1 RÊS (22:1-28)

Letôr: Rosangela Serena Tavella

Spedizion cuintri di Ramot di Galaad

221Il mont al restà cuiet par trê agns, cence nissune vuere jenfri Aram e Israel. 2Il tierç an Gjosafat, re di Gjude, al vignì a cjatâ il re di Israel. 3Il re di Israel ur disè ai siei graduâts: “O savês ben che Ramot di Galaad e je nestre e nô no fasìn nuie par cjolije di man al re di Aram”. 4I disè a Gjosafat: “Vignaressistu cun me a combati a Ramot di Galaad?”. Gjosafat i rispuindè al re di Israel: “Ce ch’al sarà par me al sarà ancje par te, pe mê int come pe tô, pai miei cjavai come pai tiei cjavai”. 5Gjosafat i disè al re di Israel: “Par plasê, interpele prin la peraule dal Signôr”.

I fals profetis a fevelin di vitorie

6Il re di Israel al clamà dongje i profetis, un cuatricent di lôr, e ur domandà: “Àio di lâ a tacâ Ramot di Galaad o àio di fâ di mancul?”. I rispuinderin: “Va sù, che il Signôr le metarà tes mans dal re”. 7Ma Gjosafat al disè: “No ’nd isal propit nissun altri profete dal Signôr, di podê interpelâlu lui?”. 8Il re di Israel i rispuindè a Gjosafat: “And è ancjemò un om che si podarès interpelâ il Signôr midiant di lui, ma jo lu ài in asse parcè che no mi induvine mai ben tai miei confronts, dome mâl; al è Michee fi di Imle”. Dissal Gjosafat: “Il re nol à di fevelâ cussì!”. 9Il re di Israel al clamà un cjastrât e i disè: “Fâs vignî ca dal moment Michee fi di Imle”.

10Il re di Israel e Gjosafat re di Gjude a jerin sentâts ognidun su la sô sente, cu la munture plui fine, su l’arie denant de puarte di Samarie e ducj i profetis a profetarin denant di lôr. 11Sedecie, fi di Chenane, si fasè un pâr di cuars di fier e al disè: “Cussì al fevele il Signôr. Cun chescj tu scuarnarâs i arameus fint al ultin”. 12E ducj i profetis a diserin la stesse robe: “Va sù a Ramot di Galaad! Ti larà drete; il Signôr le metarà tes mans dal re”.

Il profete Michee al fevele di sconfite

13Il mes ch’al jere lât a cirî Michee i disè: “Cjale che i profetis a àn une bocje sole par fevelâ a pro dal re. Cîr di fevelâ compagn di lôr e dîsii che i larà ben”. 14Ma Michee i rispuindè: “Pe vite dal Signôr! Ce che il Signôr mi disarà lu fasarai savê!”. 15Al rivà daprûf dal re e il re i domandà: “Michee, vino di lâ a combati a Ramot di Galaad o vino di fâ di mancul?”. I rispuindè: “Va sù, che ti larà in puart. Il Signôr le metarà tes mans dal re”. 16Ma il re i disè: “Trops viaçs àio di sconzurâti di dîmi la rude veretât tal non dal Signôr?”. 17Alore chel altri i disè:

“O ài viodût dut Israel

sparniçât pes monts

tant che un rodul di pioris cence pastôr.

Il Signôr al à dit: A son cence paron, ognidun ch’al torni in pâs a cjase sô!”.

18Alore il re di Israel i disè a Gjosafat: “Ti vevi pursì dit che no mi varès induvinât nuie di ben ma dome mâl!”. 19Michee al zontà: “Scolte invezit la peraule dal Signôr. O ài viodût il Signôr sentât su la sô sente; dute la schirie dal cîl e jere denant di lui, a drete e a çampe. 20Il Signôr al domandà: Cui ingjanaraial Acab, ch’al ledi sù cuintri Ramot in Galaad e al socombi? I rispuinderin un intune maniere e un in chê altre. 21Alore un spirt si fasè indenant e si fermà in face dal Signôr: Jo – dissal – lu ingjanarai. Il Signôr i domandà: E cemût po? 22I rispuindè: O larai jù e o deventarai un spirt di bausie su la bocje di ducj i siei profetis. Il Signôr i disè: Tu lu ingjanarâs e ti larà drete. Va jù e fâs cussì. 23Viodistu mo che il Signôr al à metût un spirt di bausie su la bocje di ducj i tiei profetis ch’a son achenti; ma il Signôr al à distinade la disgracie cuintri di te”.

24Alore Sedecie, fi di Chenane, al lè dongje e i molà un pataf a Michee te gramule disint: “Di cuant in ca il spirt dal Signôr mi àial bandonât par fevelâti a ti?”. 25Michee i rispuindè: “Tu lu viodarâs la dì che tu scjamparâs tun cjamarin par platâti”. 26Il re di Israel al dè ordin: “Brinche Michee e dàjal in mans a Amon, sorestant de citât, e al fi dal re Joas. 27Tu ur disarâs: Il re al dîs cussì: Metêt chest om in preson e tignîtlu dome a pan e aghe fintremai che no torni indaûr san e salf”. 28Dissal Michee: “Se tu tornis san e salf, al vûl dî che il Signôr nol à fevelât cu la mê bocje”.