2 RÊS (23:1-20)

Letôr: Elvia Michelutti

Rinovament dal pat e riforme religjose

231Alore il re al clamà dongje di sè ducj i anzians di Gjude e di Gjerusalem 2e il re al lè sù tal templi dal Signôr cun ducj i oms di Gjude e dute la int di Gjerusalem, i predis, i profetis e dute la int, dal plui piçul al plui grant. Al leiè denant di lôr dut ce ch’al jere scrit tal libri dal pat cjatât tal templi dal Signôr. 3Il re al jere in pîts sul palc e al concludè denant dal Signôr il pat che lu obleave a lâi daûrji al Signôr e a rispietâ i siei comants, i siei insegnaments e lis sôs leçs, cun dut il so cûr e cun dute la sô anime, par rispietâ lis clausulis dal pat scrit in chest libri. Dut il popul al acetà il pat.

4Il re i ordenà a Chelkie, al predi in seconde e ai vuardeans de puarte di tirâ vie dal santuari dal Signôr dute la robe ch’a vevin fate par onorâ Baal, par Asere e par dute la schirie dal cîl; ju brusà fûr di Gjerusalem, tai cjamps dal Cedron, e al puartà la cinise a Betel. 5Al fasè sparî i fals predis che i rês di Gjude a vevin tirât dongje e che a fasevin sacrificis sui çucs, tes citâts di Gjude e tes borgadis di Gjerusalem e chei che a adoravin Baal, il soreli, la lune, lis costelazions e dute la schirie dal cîl. 6Dal templi dal Signôr al puartà fûr di Gjerusalem te valade dal Cedron, il pâl sacri e lu brusà te valade dal Cedron; lu ridusè in cinise e al butà la cinise te buse dai fîs dal popul. 7Al sdrumà la cjase di chei che si prostituivin pal diu, ch’e jere tal templi dal Signôr e là che lis feminis a tiessevin vêi par Asere. 8Al fasè vignî des citâts di Gjude ducj i predis e al profanà i çucs là che chescj predis a vevin ufrît sacrificis, tacant di Ghebe fint a Bersabee. Al butà jù ancje il çuc dai satirs, ch’al jere su la puarte di Gjosuè, governadôr de citât, a çampe di chel ch’al rive su la puarte de citât.

9Cun dut chest, però, i predis dai çucs no podevin lâ sù sul altâr dal Signôr a Gjerusalem, ma a mangjavin pan cence levan framieç dai lôr fradis. 10Al profanà il Tofet de valade di Ben-Inom, par che nissun nol fasès plui passâ so fi o sô fie jenfri dal fûc in onôr di Moloc. 11Al fasè sparî i cjavai che i rês di Gjude i vevin ufrît al soreli te jentrade dal templi dal Signôr, dongje de sale dal cjastrât Netan-Melec, tai curtîi dulintor, e i dè fûc al cjar dal soreli. 12I altârs ch’a jerin su la terace, che ju vevin fats i rês di Gjude, e chei ch’al veve fat sù Manasse tai doi curtîi dal templi dal Signôr, il re ju sdrumà, ju parà a tocs e al butà il lôr pulvin te valade dal Cedron. 13I çucs che a jerin ripet di Gjerusalem, disot de mont dai Ulivârs, e che Salomon re di Israel ju veve fats sù par Astarte, la vergogne dai sidonês, par Camos, la vergogne dai moabits, e par Milcom, la vergogne dai amonits, il re ju profanà. 14Al parà in fruçons ancje i colonei, al taià i pâi sacris e al jemplà il lôr puest cun vues di om.

15Compagn pal altâr ch’al jere a Betel, l’altâr sul çuc fat sù di Gjeroboam, fi di Nebat, ch’al veve strissinât Israel tal pecjât; al butà jù ancje chest altâr e chest çuc, al parà a tocs i claps e ju ridusè in pulvin; al brusà ancje il pâl sacri.

16Gjosie, cjalant ator, al viodè i tombâi ch’a jerin aventi, su la mont; al mandà a cjoli i vues di chescj tombâi e ju brusà sul altâr. E cussì lu profanà, fasint deventâ la peraule dal Signôr ch’al veve contade l’om di Diu cuant che Gjeroboam al jere sul altâr intant de fieste. Voltantsi, Gjosie al alçà i vôi sul tombâl dal om di Diu ch’al veve ditis chestis robis 17e al domandà: “Ce monument isal chel ch’o viôt?”. I oms de citât i rispuinderin: “Al è il tombâl dal om di Diu ch’al è vignût di Gjude e ch’al à professadis chestis robis che tu âs fat cuintri dal altâr”. 18“Lassaitlu in pâs, dissal il re, e che nissun nol tocji i siei vues”. E cussì a lassarin i siei vues intats dutune cui vues dal profete vignût di Samarie.

19Gjosie al fasè sparî ancje ducj i templis dai çucs ch’a jerin tes citâts de Samarie e che i rês di Israel ju vevin fats par tirâ a ciment il Signôr, e al fasè cun lôr precîs ch’al veve fat a Betel. 20Ducj i predis dai çucs ch’a jerin li ator ju sacrificà sui altârs e al brusà parsore ancje vues di oms. Daspò al tornà a Gjerusalem.