2 RÊS (22)

Letôr: Teresa Ros

Gjosie re (641-609)

221Gjosie al veve vot agns cuant che al deventà re e al regnà trenteun agns a Gjerusalem; sô mari e veve non Jedide, fie di Adaie; e jere di Boscat. 2Al fasè ce che i plâs al Signôr e al lè in dut daûr di so von David, cence straviâ ni a drete ni a çampe.

3Tal disevotesim an dal re di Gjosie, il re al mandà il scriturist Safan, fi di Mesulam, tal templi dal Signôr: 4“Va sù, dissal, dal sorestant dai predis Chelkie a dîi ch’al fondi i bêçs puartâts tal templi dal Signôr e che i vuardeans de puarte a àn cjapâts sù de int. 5Che ur ai consegnin ai sorestants dai lavorents dal templi dal Signôr e chei che ju spindin pai operaris che a lavorin a restaurâ il templi dal Signôr, 6pai carpentîrs, pai muradôrs, par comprâ il legnam e lis pieris lavoradis par restaurâ il templi. 7No si à però di domandâur cont dai bêçs che si ur consegne, parcè che a lavorin cun cussience”.

A tornin a cjatâ il libri de leç

8Il sorestant dai predis Chelkie i disè al scriturist Safan: “O ài cjatât il libri de leç tal templi dal Signôr”. E Chelkie i consegnà il libri a Safan, che lu leiè. 9Il scriturist Safan al lè dal re e i fevelà cussì: “I tiei fameis a àn fondût i bêçs che a jerin tal templi e ju àn consegnâts a di chei che a fasin lis voris, che a àn la incariche dal templi dal Signôr”. 10Daspò il scriturist Safan i contà al re: “Il predi Chelkie mi à consegnât un libri”, e Safan lu leiè denant dal re.

11Sintint lis peraulis scritis tal libri de leç, il re si sbregà i vistîts. 12Ur dè chest ordin al predi Chelkie, a Achikam fi di Safan, a Acbor fi di Michee, al scriturist Safan e a Asaie, ministri dal re: 13“Lait a interpelâ il Signôr par me e pal popul in merit a lis peraulis di chest libri che a àn a pene cjatât. E à di jessi tremende la rabie dal Signôr, che si è stiçât cuintri di nô parcè che i nestris vons no àn ubidît a lis peraulis di chest libri, metint in vore dut ce che culì al è scrit”.

14Il predi Chelkie, Achikam, Acbor, Safan e Asaie a lerin de profetesse Culde, femine di Salum fi di Tikve fi di Carcas, sorestant de munture; e jere a stâ a Gjerusalem, te citât gnove. I presentarin la cuistion 15e jê ur rispuindè: “Il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Disêt al om che us à mandâts di me: 16Il Signôr al fevele cussì: O fasarai plombâ une disgracie su chest lûc e su la sô int, dut ce ch’al à dit il libri ch’al à let il re di Gjude, 17parcè che mi àn bandonât e a àn sacrificât a dius forescj, par stiçâmi cu lis lôr azions. Mi soi inrabiât cuintri chest lûc e no mi passarà. 18I disarês al re di Gjude che us à mandâts a interpelâ il Signôr: il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Lis peraulis che tu âs sintudis… 19Ma stant che il to cûr al è stât tocjât e che tu ti sês ribassât denant dal Signôr scoltant ce ch’o ài dit cuintri di chest lûc e de sô int, che a deventaran une desolazion e une maludizion, e che tu âs sbregâts i tiei vistîts e berlât denant di me, ancje jo ti ài scoltât te. Sentence dal Signôr. 20Par chest ti darai dongje dai tiei vons, ti metaran sot in pâs tal tombâl e i tiei vôi no viodaran dutis lis disgraciis ch’o fasarai plombâ sun chest lûc”. E i puartarin la rispueste al re.