2 RÊS (14)

Letôr: Mario Tirelli

Ream di Amazie in Gjude (796-767)

141Tal secont an di Joas, fi di Joacaz, al deventà re di Gjude Amazie, fi di Joas. 2Al veve vincjecinc agns cuant che al montà sù e al regnà a Gjerusalem par vincjenûf agns; sô mari e veve non Joadain e e jere di Gjerusalem. 3Al fasè ce che i plaseve al Signôr, no però come so von David; al lè in dut daûr di so pari Joas. 4Dome che i altârs sui lûcs alts no sparirin gran e il popul al continuà a ufrî sacrificis sui lûcs alts.

5Cuant che al rivà a vê il comant ben salt tes sôs mans, al maçà chei graduâts ch’a vevin copât il re so pari. 6Ma nol condanà a muart i fîs dai sassins, come ch’al è scrit tal libri de leç di Mosè, là che il Signôr al à ordenât: “I paris no saràn copâts par colpe dai fîs ni i fîs par colpe dai paris, ma ognidun al sarà copât par colpe dal so delit”. 7Al è lui ch’al à batût i edomits te valade dal Sâl, dismil di lôr. In chê vuere al à cjapade la Crete, che dopo i à metût non Jokteel, come che le àn clamade fint in dì di vuê.

8In chel fratimp, Amazie al mandà mes a Joas fi di Joacaz fi di Jeu, re di Israel, par dîi: “Anìn e misurìnsi!”. 9Joas, re di Israel, i mandà indaûr a Amazie re di Gjude cheste rispueste: “La burale dal Liban i mandà a dîi al cedri dal Liban: Lasse che gno fi al cjoli tô fie. Ma lis bestiis salvadiis dal Liban, passant, a pescjarin la burale. 10Tu âs vude une vitorie cuintri di Edom e tu ti montis il cjâf. Tegniti la tô glorie e sta cjase tô. Parcè mo lâ a cirî disgraciis e preparâti la ruvine par te e par Gjude insieme cun te?”. 11Ma Amazie no lu scoltà gran e Joas, re di Israel, si metè in marce. Si misurarin, lui e Amazie, re di Gjude, a Bet-Semes in Gjude. 12Gjude le pierdè cun Israel e ognidun al scjampà te sô tende. 13Rivuart al re di Gjude, Amazie, fi di Joas, fi di Acazie, il re di Israel Joas lu cjapà presonîr a Bet-Semes e lu menà a Gjerusalem. Al fasè un slambri tes muris di Gjerusalem, de puarte di Efraim fint a la puarte dal Cjantonâl, sui cuatricent comedons. 14Al rafà dut l’aur e l’arint e dut il furniment dal templi dal Signôr e dal tesaur dal palaç reâl, cence meti in cont i ostagjos, e al tornà a Samarie.

15Il rest de storie di Joas, dut ce ch’al à fat e il so valôr e cemût che i à fate vuere a Amazie re di Gjude, dut chest no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel? 16Joas si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin a Samarie dongje dai rês di Israel; impen di lui al regnà so fi Gjeroboam.

17Amazie, fi di Joas, re di Gjude, al vivè ancjemò cuindis agns dopo de muart di Joas, fì di Joacaz, re di Israel.

18Il rest de storie di Amazie no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Gjude? 19A complotarin cuintri di lui a Gjerusalem e lui al scjampà de bande di Lachis, ma i corerin daûr finamai a Lachis e là jù lu coparin. 20Lu traspuartarin cui cjavai e lu soterarin a Gjerusalem dongje dai siei vons, te citât di David. 21Dut il popul di Gjude al sielgè Ozie, ch’al veve sedis agns, e lu proclamà re impen di so pari Amazie. 22Al è lui ch’al tornà a fâ sù Elat e je tornà a Gjude, dopo che il re si indurmidì vie cui siei vons.

Ream di Gjeroboam II in Israel (782/781-753)

23Tal cuindicesim an di Amazie, fi di Joas, re di Gjude, al deventà re di Israel a Samarie Gjeroboam, fi di Joas: al regnà par coranteun agns. 24Al fasè robis che il Signôr nol pò sopuartâlis e no si slontanà in nuie dai pecjâts di Gjeroboam fi di Nebat, ch’al veve strissinât daûrsi ancje Israel. 25I tocjà a lui di ripiâ dut il teritori di Israel, de jentrade di Amat fint al mâr de Arabe, seont ch’al veve dit il Signôr Diu di Israel midiant dal so famei, il profete Gjone, fi di Amitai, di Gat-Efer. 26Parcè che il Signôr al veve viodude la grande miserie di Israel, che no ’nd jere plui ni sclâfs ni libars ni nissun ch’al podes dâi socors a Israel. 27Il Signôr nol veve distinât di parâ jù il non di Israel di sot dai cîi e lu salvà a mieç di Gjeroboam fi di Joas.

28Il rest de storie di Gjeroboam, dut ce ch’al à fat e il so valôr, cemût ch’al combatè e al fasè tornâ a Gjude e a Israel Damasc e Amat, dut chest no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel? 29Gjeroboam si indurmidì vie cui siei vons. Lu soterarin a Samarie dongje dai rês di Israel e tal so puest al regnà so fi Zacarie.