2 RÊS (24)

Letôr: Claudio Romanzin

241Tal so timp, Nabucodonosor, re di Babilonie, i fasè vuere e Joiakim i restà sotponût par trê agns, po si rivoltà. 2Il Signôr al mandà cuintri di lui bandis di caldeus, di arameus, di moabits, di amonits; ju mandà cuintri di Gjude par fiscâlu, seont la peraule ch’al veve dite il Signôr a mieç dai siei fameis, i profetis. 3Chest i capità a Gjude dome par vie de rabie dal Signôr, ch’al voleve fâlu sparî de sô face pai pecjâts di Manasse, par dut ce ch’al veve cumbinât 4e ancje pal sanc nocent ch’al veve spandût, inondant Gjerusalem di sanc cence colpe. Il Signôr no jal perdonà par mai.

5Il rest de storie di Joiakim e dut ce ch’al à fat, no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 6Joiakim si indurmidì vie cui siei vons e, tal so puest, al regnà so fi Joiakin.

7Il re dal Egjit nol saltà fûr plui de sô tiere parcè che il re di Babilonie al veve cjapât, dal riul dal Egjit al flum Eufrât, dut ce ch’al jere dal re dal Egjit.

Ream di Joiakin (598/597-597)

8Joiakin al veve disevot agns cuant che al montà sù e al regnà par trê mês a Gjerusalem; sô mari e veve non Necuste, fie di Elnatan, e e jere di Gjerusalem. 9Al fasè robatis che i displasin al Signôr, compagn ch’al veve fat so pari.

10Tal fratimp, i graduâts di Nabucodonosor, re di Babilonie, a marçarin cuintri Gjerusalem e la citât si cjatà sidiade. 11Nabucodonosor, re di Babilonie, al capità in persone a dâi la gafe a la citât biel che i siei graduâts le tignivin strente. 12Alore Joiakin, re di Gjude, si rindè al re di Babilonie, lui, sô mari, i siei graduâts, i siei grancj e i siei cjastrâts, e il re di Babilonie ju fasè presonîrs; si jere tal an otâf dal so ream. 13Daspò al puartà vie ducj i tesaurs dal templi dal Signôr e i tesaurs dal palaç dal re e al parà a tocs ducj i imprescj d’aur che Salomon, re di Israel, al veve fat pal santuari dal Signôr, come ch’al veve dit il Signôr. 14Al depuartà dute Gjerusalem, ducj i sorestants e ducj i grancj, ven a stâi dismil depuartâts, e ducj i marangons e i faris; e restà dome la biade int de tiere. 15Al depuartà Joiakin a Babilonie, insieme cu la mari dal re, lis feminis dal re, i siei cjastrâts, i grancj de tiere; ju menà in esili di Gjerusalem a Babilonie. 16Dute la int di une certe cundizion, sietmil, i marangons e i faris, mil, ducj i oms in stât di puartâ armis, a forin menâts in esili a Babilonie dal re di Babilonie. 17Il re di Babilonie al nomenà re, tal puest di Joiakin, so barbe Matanie e i gambià il non in Sedecie.

Ream di Sedecie (597-586), Gjerusalem sidiade e cjapade

18Sedecie al veve vincjeun an cuant che al montà sù e al regnà par undis agns a Gjerusalem; sô mari e veve non Camutal, fie di Gjeremie, e e jere di Libne. 19Al fasè robatis che no i plasin al Signôr, come ch’al veve fat Joiakim. 20Chest i capità a Gjerusalem e a Gjude par vie de rabie dal Signôr, che tal ultin ju sgurlà lontans dai siei vôi. Podopo, Sedecie si rivoltà cuintri dal re di Babilonie.