2 RÊS (21)

Letôr: Rosanna Castellan

Ream di Manasse (699-643/642)

211Manasse al veve dodis agns cuant che al montà sù e al regnà cincuantecinc agns a Gjerusalem; sô mari e veve non Chefzibe. 2Al fasè robis che no i plasin al Signôr, lant daûr des porcariis dai forescj, che il Signôr ju veve fruçâts denant dai israelits. 3Al tornà a meti in pîts i altârs sui çucs, che ju veve sdrumâts Ezechie, so pari; i fasè altârs a Baal e al metè adun ancje un pâl sacri, precîs ch’al veve fat Acab, re di Israel; si butà in genoglon denant di dutis lis schiriis dal cîl e lis adorà. 4Al fasè altârs ancje tal templi dal Signôr, che il Signôr al veve dit in merit: “O metarai il gno non a Gjerusalem”. 5Al fasè altârs par dutis lis schiriis dal cîl tai doi curtîi dal templi dal Signôr. 6Al fasè ancje passâ so fi traviers dal fûc. Al praticà striaments e strolegaçs; al lozà magos e induvinins; al fasè un disordin di robatis che il Signôr nol pò sopuartâlis, fasintlu inrabiâ al ultin fin. 7Al plaçà l’idul di Asere, che lu veve fat fâ lui, tal templi, juste là ch’al veve dit il Signôr a David e a so fi Salomon: “In chest templi e in Gjerusalem, la citât ch’o ài sielzude di dutis lis tribûs di Israel, o metarai il gno non par simpri. 8No fasarai plui lâ indenant a torseon i pas dai israelits, lontan de tiere che ur ài dât ai lôr vons, a pat ch’a stedin atents di meti in vore dut ce che ur ài ordenât, seont dute la leç che ur à imponût il gno famei Mosè”. 9Ma lôr no ubidirin gran e Manasse ju menà fûr di troi al pont che a faserin plui porcariis lôr che no ducj i popui che il Signôr al veve fiscâts denant dai israelits.

10Alore, il Signôr, midiant dai siei fameis, i profetis, al fevelà cussì: 11“Za che Manasse, re di Gjude, al à fatis dutis chestis robatis e al à fat plui mâl lui che no dut ce ch’a vevin cumbinât prime di lui i amoreus e al à strissinât ancje Gjude a pecjâ cui siei dius, 12il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Viôt ch’o fasarai plombâ su Gjerusalem e su Gjude une disgracie tâl che ur sivilaran lis dôs orelis a ducj chei ch’a vignaran a savêlu. 13O passarai parsore di Gjerusalem il stes cuardin di Samarie, il stes nivel de cjase di Acab; o netarai Gjerusalem come che si nete un plat, che si voltilu di chê altre bande dopo di vêlu netât. 14O butarai in bande ce ch’al reste de mê ereditât, ju metarai tes mans dai lôr nemîs, che si butaran sore di lôr par gafâju e rafâju, 15parcè che a àn fat ce che mi displâs e a àn stiçade la mê rabie de dì che i lôr vons a son saltâts fûr dal Egjit fintremai cumò”.

16Manasse al spandè ancje sanc nocent e tant ch’al inondà Gjerusalem di un cjanton a chel altri, in plui dai pecjâts che i veve fat fâ a Gjude compuartantsi mâl tai confronts dal Signôr.

17Il rest de storie di Manasse e dut ce ch’al à fat, i pecjâts ch’al à cometûts, no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 18Manasse si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin tal zardin dal so palaç, tal zardin di Uze. Intal so puest al regnà so fi Amon.

Ream di Amon (643/642-641/640)

19Amon al veve vincjedoi agns cuant che al montà sù e al regnà doi agns a Gjerusalem; sô mari e veve non Mesulemet, fie di Caruz, e jere di Jotbe. 20Al fasè robis che i displasin al Signôr, compagn di so pari Manasse. 21Al lè daûr di so pari in dut, al adorà i dius ch’al veve adorât chel altri e si ingenoglà denant di lôr. 22Al bandonà il Signôr, Diu dai siei vons, e nol cjaminà pe strade dal Signôr.

23I fameis di Amon a complotarin cuintri di lui e a coparin il re tal so palaç. 24La int però e maçà chei ch’a vevin complotât cuintri dal re Amon e e proclamà re, tal so puest, so fi Gjosie.

25Il rest de storie di Amon e dut ce ch’al à fat, no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 26Lu meterin tal tombâl di so pari, tal zardin di Uze, e al regnà intal so puest so fi Gjosie.