2 RÊS (13)

Letôr: Daniele Parussini

Ream di Joacaz in Israel (813-797)

131Tal vincjetreesim an di Joas fi di Acazie, re di Gjude, al deventà re di Israel a Samarie Joacaz, fi di Jeu. Al regnà par disesiet agns. 2Al fasè robis che i displasin al Signôr e al fasè il pecjât di Gjeroboam, fi di Nebat, ch’al veve strissinât ancje Israel e no si slontanà par nuie di li. 3Alore al Signôr i vignì sù la rabie cuintri dai israelits e ju metè tes mans di Cazael, re di Aram, e di Ben-Adad, fi di Cazael, par dut chel timp. 4Ma Joacaz al cirì di bonâ il Signôr e il Signôr lu scoltà, parcè che al veve viodût in ce maniere che il re di Aram al tibiave Israel. 5Il Signôr i dè a Israel un liberadôr che lu sfrancjà de paronance di Aram e i israelits a tornarin di parons tes lôr tendis come par vieri. 6Dome che no si slontanarin dal pecjât di Gjeroboam, ch’al veve strissinât Israel: a tignirin dûr di chê bande e ancje il pâl sacri al restà in pîts a Samarie. 7Il Signôr i lassà a Joacaz, di soldâts, dome cincuante cjavalîrs, dîs cjars e dismil oms a pît; il re Aram ju veve fiscâts e ridusûts precîs dal pulvin che si lu baline cui pîts.

8Il rest de storie di Joacaz, dut ce ch’al à fat e il so valôr, no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel? 9Joacaz si indurmidì vie cui siei vons, lu soterarin a Samarie e so fi Joas al regnà impen di lui.

Ream di Joas in Israel (797-782/781)

10Tal trentesietesim an di Joas, re di Gjude, Joas, fi di Joacaz, al deventà re di Israel a Samarie; al regnà par sedis agns. 11Al fasè robis che no i levin al Signôr e no si slontanà gran dal pecjât di Gjeroboam fi di Nabat, ch’al veve strissinât Israel, e al tignì dûr par chê strade.

12Il rest de storie di Joas, dut ce ch’al à fat e il so valôr, cemût che i veve fate vuere a Amazie re di Gjude, dut chest no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel? 13Joas si indurmidì vie cui siei vons e su la sô sente al montà Gjeroboam. Joas al fo soterât a Samarie cui rês di Israel.

Muart di Liseu

14Cuant che Liseu si inmalà di chel mâl ch’al veve di jessi la sô fin, Joas re di Israel al vignì jù di lui, si metè a craçâ su la sô muse e i disè: “Pari gno, pari gno! Cjar di Israel e sô cjavalarie!”. 15Dissal Liseu: “Va a cirî un arc e un pocjis di frecis”, e chel altri al lè a cirî l’arc e lis frecis. 16Dissal Liseu al re: “Tint l’arc”, e chel lu tindè. Liseu al metè lis sôs mans parsore des mans dal re 17e i disè: “Vierç il barcon de bande ch’al jeve il soreli”, e chel altri lu daviergè. Alore Liseu i disè: “Trai!” e al traè. Dissal Liseu: “Frece de vitorie pal Signôr! Frece de vitorie cuintri di Aram! Tu batarâs Aram a Afek, fint a svinidrîlu”. 18Dissal Liseu: “Cjape sù lis frecis” e chel altri lis cjapà sù. Liseu i disè al re: “Trai par tiere!” e chel altri al traè trê colps e si fermà. 19Alore l’om di Diu si inrabià cuintri di lui: “Tu vevis di trai cinc o sîs colps! Alore sì che tu varessis batût Aram fin tes lidrîs; cumò invezit tu lu batarâs dome trê voltis”.

20Liseu al murì e lu soterarin. Ogni an bandis di moabits a plombavin te regjon. 21Al capità che un troput di lôr, ch’a puartavin un om a soterâ, a vioderin i bandîts; a butarin l’om tal tombâl di Liseu e a fuirin. L’om al tocjà i vues di Liseu: al tornà a vivi e al jevà sù in pîts.

22Cazael, re di Aram, al veve folpeât i israelits par dute la vite di Joacaz. 23Il Signôr però ur fasè gracie e al cjapà dûl di lôr. Si voltà de lôr bande par vie dal pat ch’al veve fat cun Abram, cun Isac e cun Jacop; no si sintì di fruçâju dal dut e no ju butà lontan de sô face. 24Cazael, re di Aram, al murì e tal so puest al regnà Ben-Adad, so fi. 25Alore Joas, fi di Joacaz, i puartà vie a Ben-Adad, fi di Cazael, lis citâts che Cazael al veve vuadagnât combatint cuintri di so pari Joacaz. Joas lu batè trê voltis e al tornà a cjapâ lis citâts di Israel.