2 RÊS (10)

Letôr: Rosanna Linda

Jeu al fâs stragjo de famee dal re e dai princips di Gjude

101Acab al veve a Samarie setante fîs. Jeu al scrivè letaris e lis mandà a Samarie ai sorestants de citât, ai anzians e ai tutôrs dai fîs di Acab. Al diseve: 2“Cumò, cuant che o cjaparês cheste letare – o vês cun vualtris i fîs dal vuestri paron, o vês i cjars e i cjavai, une citât fuarte e armis – 3viodêt, fra i fîs dal vuestri paron, cui ch’al è il plui miôr e il plui degn; metêtlu su la sente di so pari e batêtsi pe cjase dal vuestri paron”. 4A cjaparin un grant spavent e a diserin: “Ve: i doi rês no àn rivât a tignî teste denant di lui; cemût podarìno tignîi teste nô?”. 5Il sorestant dal palaç, il sorestant de citât, i anzians e i tutôrs i mandarin a Jeu chest mes: “Nô o sin tiei fameis, o fasarìn ce che tu ordenarâs, no proclamarìn nissun altri re; fâs ce che ti pâr ben”.

6Jeu ur mandà un’altre letare là ch’al diseve: “Se propit o sês de mê bande e o vês chê di metisi cun me, cjapait i sorestants dai oms de cjase dal vuestri paron e vignît a cjatâmi a Izreel doman come cumò”. In cjase dai grancj de citât a jerin i setante fîs dal re, che ju tiravin sù lôr. 7A pene che ur rivà cheste letare, a cjaparin i fîs dal re, ur taiarin il sgrasaiâr a ducj i setante, a meterin il lôr cjâf intai geis e jai mandarin a Izreel. 8Il mes al vignì a dîi a Jeu: “A àn puartâts i cjâfs dai fîs dal re”. Dissal: “Metêtju in dôs tassis su la jentrade de puarte fin doman a buinore”. 9Tal indoman al jessì e, stant in pîts denant di dut il popul, ur disè: “No stait a vê rimuars di sorte! Jo mi soi rivoltât cuintri dal gno paron e lu ài sassinât, ma ducj chei li, cui ju àial copâts? 10Tignît a ments alore che nol colarà par tiere nuie di ce che il Signôr al à professât cuintri de famee di Acab: il Signôr al à fat ce ch’al veve dit midiant dal so famei Elie”. 11E Jeu al fasè fûr ducj chei ch’a restavin de cjase di Acab a Izreel, ducj i siei grancj, i siei amîs e i siei predis; no ’nt lassà scjampâ nancje un.

12Jeu al partì e al lè a Samarie. Al jere in viaç cuant che, a Bet-Eked dai pastôrs, 13si intivà tai fradis di Acazie, re di Gjude, e ur domandà: “Cui sêso?”. I rispuinderin: “O sin i fradis di Acazie e o lin a saludâ i fîs dal re e lis fiis de regjine mari”. 14Al ordenà: “Cjapaitju vîfs!”. Ju cjaparin vîfs e ur taiarin il cuel dongje dal poç di Bet-Eked a corantedoi di lôr; no ’nt sparagnarin nancje un di numar.

Incuintri di Jeu cun Jonadab

15Partît di li, al cjatà Jonadab, fi di Recab, che i vignive incuintri; lu saludà e i disè: “Il to cûr isal sclet cun me come che il gno cûr al è sclet cun te?” “Sì jo!” i rispuindè Jonadab. “S’e je cussì, dàmi la man”. Jonadab i dè la man e Jeu lu fasè montâ sul cjar dongje di lui. 16“Anìn cun me – dissal – e tu viodarâs la mê passion pal Signôr”, e lu menà sul so cjar. 17Al jentrâ a Samarie e al massacrà ducj chei ch’a restavin de famee di Acab a Samarie, fint a splantâle di fonde, seont la peraule che il Signôr i veve dit a Elie.

Jeu al fâs stragjo dai fedêi di Baal

18Jeu al clamà a cunvigne dut il popul e ur disè: “Acab al à servît un pôc Baal ma Jeu lu servissarà cetant. 19Clamaitmi dongje ducj i profetis di Baal e ducj i siei predis, che no ’nt mancji un. O ài intenzion di ufrîi un grant sacrifici a Baal. Chel che nol vignarà al murarà”. Jeu al faseve cussì cun baronade, par fiscâ i fedêi di Baal. 20Al ordenà: “Dait dongje une semblee sante par Baal”. Le derin dongje. 21Jeu al mandà mes par dut Israel e a rivarin ducj i fedêi di Baal; no ’nd jere un che nol fos vignût. A lerin tal templi di Baal, che si jemplà di un mûr al altri. 22Jeu i disè al sorestant dai vistîts: “Puarte fûr la munture par ducj i fedêi di Baal”. E chel al puartà fûr i vistîts par lôr. 23Jeu al rivà tal templi di Baal cun Jonadab fi di Recab e ur disè ai fedêi di Baal: “Stait atents che nol sedi framieç di vualtris, nissun famei dal Signôr ma dome fameis di Baal”.

24Biel che lôr si prontavin a ufrî sacrificis e olocauscj, Jeu al fasè jessî otante dai siei oms cun cheste minace: “Se un di vualtris al lasse scjampâ un di chei oms che jo us metarai tes mans, al paiarà chê altre vite cu la sô vite!”. 25Finît di ufrî l’olocaust, Jeu ur dè ordin a lis vuaitis e ai scudîrs: “Jentrait e fiscaitju! Che no ’nt jessi un!”. Lis vuaitis e i scudîrs a jentrarin, ju passarin a fîl di spade e a rivarin fintremai tal santuari dal templi di Baal. 26A gjavarin il pâl sacri dal templi di Baal e lu brusarin. 27A sdrumarin il colonel di Baal, a sdrumarin ancje il templi di Baal e int faserin un ledanâr, ch’al à durât fin cumò.

Ream di Jeu in Israel (841-813)

28Sicheduncje Jeu al fasè sparî Baal di Israel. 29E pûr Jeu no si slontanà gran dai pecjâts di Gjeroboam fi di Nabat, ch’al veve strissinât daûrsi ancje Israel, vadî i vidiei d’aur di Betel e di Dan.

30Il Signôr i disè a Jeu: “Za che tu âs fat a puntin ce che mi leve e che tu âs puartât a bon fin dut ce ch’o vevi tal cûr cuintri de cjase di Acab, i tiei fîs si sentaran su la sente di Israel finamai a la cuarte gjenerazion”. 31Jeu però nol lè cun fedeltât e cun dut il so cûr daûr de leç dal Signôr, Diu di Israel; no si slontanà gran dai pecjâts che Gjeroboam al veve strissinât ancje Israel.

32In chel fratimp il Signôr al començà a staronzâ Israel e Cazael al batè i israelits in dut il lôr teritori, 33scomençant dal Gjordan a soreli jevât, dute la tiere di Galaad, la tiere dai gadits, dai rubenits, dai manasits, di Aroer, sul riul dal Arnon fintremai a la tiere di Galaad e di Basan.

34Il rest de storie di Jeu, ducj i siei fats e il so valôr, chest no isal scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel? 35Si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin a Samarie; impen di lui al deventà re so fi Joacaz. 36Jeu al veve regnât su Israel par vincjevot agns, a Samarie.