2 RÊS (19:1-19)

Letôr: Lidio D'Odorico

Intervent dal profete Isaie

191Sintint une tâl, il re Ezechie si sbregà i vistîts, si taponà di sac e al lè tal templi dal Signôr. 2Al mandà il sorestant dal palaç Eliakim, il scriturist Sebne e i anzians dai predis, vistûts di sac, dal profete Isaie fi di Amos. 3I diserin: “Ezechie al dîs cussì: Cheste e je une zornade di passion, di cjastics e di vergogne. I fruts a son rivâts al timp e e mancje la fuarce par parturî. 4Il Signôr, to Diu, ch’al scolti lis peraulis dal grant copîr, che il re de Assirie so paron lu à mandât a dîi di dut al Diu vîf, al Signôr, to Diu, che i fasi gloti lis peraulis ch’al à sintudis! Fâs une preiere par chei ch’a son restâts ancjemò in vite”.

5Cuant che i fameis dal re Ezechie si presentarin denant di Isaie, 6lui ur disè: “O disarês al vuestri paron: Cussì al fevele il Signôr. No sta vê pôre pes peraulis che tu âs scoltadis, pes blestemis che i fameis dal re de Assirie a àn ditis cuintri di me. 7Ve: o metarai intor di lui un spirt e, par vie di une gnove ch’al sintarà, al tornarà indaûr te sô tiere, lu fasarai colâ sot la spade”.

8Il grant copîr al tornà indaûr e al cjatà il re de Assirie ch’al stave par tacâ Libne. Il grant copîr al veve in efiets sintût che il re al veve gjavât il campament di Lachis 9parcè che al veve sintude cheste gnove in merit di Tirache, re di Kus: “Al è partît par fâ vuere cuintri di te”.

Letare di Senacherib a Ezechie

Senacherib al tornà a mandâ mes di Ezechie par dîi: 10“I disarês cussì a Ezechie re di Gjude: Viôt che il to Diu, che tu âs tante fede, no ti imbroi disint: Gjerusalem no colarà tes mans dal re de Assirie! 11Tu âs sintût ce che i rês de Assirie ur àn fat a ducj i popui distinanju al svinidriment e tu tu crodaressis di puartâte fûr? 12Ju àno deliberâts i dius dai popui che i miei vons a àn fiscât, Gozan, Caran, Rezef e i fîs di Eden ch’a jerin a Telassar? 13Indulà sono il re di Amat, il re di Arpad, il re di Lair, di Sefarvaim, di Ene e di Ive?”.

Preiere di Ezechie

14Ezechie al cjolè la letare des mans dai mes e le leiè. Po al lè sù tal templi dal Signôr e le spleà denant dal Signôr. 15E Ezechie al fasè cheste preiere denant dal Signôr: “Signôr, Diu di Israel, che tu sês sentât sui cherubins, dome tu tu sês il Diu di ducj i reams dal mont; tu tu âs fat il cîl e la tiere. 16Scolte, Signôr, sìntimi; vierç i vôi, Signôr, e cjale! Scolte lis peraulis di Senacherib ch’al à mandât a dî dome ofesis cuintri dal Diu vîf. 17E je vere, Signôr, che i rês de Assirie a àn fiscât i forescj, 18a àn butât tal fûc i lôr dius parcè che no jerin dius ma dome robe fate des mans dal om, len e clap, e alore ju àn parâts a tocs. 19Ma cumò, Signôr, nestri Diu, salvinus de sô sgrife, ti prei, e che ducj i reams de tiere a sepin che dome tu, Signôr, tu sês Diu!”.