2 RÊS (3)

Letôr: Giovanni Trevisan

Joram re di Israel (852-841)

31Joram, fi di Acab, al deventà re di Israel a Samarie tal disevotesim an di Gjosafat re di Gjude, e al regnà dodis agns. 2Al fasè robis che i displasin al Signôr; no però come so pari e sô mari, parcè che al sdrumà il colonel di Baal che so pari al veve fat fâ. 3Dome ch’al restà imberdeât tai pecjâts che Gjeroboam, fi di Nebat, al veve strissinât ancje Israel e no si slontanà par nuie.

Spedizion di Israel e di Gjude cuintri di Moab

4Mese, re di Moab, al tirave sù nemâi e al paiave di sotanance al re di Israel centmil agnei e centmil rocs cu la lane, 5ma però, muart Acab, il re di Moab si rivoltà cuintri dal re di Israel. 6In chel fratimp, il re Joram al saltà fûr di Samarie e al passà in riviste dut Israel. 7Daspò al mandà chest mes al re di Gjude: “Il re di Moab si è ribelât cuintri di me. Vignaressistu cun me a fâi vuere a Moab?”. Il re di Gjude i rispuindè: “O vignarai! Ce ch’al sarà par te al sarà ancje par me; pal to popul compagn dal gno popul, pai miei cjavai come pai tiei cjavai!”. 8Al zontà: “Par ce strade larìno sù?”. Chel altri i rispuindè: “Pe strade dal desert di Edom”. 9Il re di Israel, il re di Gjude e il re di Edom a partirin. A girarin par siet dîs e ur mancjà l’aghe pai soldâts e pai nemâi che ur levin daûr cu la cjame. 10Il re di Israel al berlà: “Puars mai no! Il Signôr nus à clamâts ducj i trê rês par metinus tes sgrifis di Moab!”. 11Ma il re di Gjude i disè: “No isal chi nissun profete dal Signôr, ch’o interpelìn il Signôr midiant di lui?”. Alore un famei dal re di Israel i rispuindè: “Al è Liseu fi di Safat, che i strucjave l’aghe tes mans di Elie”. 12Il re di Gjude al disè: “Al à la peraule dal Signôr”. Il re di Israel, il re di Gjude e il re di Edom a lerin jù di lui.

13Ma Liseu i disè al re di Israel: “Ce dafâs àio cun te? Va a cjatâ i profetis di to pari e i profetis di tô mari!”. Il re di Israel i rispuindè: “Pononò lafè! Il Signôr nus à clamâts nô trê rês par sgnacânus tes mans di Moab!”. 14Al ribatè Liseu: “Pe vite dal Signôr, Diu des schiriis, che jo o servìs, se no ves rivuart pal re di Gjude nancje no ti abadarès te, nancje no ti cjalarès in muse. 15Cumò menaitmi dongje un ch’al suni la citare”. Alore, biel che il sunadôr al sunave, la man dal Signôr e plombà parsore di lui 16e i disè: “Il Signôr al dîs cussì: Sgjavait in cheste concje une buse daûr l’altre, 17parcè che il Signôr al dîs chest: No viodarês aiar, no viodarês ploe, e cheste concje si jemplarà di aghe, e o bevarês vualtris, i vuestris soldâts e i vuestris nemâi ch’a puartin la cjame. 18Ma chest nol è ancjemò nuie pal Signôr, parcè che us metarà tes vuestris mans ancje Moab. 19O sdrumarês dutis lis citâts rinfuarçadis, o cjonçarês ducj i pomârs, o stroparês dutis lis risultivis e o balinarês i miôrs cjamps e ju jemplarês di claps”. 20Tal indoman, sul ore di presentâ l’ufierte, ve che de bande di Edom e vignive jù l’aghe e il teritori al fo jemplât.

21Cuant che i moabits a vignirin a savê che i rês a jerin lâts sù par batiju, si derin dongje ducj chei ch’a jerin in etât di puartâ lis armis e si prontarin sul confin. 22Cuant che a jevarin a buinore e il soreli al lusì parsore des aghis, i moabits a vioderin di lontan lis aghis rossis come il sanc. 23A diserin: “Al è sanc! Sigûr che i rês si son fats fûr un cul altri e si son maçâts. E cumò jù a rafâ, Moab!”. 24Ma cuant che a rivarin tal campament dai israelits, chei a jevarin sù e a baterin i moabits, ch’a scjamparin denant di lôr, che a levin indenant e ju fasevin a tocs. 25A sdrumarin lis citâts, ognun al butave il so clap tai miôrs cjamps par jemplâju, a stropavin dutis lis risultivis e a cjonçavin ducj i pomârs. Tal ultin, nol restà che Kir-Careset: chei de fionde lu cerclarin e i derin la gafe. 26Cuant che il re di Moab al viodè che nol podeve plui tignî dûr tal combatiment, al cjolè daûrsi sietcent oms armâts di spade par cjatâsi fûr un varc e lâ de bande dal re Aram, ma no rivarin. 27Alore al cjapà il so prin fi, ch’al varès vût di regnâ impen di lui, e lu ufrì in olocaust su la mure. Si discjadenà une grande rabie cuintri dai israelits, che a dismontarin il campament e a tornarin cjase.