1 CRONACHIS (4)

Letôr: Venerina Rizzi

Fruçons gjenealogjics di Gjude

41Fîs di Gjude: Perez, Chezron, Carmi, Cur e Sobal. 2Reaie, fi di Sobal, al à vût Jacat; Jacat al à vût Acumai e Laad. Chestis a son lis gjernaziis dai zoreateus.

3Chescj a jerin i fîs dal pari di Etam: Izreel, Isme e Ibdas; lôr sûr e veve non Azlelponi. 4Penuel al jere pari di Ghedor; Ezer al jere pari di Cuse. Chescj a jerin i fîs di Cur, prin fi di Efrate, pari di Betlem.

5Ascur, pari di Tekoe, al veve dôs feminis, Chelee e Naare. 6Naare i parturì Acuzam, Chefer, il temanit e l’acastarit; chescj a jerin fîs di Naare. 7Fîs di Chelee: Zeret, Zocar, Etnan e Koz.

8Koz al à vût Anub, Azozebe e lis gjernaziis di Acarche, fi di Arum. 9Jabez al jere plui cognossût che no siei fradis; sô mari i veve metût non Jabez parcè che e diseve: “Jo lu ài parturît cul dolôr”. 10Jabez al preà il Diu di Israel disint: “Se tu mi benedisessis e tu slargjassis i miei confins e la tô man e fos simpri cun me e tu mi tignissis vuardât des disgraciis, sigûr che no penarès!”. E Diu lu scoltà in ce ch’al veve domandât.

11Chelub, fradi di Suche, al à vût Mechir, pari di Eston. 12Eston al à vût Bet-Rafe, Paseac e Techine, pari di Ir-Nacas. Chescj a son i oms di Reche.

13Fîs di Kenaz: Otniel e Seraià; fîs di Otniel: Catat e Meonotai. 14Meonotai al à vût Ofre; Seraià al à vût Joab, pari de concje dai artesans, parcè che a jerin ducj artesans.

Fruçons gjenealogjics di Caleb

15Fîs di Caleb, fi di Jefune: Ir, Ele e Naam. Fîs di Ele: Kenaz.

16Fîs di Jealelel: Zif, Zife, Tirie e Asarel. 17Fîs di Ezre: Jeter, Mered, Efer e Jalon. E parturì Miriam, Samai e Isbac, pari di Estemoe. 18La sô femine, la gjudee, e parturì Jeter pari di Ghedor, Cheber pari di Soco e Jekutiel pari di Zanoac. Chescj a son invezit i fîs di Bitie, fie dal faraon, che Mered le veve sposade.

19Fîs de femine Odaie, sûr di Nacam, a jerin il pari di Keile il garmit e di Estemoe il maacateu. 20Fîs di Simon: Amon, Rine, Ben-Canan e Tilon. Fîs di Isei: Zochet e Ben-Zochet.

21Fîs di Sele, fi di Gjude: Er pari di Leche, Laade pari di Marese e lis gjernaziis di chei ch’a lavoravin il fil di lin a Bet-Asbee, 22Jokim e la int di Cozebe, Joas e Saraf, che a paronarin in Moab e po a tornarin a Betlem. Ma si trate di robis sucedudis par vieri. 23A fasevin creps e a jerin a stâ a Netaim e a Ghedere; ventilà a jerin a stâ cul re, sot di lui.

Dissendents di Simeon

24Fîs di Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerac, Saul, 25so fi Salum, so fi Mibsam, so fi Misme. 26Fîs di Misme: Camuel, so fi Zacur, so fi Simei. 27Simei al à vût sedis fîs e sîs fiis, ma i siei fradis a àn vûts pôcs fruts; lis lôr gjernaziis no si slargjarin come chês dai dissendents di Gjude. 28Si sistemarin in Bersabee, in Molade, in Cazar-Sual, 29in Bile, in Ezem, in Tolad, 30in Betuel, in Corme, in Ziklag, 31in Bet-Marcabot, in Cazar-Susim, in Bet-Birei e in Saaraim. Chestis a jerin lis lôr citâts fint al ream di David. 32I lôr borcs a jerin Etam, Ain, Rimon, Tochen e Asan: cinc citâts 33e ducj i borcs dai contors fint a Baal. Si jerin implantâts ventijù e chestis lis listis dai lôr vons.

34Mesobab, Jamlec, Jose fi di Amasie, 35Gjoel, Jeu fi di Josibie, fi di Seraià, fi di Asiel, 36Elioenai, Jaakobe, Jesocaie, Asaie, Adiel, Jesimiel, Benaià, 37Zize fi di Sifei, fi di Alon, fi di Jedaià, fi di Simri, fi di Semaià. 38Chescj ch’a son ripuartâts a jerin sorestants tes lôr tribûs e lis lôr gjernaziis si slargjarin un disordin. 39A lerin viers de jentrade di Ghedor fint a soreli jevât de valade, a cirî passons pai lôr nemâi. 40S’intivarin in passons bondants e bogns: il puest al jere larc, cuiet e in pâs. Prin di lôr a jerin a stâ i dissendents di Cam. 41Ma i oms ch’a son stâts ripuartâts i nons, sot di Ezechie re di Gjude a plombarin su lis tendis di Cam e dai meunits, ch’a jerin sistemâts aventi, e ju fruçarin; ju avodarin al svinidriment, ch’al à durât fint in dì di vuê, e a àn cjapade la lôr place, parcè che il puest al jere plen di passons pai nemâi.

42Un pôcs di lôr, jenfri i dissendents di Simeon, si sistemarin su lis monts di Seir: cinccent oms, sot il comant di Pelatie, Nearie, Refaie e Uziel, fîs di Isei. 43A fruçarin ce ch’al jere vanzât di Amalec e si implantarin ventijù fint in dì di vuê.