2 RÊS (15)

Letôr: Anna Pia Bernardis

Ream di Ozie in Gjude (767-739)

151Tal vincjesetesim an di Gjeroboam, re di Israel, al deventà re di Gjude Ozie, fi di Amazie. 2Al veve sedis agns cuant che al lè sù e al regnà a Gjerusalem par cincuantedoi agns; sô mari e veve non Jecolie e e jere di Gjerusalem. 3Al fasè ce che i plâs al Signôr, come ch’al veve fat so pari Amazie. 4Dome che i altârs sui lûcs alts no sparirin dal dut e il popul al continuà a ufrî sacrificis e incens sui lûcs alts. 5Ma il Signôr i dè jù al re, ch’al fo tormentât de levre fint a la dì ch’al murì. Al restà sierât in cjamare; sorestant dal palaç al jere Jotam, so fi, ch’al regeve ancje il popul.

6Il rest de storie di Ozie e dut ce ch’al à fat no isal scrit dut tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 7Ozie si indurmidì vie cui siei vons, lu soterarin te citât di David e al deventà re, impen di lui, so fi Jotam.

Ream di Zacarie in Israel (753-753/752)

8Tal trentevotesim an di Ozie, re di Gjude, al deventà re di Israel a Samarie, par sîs mês, Zacarie, fi di Gjeroboam. 9Al fasè robatis che il Signôr nol pò sopuartâlis, propit come ch’a vevin fat i siei vons, e no si slontanà in nuie dai pecjâts di Gjeroboam, fi di Nebat, ch’al veve strissinât Israel. 10Salum, fi di Jabes, al cospirà cuintri di lui, lu frontà a Ibleam, e lu copà e al deventà re intal so puest.

11Il rest de storie di Zacarie al è scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel. 12Il Signôr i veve dit a Jeu: “I tiei fîs si sentaran su la sente di Israel finamai a la cuarte gjenerazion”. E cussì e je stade.

Ream di Salum in Israel (753/752)

13Salum fi di Jabes al deventà re tal trentenuvesim an di Ozie, re di Gjude, e al regnà a Samarie par un mês. 14Menachem, fi di Gadi, al rivà sù di Tirze, al jentrà a Samarie, al fasè fûr Salum fi di Jabes e al deventà re impen di lui.

15Il rest de storie di Salum, cemût ch’al à complotât, al è dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel.

Ream di Menachem in Israel (753/752-742/741)

16Al è in chê volte che Menachem al cjastià Tapuac – copant ducj chei ch’a jerin dentri – e la sô regjon, tacant di Tirze, par vie che no i vevin vierzudis lis puartis. Al cjastià la citât e al svintrà dutis lis feminis ch’a spietavin. 17Tal trentenuvesim an di Ozie, re di Gjude, al deventà re di Israel Menachem fi di Gadi. Al regnà a Samarie par dîs agns. 18Al fasè robis che il Signôr nol pò sopuartâlis e no si slontanà in nuie dai pecjâts che Gjeroboam, fi di Nebat, al veve strissinât Israel. Sot di lui 19Pul, re di Assirie, al invadè la tiere. Menachem i dè a Pul mil talents d’arint par che i des une man a rinfuarçâ il podê tes sôs mans. 20Menachem i fasè tirâ fûr chescj bêçs a Israel, a ducj i grancj, par dâjai al re di Assirie, a reson di cincuante siclis d’arint parom. Alore il re de Assirie al tornà indaûr e nol restà altri te tiere.

21Il rest de storie di Menachem e dut ce ch’al à fat, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel? 22Manachem si indurmidì vie cui siei vons e al deventà re, impen di lui, so fi Pekachie.

Ream di Pekachie in Israel (742/741-740/739)

23Tal cincuantesim an di Ozie, re di Gjude, al deventà re in Israel a Samarie Pekachie, fi di Menachem, par doi agns. 24Al fasè robis che i displasin al Signôr e no si slontanà in nuie dai pecjâts di Gjeroboam, fi di Nebat, ch’al veve strissinât Israel. 25Il so scudîr, Pekac fi di Romelie, al complotà cuintri di lui e lu copà a Samarie te torate dal palaç reâl insieme cun Argob e Arie. Al veve daûrsi cincuante oms di Galaad. Al fasè murî il re e al regnà lui tal so puest.

26Il rest de storie di Pekachie e dut ce ch’al à fat, al è dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel.

Ream di Pekac in Israel (740/739-731)

27Tal cincuantedoiesim an di Ozie, re di Gjude, al deventà re di Israel a Samarie Pekac, fi di Romelie; al regnà par vincj agns. 28Al fasè ce che i displâs al Signôr; no si slontanà in nuie dai pecjâts che Gjeroboam, fi di Nebat, al veve strissinât Israel.

29Sot di Pekac, re di Israel, il re di Assirie Tiglat-Pilezer al cjapà Ijon, Abel-Bet-Maache, Janoac, Kedes, Cazor, Galaad, la Galilee e dute la tiere di Neftali, e al menà presonîrs in Assirie dute la int. 30Osee, fi di Ele, al complotà cuintri di Pekac fi di Romelie, lu ferì a muart e al deventà re impen di lui.

31Il rest de storie di Pekac e dut ce ch’al à fat, al è scrit dut tal libri dai Anâi dai rês di Israel.

Ream di Jotam in Gjude (739-734/733)

32Tal secont an di Pekac fi di Romelie, re di Israel, al deventà re di Gjude Jotam. 33Al veve vincjecinc agns cuant che al montà sù e al regnà par sedis agns a Gjerusalem; sô mari e veve non Jeruse, fie di Zadok. 34Al fasè ce che i plâs al Signôr, lant in dut daûr di so pari Ozie. 35Dome che i altârs sui çucs no sparirin gran e il popul al continuave a ufrî sacrificis e incens sui çucs. Al è lui ch’al à fate la puarte adalt dal templi dal Signôr.

36Il rest de storie di Jotam e dut ce ch’al à fat, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 37In chel fratimp il Signôr al scomençà a mandâ cuintri di Gjude Rezin, re di Aram, e Pekac fi di Romelie. 38Jotam si indurmidì vie cui siei vons, lu soterarin te citât di David e al deventà re tal so puest so fi Acaz.