1 RÊS (20:22-43)

Letôr: Benedetta Morandini

Avîs di une gnove vuere

22Il profete i lè dongje al re di Israel e i disè: “Sù mo! Fasiti fuart e viôt ben ce che tu âs di fâ, parcè che cul an gnûf il re di Aram al marçarà cuintri di te”.

23I fameis dal re di Aram i diserin: “Il lôr Diu al è un Diu des monts; par chel le àn vinçude cun nô. Ma se nô ju tachìn tal plan, o sin sigûrs di vinciju. 24Fâs cussì: pare vie ducj chescj Rês e met i prefets impen di lôr. 25Dà dongje une schirie grande precîs di chê che tu âs pierdude, tancj cjavai e tancj cjars; alore ju tachìn tal plan e le vinçarìn nô di sigûr”. Al scoltà il lôr consei e al fasè cussì.

Vitorie di Afek

26Sul tornâ dal an gnûf, Ben-Adad al mobilità i arameus e al lè sù a Afek par frontâ Israel. 27I israelits a forin mobilitâts e proviodûts di dut e a marçarin cuintri di lôr. Compats un rimpet di chel altri, i israelits a jerin tant che doi trops di cjavris, a la cuâl che i arameus a jerin une invasion.

28Un om di Diu al frontà il re di Israel e i disè: “Il Signôr al dîs cussì. Za che Aram al à vût il fiât di dî che il Signôr al jere un Diu des monts e no un Diu dal plan, o metarai tes tôs mans dute cheste fulugne di int e tu savarâs che jo o soi il Signôr”. 29A camparin par siet dîs un in face dal altri. La setime dì a tacarin batae e i israelits a pestarin i arameus, cent mil di chei a pît tune sole dì. 30Chei altris a scjamparin a Afek, te citât, ma lis muris a sdrumarin parsore dai vincjesiet mil ch’a jerin restâts.

Ben-Adad al jere scjampât ancje lui e al jere lât a parâsi in citât tun cjamarin. 31I siei fameis i diserin: “Sint mo. O vin sintût a dî che i Rês di Israel a son Rês di boncûr. Anìn, metìn sacs tor dai nestris ombui e cuardis tor dai nestris cjâfs e dinsi tes mans dal re di Israel; salacor ti lassarà salve la vite”. 32A pearin sacs tor dai lôr ombui e cuardis tor dai lôr cjâfs, si presentarin dal re di Israel e i diserin: “Ben-Adad, to famei, al dîs cussì: Ch’o puedi vivi!”. Al rispuindè: “Po isal ancjemò vîf? Al è pûr sì gno fradi!”. 33I oms le cjaparin di bon auguri e a spessearin a cjapâlu in peraule disint: “Ben-Adad al è to fradi”. Dissal Acab: “Lait a cirîlu”. Ben-Adad si presentà di lui, che lu fasè montâ sul so cjar. 34Ben-Adad i disè: “Ti tornarai lis tôs citâts che gno pari jes à cjoltis a to pari; tu podarâs metiti sù i tiei marcjâts par cont to a Damasc, come che gno pari int veve a Samarie”. “Jo, dissal Acab, ti lassarai libar, ma cuntun pat”. Acab al fasè un pat cun lui e lu lassà libar.

Un profete al condane Acab

35Un fi di profete i disè al so compagn, par ordin dal Signôr: “Petimi!”, ma chel altri nol volè savênt di pestâlu. 36Alore i disè: “Za che no tu âs scoltât la vôs dal Signôr, a pene che tu mi varâs lassât, il leon ti fruçarà”. Chel si slontanà e s’intivà tun leon che lu fasè fûr. 37Il profete al lè a cjatâ un altri om e i disè: “Petimi!”. L’om i petà e lu ferì. 38Il profete alore al lè a spietâ il re su la strade; al veve metût parsore dai vôi une bende che nissun nol rivave a ricognossilu. 39Cuant che al passà il re, i berlà: “Il to famei al jere lât indenant tal combatiment cuant che un al à lassade la sô trope e mi à menât dongje un om disintmi: Ten di voli chest om. S’al ves di vignî a mancjâ, tu rispuindarâs de sô vite cu la tô vite o senò tu paiarâs un talent d’arint. 40Ma biel che il to famei al veve ce fâ a cori ca e là, chel altri al sparì”. Il re di Israel i disè: “Ve la tô sentence: tu te âs fate dibessôl”. 41Chel al gjavà a colp la bende ch’al veve sui vôi e il re al ricognossè ch’al jere un dai profetis. 42I disè al re : “Il Signôr al dîs cussì. Za che tu âs lassât lâ l’om che jo o vevi distinât al svinidriment, tu rispuindarâs de sô vite cu la tô vite e cul to popul pal so popul”. 43E il re d’Israel al tornà indaûr plen di marum e di rabie, e al jentrà in Samarie.