1 CRONACHIS (2)

Letôr: Bruno Pizzul

Fîs di Jacop

21Chescj a son i fîs di Israel: Ruben, Simeon, Levi, Gjude, Issacar, Zabulon, 2Dan, Josef, Beniamin, Neftali, Gad e Aser.

3Fîs di Gjude: Er, Onan, Sele; chescj trê i son nassûts de fie di Sue, la cananee. Er, prin fi di Gjude, al jere trist ai vôi dal Signôr, che lu fasè murî. 4Tamar, sô brût, i parturì Perez e Zerac. In dut, i fîs di Gjude a jerin cinc.

5Fîs di Perez: Chezron e Camul.

6Fîs di Zerac: Zimri, Etan, Eman, Calcol e Darde; in dut, cinc.

7Fîs di Carmi: Acar, ch’al puartà la disgracie in Israel lant cuintri de leç dal svinidriment. 8Fîs di Etan: Azarie.

Riunde di David

9Fîs che i nasserin a Chezron: Jeracmel, Ram e Chelubai. 10Ram al à vût Aminadab; Aminadab al à vût Naasson, prin dai fîs di Gjude. 11Naasson al à vût Salmon; Salmon al à vût Booz. 12Booz al à vût Obed; Obed al à vût Jesse. 13Jesse al à vût Eliab, il prin, Abinadab, il secont, Simee, il tierç, 14Netaneel, il cuart, Radai, il cuint, 15Ozem il sest, e David, il setim. 16Lôr sûrs a jerin: Zeruià e Abigail. Fîs di Zeruià a jerin Abisai, Joab e Asael: trê. 17Abigail e parturì Amase, che so pari al jere Jeter l’ismaelit.

Dissendents di Caleb

18Caleb, fi di Chezron, de femine Azube al à vût Jeriot. Chescj a son i fîs di jê: Jeser, Sobab e Ardon. 19Muarte Azube, Caleb al sposà Efrate, che i parturì Cur. 20Cur al à vût Uri; Uri al à vût Bezaleel. 21Podopo Chezron al lè cu la fie di Machir, pari di Galaad; le cjolè a sessant’agns e jê i parturì Segub.

22Segub al à vût Jair, ch’al jere paron di vincjetrê citâts te tiere di Galaad. 23Ghesur e Aram ur puartarin vie i borcs di Jair cun Kenat e i contors: sessante citâts. Ducj chescj a jerin fîs di Machir, pari di Galaad. 24Dopo muart Chezron, Caleb al lè cun Efrate, femine di so pari Chezron, che i parturì Ascur, pari di Tekoe.

Jeracmel

25Fîs di Jeracmel, prin fi di Chezron, a jerin Ram, il prin, Bune, Oren, Achie. 26Jeracmel al à vude un’altre femine, ch’e veve non Atare; e jere la mari di Onan.

27Fîs di Ram, prin fi di Jeracmel, a jerin Maas, Jamin e Eker.

28Fîs di Onan a jerin Samai e Jade. Fîs di Samai: Nadab e Abisur. 29La femine di Abisur e veve non Abiail e i parturì Acban e Molid. 30Fîs di Nadab a jerin Seled e Efraim. Seled al murì cence fruts. 31Fîs di Efraim: Isei; fîs di Isei: Sesan; fîs di Sesan: Aclai. 32Fîs di Jade, fradi di Samai: Jeter e Gjonate. Jeter al murì cence fruts. 33Fîs di Gjonate: Pelet e Zaze. Chescj a jerin i dissendents di Jeracmel.

34Sesan nol à vût fîs, ma dome fiis; al veve un sotan egjizian di non Jarche. 35Sesan i fasè cjoli al sotan Jarche une fie, che i parturì Atai. 36Atai al à vût Natan; Natan al à vût Zabad; 37Zabad al à vût Eflal; Eflal al à vût Obed; 38Obed al à vût Jeu; Jeu al à vût Azarie; 39Azarie al à vût Chelez; Chelez al à vût Elease; 40Elease al à vût Sismai; Sismai al à vût Salum; 41Salum al à vût Jekamie; Jekamie al à vût Elisamà.

Altre gjenealogjie di Caleb

42Fîs di Caleb, fradi di Jeracmel, a jerin Mese, so prin fi, ch’al jere il pari di Zif; il fi di Maree al jere il pari di Ebron. 43Fîs di Ebron: Core, Tapuac, Rekem e Samai. 44Samai al à vût Racam, pari di Jorkoam; Rekem al à vût Samai. 45Fîs di Samai: Maon, ch’al jere pari di Bet-Zur.

46Efe, concubine di Caleb, i parturì Caran, Moze e Gazez; Caran al à vût Gazez. 47Fîs di Jadai: Reghem, Jotam, Ghesan, Pelet, Efe e Saaf. 48Maache, concubine di Caleb, i parturì Seber e Tircane; 49i parturì ancje Saaf, pari di Madmane, e Seve, pari di Macbene e pari di Gabae. Fie di Caleb e jere Acse.

50Chescj a forin i fîs di Caleb: Ben-Cur, prin fi di Efrate, Sobal, pari di Kiriat-Jearim, 51Salme, pari di Betlem, Aref, pari di Bed-Gader. 52Sobal, pari di Kiriat-Jearim, al à vûts, di fîs, Reaie, Cazi e Manacat. 53Lis gjernaziis di Kiriat-Jearim a son chês di Jeter, di Put, di Sume e di Masre. Di lôr a saltarin fûr chei di Zoree e di Estaol.

54Fîs di Salmon: Betlem, i netofatits, Atarot-Bet-Joab e mieçs dai manacteus e dai zorateus. 55Lis gjernaziis dai scrituriscj ch’a jerin in Jabes: i tireateus, i simeateus e i sucateus. Chescj a jerin kenits, dissendents di Camat, de gjernazie di Recab.