2 RÊS (6)

Letôr: Margherita Fontana

A tornin a cjatâ la manarie pierdude

61I fîs dai profetis i diserin a Liseu: “Cjale che il lûc là ch’o vivìn dongje di te al è masse stret par nô. 2Anìn fin tal Gjordan; o cjolarìn une tae parom e si fasarìn un sotet là jù” Ur rispuindè: “Lait”. 3Dissal un: “Indegniti di compagnâ i tiei fameis”. Lui al rispuindè: “O vignarai”, 4e al partì cun lôr. Rivâts tal Gjordan, a taiarin il legnam, 5ma biel che un di lôr al tirave jù la sô tae, la lame di fier i sbrissà ta l’aghe e al berlà: “Joi, paron! E ancjemò me vevin imprestade!”. 6Ma l’om di Diu i domandà: “Là ise colade?”, e chel altri i mostrà il lûc. Alore al taià un len, lu butà ta chel lûc e al fasè vignî il fier parsore vie. 7Al disè: “Cjapilu sù!”, e l’om al slungjà la man e lu cjapà.

Liseu al cjape une schirie di arameus

8Il re di Aram al jere in vuere cun Israel. Al fasè consei cun siei graduâts e al disè: “O larês jù cuintri di chel lûc”. 9Ma Liseu al mandà a dîi al re di Israel: “Tenti vuardât di chel lûc, parcè che i arameus a vegnin jù”, 10e il re di Israel al mandà oms là che i veve dit Liseu. Lui al visave e il re si tignive vuardât e chest no dome un viaç o doi. 11Il cûr dal re di Aram al restà un gum mâl par cheste cuistion; al clamà a cunvigne i siei uficiâi e ur domandà: “No savaressis dîmi cui ch’al è che mi tradìs daprûf dal re di Israel?”. 12Un graduât i rispuindè: “Lafè no, siôr re! Al è Liseu, il profete di Israel, che i conte al re dut ce che tu disis parfin te cjamare là che tu duarmis”. 13Al disè: “Lait, viodêt là ch’al è e jo o mandarai a brincâlu”. I rispuinderin: “Viôt ch’al è a Dotan”. 14Alore il re al mandà là jù cjavai, cjars e une buine sdrume di soldâts, che a rivarin vie pe gnot e a cerclarin la citât.

15Tal indoman, Liseu al jevà denant dì e al jessì. E ve une trope che e cerclave la citât cun cjavai e cjars. I disè il so famei: “Puars mai nô, paron, ce vino di metisi a fâ cumò?”. 16I rispuindè: “No sta vê pôre, ch’and è plui cun nô che no cun lôr!”. 17E Liseu al preà cussì: “Signôr, indegniti di viergii i vôi, ch’al viodi!”. E il Signôr i viergè i vôi al famei e chel al viodè: la mont e jere fodrade di cjavai e di cjars di fûc torator di Liseu.

18Cuant che i arameus a stavin rivant daprûf di lui, Liseu al preà il Signôr cussì: “Indegniti di inceâ dute cheste int!”. E il Signôr ju inceà, seont la peraule di Liseu. 19Alore Liseu ur disè: “No je cheste la strade, e nancje la citât no je cheste. Vignît daûrmi e us menarai dal om ch’o cirîs”. Invezit ju menà a Samarie. 20Cuant che a jentrarin a Samarie, Liseu al disè: “Signôr, viergiur i vôi a di cheste int, ch’a viodin”. Il Signôr ur viergè i vôi e a vioderin: ve ch’a jerin propit tal mieç di Samarie!

21Il re di Israel, viodintju, i disè a Liseu: “Pari gno, vino di copâju?”. 22Ma chel altri i rispuindè: “No sta copâju. Chei che la tô spade e il to arc ju àn cjapâts presonîrs, ju copistu? Dàur pan e aghe, ch’a mangjin e a bevin e che si ’nt ledin dal lôr paron”. 23Il re ur preparà un grant gustâ; mangjât e bevût ch’a verin, ju saludà e s’indelarin dal lôr paron. Lis bandis dai arameus no meterin altri pît su la tiere di Israel.

La fan in Samarie sidiade

24Dopo di chescj fats, Ben-Adad re di Aram al clamà dongje ducj i siei soldâts e si presentà denant di Samarie par sidiâle. 25E capità une miserie di fâ spavent a Samarie e il sidiament al jere tant trement che un cjâf di mus al valeve otante siclis d’arint e un cuart di qab di civolis salvadiis cinc siclis d’arint. 26Biel che il re al passave su lis muris, une femine i berlà: “Salvinus, re gno paron!”. 27I rispuindè: “Se no ti salve il Signôr, cemût podaressio salvâti jo mo? Salacor midiant dal prodot de arie o dal turcli?”. 28Po il re al continuà: “Ce âstu?”. Jê i rispuindè: “Cheste femine mi à dit: Dàmi to fi, che lu mangjìn vuê; doman o mangjarìn gno fi. 29O vin fat cuei gno fi; lu vin mangjât e tal indoman i ài dit: Dàmi to fi, che lu mangjìn, ma jê e à platât so fi”. 30Cuant che il re al sintì lis peraulis di cheste femine, si sbregà i vistîts. Il re al passave su lis muris e il popul al viodè che sot vie al veve tor de vite il sac. 31Al disè: “Che Diu mi mandi chest mâl e ancje di piês se il cjâf di Liseu, fi di Safat, i reste ancjemò su lis spalis!”.

32Liseu al jere sentât in cjase e i anzians a jerin sentâts cun lui e il re al mandà denant un mes. Ma prime ch’al rivàs, Liseu ur disè ai anzians: “Vêso viodût che chel fi di sassin al à dât ordin che mi si cjonci il cjâf? Stait atents: cuant che al rivarà il mes, sierait la puarte e pocaitlu indaûr cu la puarte. O podês dome crodi se il rumôr des talpadis dal so paron no son subit daûr di lui!”. 33Al stave ancjemò fevelant che il re al rivà li di lui e al disè: “Dute la disgracie e ven dal Signôr! Parcè mo varessio di vê fede tal Signôr?”.