2 RÊS (2)

Letôr: Franco Finco

Rapiment di Elie

21Ve ce ch’al sucedè cuant che il Signôr al puartà sù in cîl Elie tal mieç di un burlaç: Elie e Liseu a partirin di Galgale, 2e Elie i disè a Liseu: “Reste chi, che il Signôr no mi mande che fint a Betel”. Ma Liseu i rispuindè: “Vêr come che il Signôr al è vîf e che tu vivis ancje tu, no ti bandonarai par mai!” e a lerin jù a Betel. 3I fradis profetis, ch’a jerin a stâ a Betel, a lerin incuintri a Liseu e i diserin: “Sâstu che vuê il Signôr ti puartarà vie il to paron parsore dal to cjâf?”. Al disè: “Lu sai ancje jo, ma tasêt”. 4I disè Elie: “Liseu! Reste chi, che il Signôr mi mande dome fint a Gjeric”; ma chel altri i rispuindè: “Vêr come che il Signôr al vîf e che tu vivis ancje tu, jo no ti bandonarai par mai!”. e s’int lerin a Gjeric. 5I fradis profetis ch’a jerin a stâ a Gjeric si sdongjarin di Liseu e i diserin: “Sâstu che vuê il Signôr al puartarà vie il to paron parsore dal to cjâf?”. Dissal: “Lu sai ancje jo, ma tasêt”. 6Elie i disè: “Reste chi, che il Signôr mi mande dome fint al Gjordan”; ma chel altri i rispuindè: “Vêr come che il Signôr al vîf e che tu vivis ancje tu, jo no ti lassarai par mai!”. E s’int lerin ducj i doi.

7Cincuante fradis profetis a rivarin e si fermarin distants, lontan, biel che ducj i doi a jerin fers ad ôr dal Gjordan. 8Alore Elie al cjolè la sô manteline, le rodolà e al batè lis aghis, che si dividerin di une bande, e di chê altre e ducj i doi a passarin di là a pît sut. 9Passâts di là, Elie i disè a Liseu: “Dîsimi: Ce puedio fâ par te prime di jessi puartât vie di te?” e Liseu i rispuindè: “Che mi restin a mi dôs parts dal to spirt!”. 10Al continuà Elie: “Tu domandis une robe grande. Se tu mi viodis cuant che o sarai puartât vie di te, ti sucedarà; senò no ti sucedarà gran”. 11Biel ch’a levin indenant resonant, ve che un cjar di fûc e cjavai di fûc si meterin jenfri dai doi e Elie al lè sù in cîl tal burlaç.

Liseu al cjape il puest di Elie

12Liseu al cjalave e al berlave: “Pari gno! Pari gno! Caroce d’Israel e so carocîr!”. E no lu viodè altri. Al cjapà i siei vistîts e ju sbregà pal mieç. 13Al cjapà sù la manteline di Elie, che i jere sbrissade, e al tornà a metisi su la rive dal Gjordan.

14Al cjolè la manteline di Elie e al batè lis aghis disint: “Là isal il Signôr, il Diu di Elie?”. Al batè lis aghis che si dividerin di une bande e di chê altre e Liseu al passà di là. 15I fradis profetis lu lumarin di lontan e a diserin: “Il spirt di Elie si è poiât sore di Liseu”; i lerin incuintri e si butarin cu la muse par tiere denant di lui. 16I diserin: “And è chi, cui tiei fameis, cincuante oms di valôr. Lasse ch’a ledin a cirî il to paron; salacor il spirt dal Signôr lu à arcât e sgurlât su cualchi mont o ben in cualchi concje”, ma lui al rispuindè: “No stait a mandâ nissun”. 17Intant, par vie che lu lambicavin cun chê e simpri chê, ur disè: “Mandaitju”. Alore a mandarin cincuante oms, ch’a ciririn par trê dîs cence cjatâ copie di lui. 18A tornarin di Liseu, ch’al jere restât a Gjeric, e lui ur disè: “No us vevio dit di no lâ?”.

Doi meracui

19I oms de citât i diserin a Liseu: “In paîs si sta ben, come ch’al pò viodi ancje il gno paron, ma lis aghis no son buinis e tal paîs and è aborts”. 20Al disè: “Puartaitmi une cite cree e metêt dentri ancje une grampe di sâl”, e chei je puartarin. 21Al lè là ch’a spissulavin fûr lis aghis, al butà il sâl e al disè:“Il Signôr al dîs cussì: O ài risanadis lis aghis e no ’nt sarà plui ch’a muerin o che no rivin al timp”. 22E d’in chê dì lis aghis a forin risanadis fin in dì di vuê, seont la peraule ch’al veve dite Liseu.

23Di li al lè a Betel e, biel ch’al leve sù pe strade, a petarin fûr de vile un trop di mularie ch’a tacarin a mincjonâlu disint: “Ven sù, spelât! Ven sù, spelât!”. 24Lui si voltà, ju cjalà e ju maludì in non dal Signôr. Alore a plombarin fûr dôs orsis dal bosc e a slambrarin corantedoi canais. 25Di li al lè su la mont dal Carmêl, podopo al tornà a Samarie.