2 RÊS (4)

Letôr: Adriana Zanin

Liseu al moltipliche il vueli de vedue

41La femine di un fradi profete e preà Liseu cussì: “Il to famei, il gno om, al è muart e tu sâs che il to famei al jere plen di timôr di Diu. E cumò chel ch’al veve di vê al è vignût a cjolmi i miei doi fruts par fâju siei sclâfs”. 2Liseu i disè: “Ce puedio fâti jo? Dîsimi: ce âstu in cjase?”. I rispuindè: “La tô sierve a cjase sô no à nuie di nuie, dome un vâs di vueli”. 3Alore i disè: “Va di chei dongje di te e fasiti imprestâ vâs vueits, ma plui che tu puedis! 4Po tu jentrarâs, tu sierarâs la puarte daûr di te e dai tiei fîs e tu strucjarâs il vueli in ducj chescj vâs, metintju di bande par ordin ch’a saran incolms”. 5Jê lu lassà e e sierà la puarte daûr di sè e dai siei fîs; lôr a puartavin dongje vâs e jê no cessave di jemplâju. 6Cuant che i vâs a forin ducj plens, i disè a so fi: “Dàmi ca ancjemò un vâs”, ma chel altri i rispuindè: “No ’nd è plui vâs”; alore il vueli al cessà di gotâ. 7Jê e lè a contâi al om di Diu, e lui i disè: “Va a vendi chest vueli, dispegne il to debit e vîf cun ce che ti vanze, tu e i tiei fîs”.

Liseu al risussite il fi de femine di Sunem

8Une dì che Liseu al passave par Sunem, une femine di cjase grande ch’e jere a stâ aventi, lu invidà a gustâ. Daspò, ogni volte ch’al passave, al leve li di jê par mangjâ. 9Jê i disè al so om: “Cjale: o soi sigure che chel om ch’al passe simpri par cjase nestre al è un sant, un om di Diu. 10Parcè no i fasìno une cjamarute adalt, di mûr, e i metìn un jet, une taule, une sente e un lampion? Cuant che al passarà par chi di nô, al podarà ritirâsi là sù”. 11Une dì ch’al capità alì, si ritirà te cjamare adalt e si distirà sul jet. 12I disè al so famei Ghecazi: “Clamimi cheste buine sunamite”. Le clamà e jê si presentà denant di lui. 13Liseu al continuà: “Dîsii: Tu ti sês tant disturbade par nô. Ce si puedial fâ par te? Ise une peraule di dî par te al re o al sorestant dai soldâts?”. Ma jê i rispuindè: “Jo o stoi cul gno popul”. 14Al zontà: “Alore, ce si puedial fâ par jê?”. Ghecazi al rispuindè: “Poben jê no à fruts e il so om al è in là cui agns”. 15Dissal Liseu: “Clamile”. Il famei le clamà e jê si fermà su la puarte. 16I disè: “L’an ch’al ven, come cumò, tu braçolarâs un fi”. Ma jê i disè: “No, paron, no sta cjoli vie la tô sierve!”. 17La femine però e cjapà sù e e parturì un frut te stagjon che i veve dit Liseu.

18Il canai al cressè. Une dì al lè a cjatâ so pari daprûf dai seseladôrs 19e i disè a so pari: “Joi, il gno cjâf! il gno cjâf!”. Il pari i ordenà a un famei: “Puartial a sô mari”. 20Chel lu cjapà e jal puartâ a sô mari; al restà sui siei genôi fint a misdì e po al murì. 21Jê alore lu puartà sù e lu distirà sul jet dal om di Diu; e sierà la puarte e e jessì. 22E lè a clamâ il so om e i disè: “Mandimi chi un famei cuntune musse, ch’o voi dal om di Diu e o torni”. 23I domandà: “Parcè po vâstu di lui vuê? No je migo la lune gnove o la sabide!”. Ma jê i rispuindè: “Sta in pâs!”. 24E fasè sielâ la musse e i disè al famei: “Menimi, e va! No sta fermâti pe strade fin che no tal ordeni jo”. 25E partì e e rivà li dal om di Diu, su la mont dal Carmêl. Cuant che l’om di Diu le lumà di lontan i disè al so famei Ghecazi: “Ve chê buine sunamite. 26Va svelt incuintrii e domandii: Stâstu ben? E il to om staial ben? E il to canai staial ben?”. Jê e rispuindè: “Benon!”. 27Cuant che e rivà denant dal l’om di Diu su la mont, i grampà i pîts. Gherazi si sdongjà par parâle vie, ma l’om di Diu i disè: “Lassile, che la sô anime e je saceade di marum; il Signôr mal à scuindût, no mi à contât nuie”. 28Jê e disè: “Vevio domandât jo un fi al gno paron? No ti vevio dit di no cjolmi vie?”.

