2 RÊS (11)

Letôr: Giovanna Maestrutti

Storie de regjine Atalie (841/840-835)

111Cuant che la mari di Acazie, Atalie, e vignì a savê che so fi al jere muart, si metè tal cjâf di svinidrî dute la gjernazie reâl. 2Ma Josebe, fie dal re Joram e sûr di Acazie, e strafuì di scuindon so nevôt Joas dal trop dai fîs dal re ch’a vignivin massacrâts e lu platà, insieme cu la bae, te cjamare dai jets; cussì jal platà a Atalie e nol fo copât. 3Al restà cun jê par sîs agns, platât tal templi dal Signôr, biel che Atalie e regnave sul paîs.

4Tal setim an, Joiadà al mandà a cirî i sorestants di centenârs dai carians e des vuaitis e ju fasè vignî daprûf di lui tal templi dal Signôr. Al fasè un pat cun lôr, ju fasè zurâ e ur mostrà il fi dal re. 5Ur dè chescj ordins: “Ve ce che o fasarês: une tierce part di vualtris ch’e monte in servizi in dì di sabide par vuardeâ il palaç dal re (6un’altre tierce part a la puarte di Sur e une tierce part a la puarte daûr dai cursôrs; vualtris invezit o vuardarês la cjase di Massac) 7e chei altris doi vuestris grops, ven a stâi chei che a dismontin in dì di sabide, a vuardearan il templi. 8O fasarês cercli torator dal re. Ognidun al varà lis sôs armis e se un al cirarà di passâ jenfri des vuestris schiriis, lu coparês. O compagnarês il re lant e tornant”. 9I sorestants di centenârs a faserin dut ce che ur veve ordenât il predi Joiadà. A cjolerin ognidun i siei oms, ven a stâi la vuaite ch’e dismontave di sabide insieme cu la vuaite ch’e montave di sabide, e si presentarin dal predi Joiadà. 10Il predi ur dè ai sorestants di centenârs lis lancis e i scûts dal re David, ch’a jerin tal templi dal Signôr. 11Lis vuaitis si meterin in schirie cu lis armis in man, dal cjanton disot fintremai al cjanton disore dal templi, cjapant dentri l’altâr e il templi. 12Alore Joiadà al fasè jessî il fi dal re; i metè intor la corone e i consegnà il document de aleance; lu faserin re e lu ongerin. A baterin lis mans e a berlarin: “Vive il re!”.

13Sintint i berlis de int, Atalie e frontà il popul tal templi dal Signôr. 14A pene ch’e viodè il re in pîts sul palc, seont l’usance, i sorestants e lis trombis dongje dal re, dute la int ch’e saltave di gjonde e e sunave lis trombis, Atalie si sbregà i vistîts e e berlà: “Tradiment! Tradiment!”.

15Alore il predi Joiadà ur dè l’ordin ai sorestants dai soldâts: “Menaitle fûr framieç de trope, e se un i va daûrji, passaitlu a fîl di spade”. Di fat il predi al veve pensât: “No si à di copâle tal templi dal Signôr”. 16I meterin lis mans intor e cuant che e rivà tal palaç reâl pe jentrade dai cjavai, le coparin.

17Joiade al fasè un pat jenfri il Signôr, il re e il popul, che si impegnave a jessi il popul dal Signôr; e compagn fra il re e il popul. 18Podopo dute la int e lè tal templi di Baal e lu sdrumà: a pararin a tocs i siei altârs e lis sôs statuis e a coparin Matan, il predi di Baal, denant dai altârs.

Il predi al metè lis vuaitis par vuardeâ il templi dal Signôr. 19Po al cjapà sorestants di centenârs, i carians e lis vuaitis e dute la int de tiere. A faserin vignî jù il re dal templi dal Signôr e a jentrarin tal palaç pe puarte des vuaitis. Joas si sentà su la sente dai rês. 20Dute la int dal paîs si indalegrà, ma la citât e restà cidine. Rivuart a Atalie, le faserin fûr cu la spade tal palaç reâl.