Carod, Chelez di Pelet, 28Ire fi di Ikes di Tekoe, Abiezer di Anatot, 29Sibekai di Cuse, Ilai di Acoc, 30Macrai di Netofe, Cheled fi di Baane, di Netofe, 31Itai fi di Ribai, di Gabae dai fîs di Beniamin, Benaià di Piraton, 32Curai di Nacale-Gaas, Abiel di Arbot, 33Azmavet di Bacurim, Eliacbe di Saalbon, 34Jasen di Gun, Gjonate fi di Saghe, di Carar, 35Achiam fi di Sacar, di Carar, Elifelet fi di Ur, 36Efer di Mechere, Achie di Pelon, 37Chezro dal Carmêl, Naarai fi di Ezbai, 38Gjoel fradi di Natan, Mibcar fi di Agri, 39Zelek l’amonit, Nacrai di Berot, scudîr di Joab fi di Zeruià, 40Ire di Jeter, Gareb di Jeter, 41Urie l’itit, Zabad fi di Aclai, 42Adine fi di Size il rubenit, sorestant dai fîs di Ruben, e cun lui altris trente, 43Canan, fi di Maache, Gjosafat di Meten, 44Uzie di Astarot, Samae e Jeiel, fîs di Cotam di Aroer, 45Jediael fi di Simri e Joche so fradi, di Tisi, 46Eliel di Macavim, Jeribai e Osee, fîs di Elnaam, Itme il moabit, 47Eliel, Obed e Jaasiel di Zobe.