1 RÊS (19)

Letôr: Marilena Desio

Elie su la mont dal Oreb

191Acab i contà a Gjezabel dut ce ch’al veve fat Elie e cemût ch’al veve copât cu la spade ducj i profetis. 2Alore Gjezabel i mandà un mes a Elie a dîi cussì: “I dius che mi fasin chest mâl e ancje di piês se doman, come cumò, no ti varai fat ce che tu tu ur âs fat a lôr!”. 3Elie al cjapà pôre; al jevà sù e al partì par puartâsi a salvament. Al rivà a Bersabee, in Gjude, e li al lassà il so famei. 4Podopo al tacà il desert par une zornade interie e al lè a sentâsi sot di un genevrâr. Si augurà la muart e al disè: “Cumò mo and ài vonde, Signôr! Cjolti la mê vite, che jo no soi miôr dai miei vons”. 5Si distirà e si indurmidì. Ma ve che un agnul lu scjassà e i disè: “Jeve sù e mangje”. 6Al cjalà ator e al viodè dongje dal so cjâf une pete cuete su lis pieris sbroventis e un crep di aghe. Al mangjà, al bevè e al tornà a pognisi. 7Ma l’agnul al tornà un’altre volte, lu scjassà e i disè: “Jeve sù e mangje, che tu âs masse strade di fâ”. 8Al jevà, al mangjà e al bevè; po, ristorât cun chê mangjative, al cjaminà par corante dîs e corante gnots fintremai su la mont di Diu, l’Oreb.

L’incuintri cun Diu

9Li al jentrà tun landri e al restà dute la gnot. La peraule dal Signôr si fasè sintî cussì: “Ce fâstu culì, Elie?”. 10Al rispuindè: “O soi dut infogât di une passion gjelose pal Signôr des schiriis, parcè che i israelits a àn bandonât il to pat, a àn butât jù i tiei altârs e copât cu la spade i tiei profetis. O soi restât dome jo, e lôr a smicjin di fâmi fûr ancje me”. 11I fo rispuindût: “Salte fûr e sta su la mont denant dal Signôr”. E ve che il Signôr al passà. Si sintì un grant burlaç, tant fuart ch’al scjassave lis monts e al spacave i crets denant dal Signôr, ma il Signôr nol jere tal burlaç. E daûr dal burlaç un taramot, ma il Signôr nol jere tal taramot; 12e dopo dal taramot un fûc, ma il Signôr nol jere tal fûc; e daûr dal fûc un sunsûr di un aiarin lizêr lizêr. 13A pene che Elie lu sintì, si taponà la muse cu la manteline; al saltà fûr e si fermà su la jentrade dal landri. Alore i rivà une vôs che i disè: “Ce fâstu culì, Elie?”. 14Al rispuindè: “O soi dut infogât di une passion gjelose pal Signôr des schiriis, parcè che i israelits a àn bandonât il to pat, a àn butât jù i tiei altârs e copât cu la spade i tiei profetis. O soi restât dome jo e a smicjin di fâmi fûr ancje me”.

15Il Signôr i disè: “Va, torne pal stes troi, de bande dal desert di Damasc. Tu larâs a ongi Azael come re di Aram. 16Tu onzarâs Jeu fi di Nimsi come re di Israel e tu onzarâs Liseu, fi di Safat, di Abêl-Mecole, come profete impen di te. 17Chel ch’al rivarà a fuî a la spade di Azael, lu fasarà murî Jeu e chel ch’al scjuvarà la spade di Jeu lu fasarà murî Liseu. 18O sparagnarai però in Israel siet mil di lôr, ducj i genôi che no si son pleâts denant di Baal e dutis lis bocjis che no i àn dade une bussade”.

Clamade di Liseu

19Elie al partì di li e si intivà in Liseu, fi di Safat, ch’al stave arant cun dodis pârs di bûs e lui al jere daprûf dal dodicesim. Elie al passà dongje di lui e i butà intor la sô manteline. 20Liseo al implantà i bûs, i corè daûrji a Elie e i disè: “Lassimi dâur une bussade a gno pari e a mê mari e podopo o vignarai daûrti”. Elie i rispuindè: “Va e torne; tu sâs benon ce che o ài fat di te”. 21Liseu lu lassà, al cjapà un pâr di bûs e ju sacrificà. Al doprà i lôr furniments par fâju rustî e ju esibì ai siei oms, che ju mangjarin. Daspò si cjapà sù e i lè daûrji a Elie sicu so famei.