GJENESI (39)

Letôr: Fabiano Rosso

Josef in Egjit

391Josef intant lu vevin menât in Egjit. Putifar, un cjastrât dal faraon e sorestant des vuaitis, egjizian, lu comprà dai ismaelits che lu vevin menât ventijù. 2Josef al veve il Signôr cun sè e al veve furtune in dut; al restà in cjase dal so paron, l’egjizian. 3Il so paron, viodint che il Signôr al jere cun lui e che dut ce che al faseve al leve in puart, 4al veve Josef di buine bande: lu nomenà so servidôr personâl, sorestant de sô cjase e di dute la sô robe. 5De dì che lu metè sorestant de sô cjase e di dute la sô robe, il Signôr al benedì la cjase dal egjizian in gracie di Josef e la benedizion dal Signôr si slargjà sun dut ce che al jere in cjase e su la campagne. 6Alore al metè tes mans di Josef dut ce che al veve e no i domandave cont di nuie, dome de bocjade che al mangjave. Josef al jere ben corporât e biel di muse.

Josef e la sô parone

7Al capità, tal fratimp, che la femine dal so paron e butà il voli su Josef e i disè: “Anìn a durmî cun me!”. 8Ma lui al rifudà e i disè a la femine dal so paron: “Il gno paron cun me nol à nissun fastidi pe sô cjase e al à metût tes mês mans dute la sô robe. 9Nancje lui nol è plui di me in cheste cjase: no mi à inibît nuie, dome te, che tu sês la sô femine. Cun ce cussience puedio jo fâ une porcarie dal gjenar e lâ cuintri di Diu?”. 10Seben che jê i stave sot a Josef ogni dì, lui nol volè mai savêdint di lâ a durmî cun jê, di butâsi tai siei braçs. 11Une dì, Josef al jentrà in cjase par fâ lis sôs voris e, in cjase, no ’nd jere un famei di numar. 12La femine lu tirà pe tonie e i disè: “Anìn tal jet cun me!”, ma lui i lassà in man la sô tonie e al scjampà fûr di buride. 13Viodint che al veve lassade la tonie tes sôs mans e che al jere fuît vie di dute corse, 14jê e clamà i siei fameis e ur disè: “Viodêt chi! Nus à menât dongje un ebreu par mateâ cun nô! Al è vignût daprûf di me e al voleve che o fos lade cun lui, ma jo o ai petât un grant berli 15e cuant che al à viodût che jo o berlavi e che o clamavi int, al à molade la tonie e al è scjampât come il fum”.

16E cussì e metè la tonie dongje di sè fintremai che nol tornà a cjase il paron. 17Alore i ripetè la stesse solfe: “Chel sclâf ebreu che tu mi âs menât in cjase al è vignût dongje di me par mateâ cun me 18e cuant che jo o ai tacât a berlâ e o ai clamât int, al à molade la tonie e al è fuît vie”. 19Cuant che l’om al sintì a dî de sô femine: “Ve ce che mi à fat il to famei! ”, al pierdè la lum de reson. 20Il paron di Josef lu fasè cjapà e meti in preson, là che a jerin i presonîrs dal re. E cussì al restà in preson. 21Ma il Signôr al jere cun Josef, al slargjà sore di lui il so boncûr e al fasè in mût che il sorestant de preson lu cjapàs di buine viste.

22Il sorestant de preson i metè tes mans a Josef ducj chei che a jerin in preson e dut ce che si faseve li dentri al jere lui che al decideve. 23Il sorestant de preson nol veve nissun fastidi pal so lavôr, parcè che il Signôr al jere cun lui e dut ce che al faseve i leve a bon fin.