2 RÊS (20)

Letôr: Adelina Santarossa

Ezechie si inmale e al vuarìs

201In chel fratimp, Ezechie si inmalà di une malatie mortâl. Il profete Isaie, fi di Amos, si presentà di lui e i disè: “Il Signôr al dîs cussì: sisteme dut in ordin a cjase tô, parcè che tu murarâs e no tu vuarissarâs”. 2Ezechie si voltà viers dal mûr e i fasè cheste preiere al Signôr: 3“Joi mo, Signôr! Impensiti, ti prei, che o ài cirût di lâ indenant cun fedeltât e cun dute cussience denant di te e o ài simpri fat ce che ti plaseve a ti”. E Ezechie al tacà a vaî che nol rivave a bonâsi.

4Isaie nol jere ancjemò saltât fûr dal curtîl grant ch’al sintì la peraule dal Signôr: 5“Torne indaûr e disii a Ezechie, sorestant dal gno popul: il Signôr, Diu dal to von David al dîs cussì: O ài scoltade la tô preiere e o ài viodudis lis tôs lagrimis. Ti vuarissarai: di chi a trê dîs tu larâs sù tal templi dal Signôr. 6O zontarai cuindis agns a la tô vite; ti deliberarai, te e cheste citât, des sgrifis dal re de Assirie; o vuardarai cheste citât par rivuart di me e dal gno famei David”. 7Dissal Isaie: “Cjapait sù un pan di fîcs”. Lu cjolerin e lu meterin parsore de plae e il re al vuarì.

8Ezechie i disè a Isaie: “Cemût fasaraio a savê che il Signôr mi vuarissarà e che, fra trê dîs, o larai sù tal templi dal Signôr?”. 9Al rispuindè Isaie: “Ve, de part dal Signôr, il spieli ch’al fasarà ce ch’al à dit: Âstu miôr che l’ombrene e ledi indenant di dîs grâts o ch’e torni indaûr di dîs grâts?”. 10Dissal Ezechie: “Al è facil che l’ombrene si slungji di dîs grâts. No cussì. Miôr ch’e torni indaûr di dîs grâts!”. 11Il profete Isaie al preà il Signôr e chel al fasè tornâ indaûr l’ombrene sui grâts che il soreli si jere sbassât, i grâts de cjamare adalt di Acaz, dîs grâts indaûr.

Il mes di Merodak-Baladan

12In chel fratimp, Merodak-Baladan, fi di Baladan, re di Babilonie, i mandà letaris e un regâl a Ezechie, midiant ch’al veve sintût ch’al jere stât malât e ch’al veve dât di ca. 13Ezechie al fo content e ur mostrà ai mes la sô stanze dal tesaur, l’arint, l’aur, i bonodôrs, il vueli fin e ancje ducj i siei armaments e dut ce ch’al veve tai siei dipuesits. No ’nd è stade robe tal so palaç e tal so ream che Ezechie no ur vedi fat viodi.

14Alore il profete Isaie si presentà dal re Ezechie e i domandà: “Ce àno dit po chê int e di ce part di mont sono vignûts a cjatâti?”. Al rispuindè Ezechie: “A son vignûts di une tiere lontane, di Babilonie”. 15Isaie al tornà a tacâ: “E ce àno viodût po tal to palaç?”. I rispuindè Ezechie: “A àn viodût dut ce ch’al è tal gno palaç, tai miei magazins; ur ài mostrât propit dut”.

16Alore Isaie i disè a Ezechie: “Scolte ce ch’al dîs il Signôr: 17A vignaran zornadis che dut ce ch’al è tal to palaç, dut ce ch’a àn ingrumât i tiei vons fin cumò, al sarà puartât dut a Babilonie e nol restarà nuie, al dîs il Signôr. 18E dai fîs jessûts di te, di chei che tu âs vût, int cjaparan par tignîju tal palaç dal re di Babilonie come cjastrâts”. 19Ezechie i disè a Isaie: “Dopodut tu mi âs contade une biele gnove dal Signôr”. Al pensave di fat: “E parcè no? S’e je pâs e sigurece fintremai ch’o vîf jo!”.

20Il rest de storie di Ezechie, dut il so valôr e cemût ch’al à fate la vascje e il canâl par puartâ l’aghe te citât, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 21Ezechie si indurmidì vie cui siei vons e tal so puest al regnà so fi Manasse.