2 RÊS (16)

Letôr: Maurizio Marcelli

Ream di Acaz in Gjude (734/733-728/727)

161Tal disesietesim an di Pekac fi di Romelie al deventà re di Gjude Acaz, fi di Jotam. 2Acaz al veve vincj agns cuant che al montà sù e al regnà par sedis agns a Gjerusalem. Nol lè daûr dal Signôr, so Diu, come ch’al veve fat so von David. 3Al lè daûr dai rês di Israel e al fasè parfin passâ so fi traviers dal fûc, seont lis usancis orendis cjapadis sù dai popui che il Signôr ju veve fats cori denant dai israelits. 4Al ufrì sacrificis e incens sui lûcs alts, su lis culinis e sot di ogni arbul sverdeât.

5Al è in chê volte che Rezin, re di Aram, e Pekac fi di Romelie, re di Israel, a tacarin vuere cuintri di Gjerusalem, i derin la strente ma no rivarin a gafâle. 6In chel fratimp, il re di Edom al ripià Elat par Edom; al parà vie i gjudeus di Elat e a jentrarin i edomits, ch’a son ancjemò li fin in dì di vuê.

7Acaz al mandà mes a Tiglat-Pilezer, re di Assirie, par dîi: “Jo o soi to famei e to fi! Ven a deliberânus des sgrifis dal re di Aram e dal re di Israel, che si son metûts cuintri di me”. 8Acaz al cjolè l’arint e l’aur ch’a jerin tal templi dal Signôr e tai tesaurs dal palaç reâl e al mandà dut in regâl al re di Assirie. 9Il re de Assirie lu scoltà, al montà cuintri di Damasc e le cjapà; al depuartà dute la int di Kir e al copà Rezin.

10Il re Acaz al lè a Damasc par incuintrâsi cun Tiglat-Pilezer, re de Assirie, e al viodè l’altâr ch’al jere a Damasc. Alore il re Acaz i mandà al predi Urie il stamp e il progjet dal altâr, cun ducj i detais ch’al jere fat. 11Il predi Urie al fasè sù l’altâr: ducj i ordins che il re Acaz i veve mandât di Damasc, il predi Urie ju metè in vore prime che il re Acaz al tornàs di Damasc. 12Cuant che il re Acaz al rivà di Damasc, al viodè l’altâr, si sdongjà e al montà sù. 13Al fasè fumâ sul altâr il so olocaust e lis sôs ufiertis, al strucjà la sô libagjon e al spandè il sanc dai siei sacrificis di comunion. 14L’altâr ch’al jere denant dal Signôr, invezit, lu tirà vie di denant dal templi, là ch’al jere jenfri il gnûf altâr e il templi dal Signôr, e lu metè in bande dal gnûf altâr, a tramontane. 15Il re Acaz i dè chest ordin al predi Urie: “Tu fasarâs fumâ l’olocaust de buinore e l’oblazion de sere sul altâr grant, e ancje l’olocaust dal re e la sô oblazion, l’olocaust, l’oblazion e lis libagjons di dute la int; tu strucjarâs parsore vie dut il sanc dai olocauscj e dai sacrificis. Rivuart al altâr di bronç, mi rangji jo”. 16Il predi Urie al fasè dut come che i veve ordenât il re Acaz.

17Il re Acaz al fasè a tocs il basament, al tirà vie i traviersins e lis concjis, al tirà jù il mâr di bronç di disore dai bûs che i fasevin di supuart e lu sistemà sul pedrât. 18Par rivuart dal re de Assirie, al gjavà dal templi dal Signôr il palc de sente ch’a vevin fat sù tal templi e la jentrade esterne dal re.

19Il rest de storie di Acaz e dut ce ch’al à fat, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel? 20Acaz si indurmidì vie cui siei vons, lu soterarin te citât di David e al regnà impen di lui so fi Ezechie.