2 RÊS (23:21-37)

Letôr: Marcella Blasutti

Celebrazion de pasche

21Il re al dè chest ordin a dut il popul: “Fasêt la pasche in onôr dal Signôr vuestri Diu come ch’al è scrit in chest libri dal pat”. 22No vevin fate une pasche compagne dai dîs dai Judiçs ch’a vevin rezût Israel e par dut il timp dai rês di Israel e dai rês di Gjude. 23Dome tal disevotesim an dal re Gjosie a faserin a Gjerusalem une pasche cussì in onôr dal Signôr.

24Gjosie al fasè sparî ancje chei ch’a interpelavin i muarts, i strolics, i terafim, i idui e dutis lis vergognis che si podeve viodilis te tiere di Gjude e a Gjerusalem, daûr des peraulis de leç scritis tal libri ch’al veve cjatât il predi Chelkie tal templi dal Signôr. 25Prin di lui nol è stât nissun re, propit nissun, come lui, convertît al Signôr cun dut il so cûr e cun dute la sô anime e cun dute la sô fuarce, fedêl in dut e pardut a la leç di Mosè; e nancje daûr di lui no ’nt vignì fûr un che i stes a pâr.

26Cun dut chest, però, il Signôr nol cidinà il fûc de sô grande rabie che si jere inviade cuintri di Gjude pes provocazions che i veve fatis Manasse. 27Il Signôr al decidè: “O butarai lontan di me ancje Gjude, come ch’o ài scartât Israel; o butarai di bande cheste citât ch’o vevi sielzude, Gjerusalem, e il templi ch’o vevi dit: Li al sarà il gno non”.

28Il rest de storie di Gjosie, dut ce ch’al à fat, no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude?

29Sot di lui, il faraon Necao, re dal Egjit, al marçà cuintri dal re de Assirie, sul flum Eufrât. Il re Gjosie i lè incuintri ma Necao lu fasè murî a Meghido al prin colp. 30I siei fameis a puartarin il so cuarp sul cjar di Meghido a Gjerusalem e lu soterarin tal so tombâl. La int de tiere e cjolè Joacaz, fi di Gjosie; lu ongerin e lu proclamarin re impen di so pari.

Ream di Joacaz (609)

31Joacaz al veve vincjetrê agns cuant che al montà sù e al regnà par trê mês a Gjerusalem; sô mari e veve non Camutal; fie di Gjeremie, e jere di Libne. 32Al fasè ce che i displâs al Signôr, compagn ch’a vevin fat i siei vons.

33Il faraon Necao lu incjadenà a Rible, te tiere di Amat, par no ch’al regnàs plui a Gjerusalem e al imponè a la tiere une tasse di cent talents d’arint e un talent d’aur. 34Il faraon Necao al nomenà re Eliakim, fi di Gjosie, tal puest di so pari Gjosie e i gambià il non in Joiakim. Po al cjapà Joacaz e lu menà in Egjit, dulà ch’al murì. 35Joiakim i consegnà al faraon l’arint e l’aur; al scugnì tassâ la tiere par rivâ a la some ch’al pratindeve il faraon: al tirà sot di ognun, daûr de sô furtune, l’arint e l’aur ch’al scugnive dâi al faraon Nacao.

Ream di Joiakim (609-598/597)

36Joiakim al veve vincjecinc agns co al montà sù e al regnà par undis agns a Gjerusalem; sô mari e veve non Zebide, fie di Pedaie, e e jere di Rume. 37Al fasè robis che i displasin al Signôr, propit come ch’a vevin fat i siei vons.