GJENESI (38)

Letôr: Stefano Devoti

Storie di Gjude e di Tamar

381Tal fratimp al capità che Gjude si dividè dai fradis e al plantà la sô tende ripet di un om di Adulam, che al veve non Chire. 2Li Gjude al viodè la fie di un cananeu che al veve non Sue, le sposà e al lè cun jê. 3Jê e cjapà sù e e parturì un frut che i metè non Er. 4E cjapà sù indaûr e e parturì un altri canai che i metè non Onan. 5E tornà a parturî ancjemò un frut che i metè non Sele; cuant che lu parturì e jere a stâ a Chesib.

6Gjude al cjolè une femine pal so prin fi Er; e veve non Tamar. 7Ma il Signôr nol podeve viodi Er, il prin fi di Gjude, parcè che al jere masse trist, e lu fasè murî. 8Alore Gjude i disè a Onan: “Va cu la femine di to fradi, fâs cun jê il to dovê di cugnât e dài une gjernazie a to fradi”. 9Onan al saveve che la gjernazie no jere sô e, ogni volte che al leve cu la femine di so fradi, al dispierdeve par tiere par no dâi une gjernazie a so fradi. 10Cheste robe i displasè un grum al Signôr, che lu fasè murî ancje lui. 11Alore Gjude i disè a sô brût Tamar: “Torne a cjase di to pari, vedue come che tu sês, intant che al cres gno fi Sele”. Parcè che al pensave: “No vuei che mi mueri ancje chel chi compagn dai siei fradis”. E cussì Tamar e tornà in cjase di so pari.

12Un biel pieç dopo e murì la fie di Sue, la femine di Gjude. Finît di puartâ il corot, Gjude al lè sù a Timne a tosâ lis pioris, lui e Chire, il so amì di Adulam. 13I puartarin la gnove a Tamar. “Viôt, i diserin, che to missêr al va sù a Timne a tosâ lis pioris”. 14Alore jê e butà di bande la munture di vedue, si cuviergè cuntun vêl, s’invuluçà e si sentà dongje de jentrade di Enaim, che al è su la strade di Timne. E saveve benon che Sele al jere om fat e no jal vevin fat cjoli. 15Gjude le viodè e le cjapà par une sdrondine, parcè che e veve taponade la muse. 16Al lè dongje di jê e i disè: “Lassimi vignî cun te!”. Nol saveve però ch’e jere sô brût. Jê i domandà: “Trop mi dastu par vignî cun me?”. 17I rispuindè: “Ti mandarai un cjavret dal gno trop”. Ma jê i disè: “Tu âs di dâmi un pen fin che no tu mal âs mandât”. 18I domandà: “E ce pen vûstu vê?” e jê i rispuindè: “Il to sigjil, il to cordon e il baston che tu âs te man”. Lui i consegnà dut e al lè cun jê, che e cjapà sù di lui. 19Po si ’nt lè, e gjavà il vêl e e tornà a meti la munture di vedue. 20Gjude al mandà il cjavret midiant dal so ami di Adulam, ancje par vê indaûr i pens che la femine e veve tes sôs mans, ma no le cjatà. 21Al domandà a la int dal paîs: “Là ese chê sdrondine ch’e jere a Enaim, su la strade?”. Ma lôr i rispuinderin: “No vin mai vudis sdrondinis culì di nô!”. 22Alore al tornà di Gjude e i disè: “No soi stât siôr di cjatâle, che anzit la int dal paîs mi àn dit che lôr no àn mai vudis pelandis”. 23Dissal Gjude: “Che si tegni dut, senò nus ridin ancje sore; jo però il cjavret i al ai mandât, ancje se tu no tu le âs cjatade”.

24Un trê mês dopo, i puartarin a Gjude cheste gnove: “Tamar, tô brût, e à fat la sdrondine e cumò e je in stâts parcè che si à lassade doprâ”. Alore Gjude al disè: “Menaitle fûr e brusaitle vive!”. 25Ma biel che le menavin a brusâ, jê i mandà a dîi a so missêr “Jo o ai cjapât sù di chel om che cheste robe e je sô. Viôt, disè, di cui che al è chest sigjil, chest cordon e chest baston”. 26Gjude ju ricognossè e al disè: “Jê e je plui oneste di me, che no i ai dât gno fi Sele”. E d’in chê volte nol lè plui cun jê.

27Spirât il timp, al sucêt ch’e veve doi gimui. 28Intant dal part, un al metè fûr la manute e la comari le cjapà e i metè un fîl ros vîf, disint: “Al è saltàt fûr lui par prin”. 29Ma chel al tirà dentri la manute e al saltà fûr so fradi. Alore jê e disè: “Cemût âstu fat a viergiti un sbrec?”. E i metè non Perez. 30Po al saltà fûr so fradi, che al veve il fîl ros te man, e i meterin non Zerac.