29Liseu i disè a Ghecazi: “Met la cinturie tor dai ombui, cjol il gno baston in man e va. Se tu ti intivis in cualchidun, no sta saludâlu, e se cualchidun ti salude no sta rispuindii gran. Tu slungjarâs il gno baston parsore dal frut”. 30Ma la mari dal canai i disè: “Vêr come ch’al vîf il Signôr e che tu sês vîf ancje tu, jo no ti lassarai par mai!”. Alore si cjapà sù e i lè daûrji. 31Gherazi al jere lât denant di lôr e al veve slungjât il baston parsore dal frut, ma ni ch’al veve clamât ni ch’al veve dât un segnâl di vite. Al tornà denant di Liseu e i contà: “Il frut nol à dât di ca”. 32Liseu al rivà in cjase; il frut al jere muart, distirât sul so jet. 33Al jentrà, al sierà la puarte daûr di lôr doi e al preà il Signôr. 34Po al montà sul jet, si slungjà parsore dal frut, al metè la sô bocje cuintri de sô bocje, i siei vôi cuintri dai siei vôi e lis sôs mans cuintri des sôs mans, si pleà sore di lui e la cjar dal frut si sclipì. 35Si metè a cjaminâ in lunc e in larc pe cjase, po al montà sù e al tornà a pleâsi parsore di lui, par siet voltis: alore il frut al starnudà e al viergè i vôi. 36Liseu al clamà Ghecazi e i disè: “Fâs vignî cheste buine sunamite”. Chel le clamà. Cuant che e rivà dongje di lui, i disè: “Cjol chi to fi”. 37Jê e jentrà, si butà denant dai siei pîts e cu la muse par tiere; po e cjolè il so frut e e jessì fûr.

La mignestre invelegnade

38Liseu al tornà a Galgale intant che la carestie e regnave inte tiere. Biel che i fradis profetis a jerin sentâts denant di lui, i disè al so famei: “Met sul fûc la cite grande e cuei une mignestre pai fradis profetis”. 39Un di lôr al jessì pe campagne a çumâ jerbis; al cjatà cjâfs di vît salvadie e ur tirà vie lis cocis fin che i stavin tal grim. Al tornà cjase e lis taià a tocs te cite de mignestre, cence savê ce robe ch’e jere. 40A derin di mangjâ ai oms, ma a pene ch’a cerçarin la mignestre a petarin un berli: “Om di Diu! Te cite e je la muart!”. E no poderin mangjâ plui nuie. 41Alore Liseu al disè: “Puartaitmi ca un pocje di farine”. Al butà la farine te cite e al disè: “Dàur fûr ai oms, ch’a mangjin”. Te cite nol jere plui nuie di trist.

La moltiplicazion des primiziis

42Al rivà un om di Baal-Salise e i puartà al om di Diu pan fat cu lis primiziis, vincj pans di vuardi e di forment ancjemò tal so spi. Liseu al ordenà: “Dàur ai oms, ch’a mangjin!”. 43Ma il so famei i rispuindè: “Cemût podaressial rivâ chest par cent di lôr?”. Lui al continuà: “Dàur di mangjâ ai oms, parcè che il Signôr al dîs cussì: Int mangjaran e ancjemò ur vanzarà”. 44Lui ur al esibì, lôr a mangjarin e int restà, seont la peraule dal Signôr.