1 RÊS (21)

Letôr: Elena De Sanctis

Il vignâl di Nabot

211Ve ce ch’al capità dopo di chescj fats: Nabot di Izreel al veve un vignâl tacât dal palaç di Acab, re di Samarie, 2e Acab i disè cussì a Nabot: “Cedimi il to vignâl ch’o varès chê di fâmi un toc di ort, midiant ch’al è confinant cu la mê cjase; ti darai, sore, un vignâl miôr di chest o, se tu preferissis, tal paiarai ce ch’al vâl”. 3Ma Nabot i disè a Acab: “Il Signôr mi vuardi di cedi la ereditât dai miei vons!”.

4Acab al tornà cjase umbrît e stiçât di ce che i veve dit Nabot di Izreel: “Jo no ti cedarai la ereditât dai miei vons”. Si butà sul so jet, si voltà di chê altre bande e nol volè tocjâ bocjade. 5La sô femine Gjezabel i lè dongje e i disè: “Parcè po ti butistu jù cussì e no mangjistu nuie?”. 6I rispuindè: “O ài discorût cun Nabot di Izreel e i ài dit: Cedimi il to vignâl che tal pai o, se tu preferissis, tal sgambii cuntun altri. Lui però mi à dit: Il gno vignâl no tal cedarai mai plui e mai altri”. 7Alore la sô femine Gjezabel i disè: “Par sei re di Israel tu puedis tignîti propit in bon! Jeve sù e mangje e metiti il cûr in pâs; tal doi jo il vignâl di Nabot di Izreel!”. 8Jê e scrivè a non di Acab une letare e le sigjilà cul sigjîl dal re e ur mandà la letare ai anzians e ai grancj ch’a jerin te citât di Nabot. 9E veve scrit te letare: “Ordenait un dizun e fasêt sentâ Nabot denant di dute la int. 10Fasêt sentâ in face di lui doi lazarons, che lu acusaran cussì: Tu tu âs maludît Diu e il re! Alore menaitlu fûr e claponaitlu fin ch’al mûr!”. 11I oms de citât di Nabot, i anzians e i grancj ch’a jerin te citât, a faserin ce che ur veve ordenât Gjezabel, daûr ch’al jere metût jù te letare che ur veve mandât. 12A proclamarin un dizun e a meterin Nabot in teste dal popul. 13Alore a rivarin i doi lazarons che si sentarin in face di lui e a testemonearin cuintri di Nabot denant di dute la int disint: “Nabot al à maludît Diu e il re!”. Lu faserin jessî de citât e lu claponarin fin ch’al spirà. 14Daspò a mandarin a dîi a Gjezabel: “Nabot lu vin clapadât e al è muart”. 15Cuant che Gjezabel e vignì a savê che Nabot lu vevin claponât e al jere muart, i disè a Acab: “Jeve sù e cjape paronance dal vignâl di Nabot di Izreel, che nol à volût cedital a paiament, parcè che Nabot nol è plui; al è muart”. 16A pene che Acab al sintì che Nabot al jere muart, si cjapà sù e al lè tal vignâl di Nabot di Izreel e al cjapà paronance lui.

17Alore la peraule dal Signôr si fasè sintî di Elie il tisbit cussì: 18“Cjapiti sù e va incuintrii a Acab, re di Israel a Samarie. Al è tal vignâl di Nabot, ch’al e lât jù a cjapânt paronance. 19Tu i disarâs: il Signôr al dîs cussì: Tu âs sassinât e ancjemò tu usurpis! Pa la cuâl cussì al dîs il Signôr: Tal stes lûc che i cjans a àn lapât il sanc di Nabot, propit li i cjans a laparan il to sanc”. 20Acab i disè a Elie: “Tu mi âs brincât in fal, gno nemì!”. I rispuindè Elie: “Ti ài propit brincât in fal! Za che tu âs volût fâ il furbo fasint ce che i displâs al Signôr, 21ve che jo o fasarai plombâ la disgracie parsore di te: o scovarai vie la tô gjernazie; o fiscarai ducj i mascjos de famee di Acab, sotans o libars in Israel. 22O fasarai de tô cjase compagn di chê di Gjeroboam fi di Nebat e di Baase fi di Achie, parcè che tu mi âs tirât a ciment e tu âs fat lâ fûr di strade Israel. 23Ancje cuintri di Gjezabel il Signôr al à dite une peraule: I cjans a fasaran fûr Gjezabel tal cjamp di Izreel. 24Chel de famee di Acab ch’al murarà in citât, lu fasaran fûr i cjans e chel ch’al murarà te campagne lu tacaran i ucei dal cîl”.

25No ’nd è mai stât un come Acab ch’al vedi cirût di fâ il furbo fasint ce che i displâs al Signôr, parcè che la sô femine Gjezabel lu veve saborât. 26And à cumbinade une piês di chê altre, butantsi cui dius come ch’a vevin fat i amoreus, che il Signôr jù veve fats cori denant di Israel.

27Cuant che Acab al sintì chestis peraulis, si sbregà i vistîts, si metè tor de vite un sac, al zunà, al durmì cul sac e al cjaminà planc planc. 28Alore la peraule dal Signôr si fasè sintî di Elie il tisbit cussì: 29“Âstu viodût mo cemût che Acab si è umiliât denant di me? Za che si e umiliât denant di me, no i mandarai disgraciis sot di lui; la disgracie le fasarai plombâ su la sô cjase sot di so fi”.