1 CRONACHIS (8)

Letôr: Lucia Buttazzi

Fruçons gjenealogjics di Beniamin

81Beniamin al à vût Bele, il so prin fi, Asbel il secont, Achiram il tierç, 2Noche il cuart e Rafe il cuint. 3Bele al à vût i fîs Adar, Ghere pari di Ecud, 4Abisue, Naaman, Acoac, 5Ghere, Sepufan e Curam. 6Chescj a son i fîs di Ecud; a son lôr i sorestants de int di Ghebe che ju àn menâts presonîrs in Manacat. 7Naaman, Achie e Ghere, che ju à menâts presonîrs e ch’al à vût Uze e Achiud.

8Sacaraim al à vût fîs tai cjamps di Moab, dopo di vê paradis vie lis feminis Cusim e Baare. 9Di Codes, la sô femine, al à vût Jobab, Zibie, Mese, Melcam, 10Jeus, Sachie e Mirme. Chescj a jerin i siei fîs, sorestants di fameis. 11Di Cusim al à vût Abitub e Elpaal. 12Fîs di Elpaal: Eber, Miseam e Semed, ch’al à fat sù Ono e Lide e dulintor. 13Berie e Seme, ch’a jerin sorestants di fameis fra la int di Aialon, a faserin cori la int di Gat. 14Lôr fradis: Sasak e Jeremot. 15Zebadie, Arad, Ader, 16Micjêl, Ispe e Joche a jerin fîs di Berie. 17Zebadie, Mesulam, Chizki, Cheber, 18Ismerai, Izlie e Jobab a jerin fîs di Elpaal. 19Jakim, Zikri, Zabdi, 20Elienai, Siletai, Eliel, 21Adaie, Beraià e Simrat a jerin fîs di Simei. 22Ispan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zikri, Canan, 24Ananie, Elam, Antotie, 25Ifdie e Penuel a jerin fîs di Sasak. 26Samserai, Secarie, Atalie, 27Jaaresie, Elie e Zikri a jerin fîs di Jerocam. 28Chescj a jerin sorestants di fameis, seont lis listis dai lôr vons; a jerin a stâ in Gjerusalem.

29A Gabaon al jere a stâ il pari di Gabaon; la sô femine e veve non Maache; 30il prin fi al jere Abdon, podopo Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 31Ghedor, Achio, Zeker e Miklot. 32Miklot al à vût Simee. Ancje lôr a jerin a stâ a Gjerusalem, dongje dai lôr fradis.

Gjenealogjie di Saul

33Ner al à vût Kis; Kis al à vût Saul; Saul al à vût Gjonate, Malkisue, Abinadab e Is-Baal. 34Fi di Gjonate al jere Merib-Baal; Merib-Baal al à vût Miche. 35Fîs di Miche: Piton, Melec, Taree e Acaz. 36Acaz al à vût Joade; Joade al à vût Alemet, Azmavet e Zimri; Zimri al à vût Moze. 37Moze al à vût Binee, so fi Refaie, so fi Elease, so fi Azel. 38Azel al à vût sîs fîs, ch’a vevin non Azrikam, Bocru, Ismael, Searie, Abdie e Canan; a jerin ducj fîs di Azel. 39Fîs di so fradi Esek: Ulam il prin, Jeus il secont, Elifelet il tierç. 40I fîs di Ulam a jerin oms di valôr e fenomenâi tal trai cul arc. a àn vût un stragjo di fîs e di nevôts: cent e cincuante. Ducj chescj a jerin dissendents di Beniamin.