2 RÊS (1)

Letôr: Gianfranco Leonarduzzi

Secont libri dai Rês

Malatie dal re Acazie

11Muart Acab, Moab si rivoltà cuintri Israel. 2Tal fratimp, Acazie al jere colât jù de linde de sô cjamare a Samarie e al jere malamentri. Al mandà mes cun chest ordin: “Lait a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron, par savê s’o rivarai a riscatâmi di cheste mê infermitât”. 3Ma l’agnul dal Signôr i disè a Elie il tisbit: “Dài! Va sù incuintri ai mes dal re di Samarie e disiur: No isal un Diu in Israel ch’o lais a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron? 4Pa la cuâl il Signôr al dîs cussì: No tu dismontarâs plui dal jet là che tu sês distirât, parcè che tu murarâs di sigûr”. E Elie s’int lè.

5I mes a tornarin di Acazie, che ur disè: “Parcè po tornaiso indaûr?”. 6I rispuinderin: “Un om nus à fermâts e nus à dit: Lait, tornait dal re che us à mandâts e disêtji: il Signôr al dîs cussì. No isal un Diu in Israel, che tu mandis a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron? Pa la cuâl no tu dismontarâs plui dal jet là che tu sês distirât, parcè che tu murarâs di sigûr”. 7Ur domandà: “Ce stamp di om jerial chel che us à fermâts e us à dit cussì?” 8e i rispuinderin: “Al jere un om pelôs e al veve une fasse di piel ator dai ombui”. “Al è Elie il tisbit!” dissal chel altri.

A tentin di gafâ Elie

9Alore i mandà un sorestant di cincuante cu la sô cincuantine; chel al lè di lui, ch’al jere sentât su la spice de mont, e i disè: “Om di Diu! Il re al à ordenât: Ven jù!”. 10Elie i rispuindè al sorestant di cincuante: “S’o soi un om di Diu, che un fûc al plombi jù dal cîl e ti incenerissi te e i tiei cincuante oms”, e un fûc al plombà jù dal cîl e ju incenerì lui e la sô cincuantine. 11Il re i tornà a mandâ un altri sorestant di cincuante cu la sô cincuantine, ch’al lè sù e i disè: “Om di Diu! Il re ti dà chest ordin: Spessee e ven jù!”. 12Elie i rispuindè: “S’o soi un om di Diu, ch’al vegni jù dal cîl un fûc e ti incenerissi te e la tô cincuantine”. E di fat al plombà jù dal cîl un fûc e ju incenerì lui e la sô cincuantine. 13Alore il re al mandà un tierç sorestant di cincuante cu la cincuantine. Il tierç sorestant di cincuante al rivà, si butà in genoglon denant di Elie e lu preà cussì: “Om di Diu! Che la mê vite e chê dai tiei cincuante fameis ch’a son chi e vali alc par te! 14Un fûc al è plombât jù dal cîl e al à incenerîts i doi prins sorestants e la lôr cincuantine: ma cumò che la mê vite e vali denant dai tiei vôi!”. 15L’agnul dal Signôr i disè a Elie: “Va jù cun lui e no sta vê pôre di lui”.

Muart di Acazie

Chel altri al jevà sù e al lè cun lui dal re 16e i disè: “Il Signôr al dîs cussì. Za che tu âs mandâts mes a interpelâ Baal-Zebub, diu di Ekron, come se in Israel nol fos nissun Diu di interpelâ sun chest, poben tu no tu dismontarâs plui dal jet che tu sês lât sù a distirâti e tu murarâs di sigûr”. 17E di fat al murì, seont la peraule dal Signôr ch’al veve dite Elie. Joram, so fradi, al deventà re impen di lui tal secont an di Joram fi di Gjosafat, re di Gjude; in efiets lui nol veve fîs.

18Il rest de storie di Acazie, ce ch’al à fat, no isal dut scrit tal libri dai Anâi dai rês di Israel?