2 RÊS (19:20-37)

Letôr: Graziella Miotti

La sentence dal Signôr

20Alore Isaie, fi di Amos, al mandà a dîi a Ezechie: “Il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: O ài scoltade la preiere che tu mi âs fate in merit di Senacherib, re de Assirie. 21Ve ce che il Signôr al à professât cuintri di lui:

Ti spresee, ti cjol vie

la virgjine, fie di Sion.

E mene il cjâf daûr di te

la fie di Gjerusalem.

22Ma cui âstu maltratât, ofindût?

Cuintri di cui âstu alçade la vôs

o lu âstu cjalât dal alt in bas?

Cuintri dal Sant di Israel!

23Midiant dai tiei mes tu âs ufindût il Signôr.

Tu âs dit: Cun ducj i cjars ch’o ài jo

o soi rivât su lis spicis des monts,

su lis ultimis cimis dal Liban.

O ài taiât i cedris plui alts dal so bosc,

e i siei plui biei ciprès.

O soi rivât fin tal ultin ripâr ch’al veve,

te sô selve ch’e sverdee.

24Jo o ài sgjavât e bevût

aghis forestis;

o ài secjât sot de plante dai miei pîts

ducj i flums dal Egjit!

25Âstu capît? Dopomai

ch’o stavi preparant dut chest;

o ài inmaneât il gno progjet inmò par vieri:

cumò lu fâs lâ in puart.

Il to distin al è stât di ridûsi a un grum di maseriis

lis citâts rinfuarçadis.

26La lôr int, cence nissune fuarce,

spirtade e confusionade,

a deventarin tant che plantis di cjamp,

vert di pradarie,

jerbis sui cuvierts e tal pustot

sot dal aiar de jevade.

27Cuant che tu jevis sù e tu ti sentis,

cuant che tu jessis e tu jentris, lu sai.

28Par vie che tu le âs vinçude cuintri di me e la tô rogance

mi è rivade fint a lis mês orelis,

o metarai il gno rinc tes tôs narilis

e il gno smuars sui tiei lavris;

ti tornarai a menâ indaûr pe strade

che tu sês vignût!

29Chest ti servissarà di spieli:

chest an si mangjarà il forment colât

e l’an ch’al ven forment cressût cussì,

ma il tierç an semenait e seselait,

plantait vignâi e mangjait di ce ch’a butin.

30Ce ch’al sarà restât in vite de cjase di Gjude

al butarà lidrîs gnovis abàs

e pomis adalt.

31Parcè che di Gjerusalem al jessarà fûr un rest,

e de mont di Sion int rivade a puartâse fûr.

E chest lu fasarà l’amôr gjelôs dal Signôr des schiriis.

32Ve ce ch’al dîs il Signôr pal re de Assirie:

Nol jentrarà in cheste citât,

nol traiarà nancje une frece,

nol slungjarà nancje un scût cuintri di jê,

nol ingrumarà tiere par fâ une roste.

33Pe strade ch’al è vignût al tornarà indaûr

e nol jentrarà gran in cheste citât.

Sentence dal Signôr.

34O pararai jo cheste citât e le salvarai

in gracie di me e dal gno famei David”.

Disfate e muart di Senacherib

35Ta chê stesse gnot, l’agnul dal Signôr al jessì e al pestà tal campament de Assirie cent e otantecincmil di lôr. Tal indoman, su l’ore di jevâ, a jerin ducj muarts.

36Senacherib, re de Assirie, al gjavà il campament e al partì. Al tornà a Ninive e al restà ventilà. 37Une dì, ch’al jere ingenoglât tal templi di Nisroc, so diu, i siei fîs Adram-Melec e Sarezer lu coparin cu la spade e si puartarin a salvament te tiere di Ararat. Tal so puest, al deventà re so fi Assaradon.