1 RÊS (18:1-19)

Letôr: Sara Liberale

Incuintri di Elie cun Abdie

181Un biel pieç dopo, il tierç an, la peraule dal Signôr si fasè sintî di Elie cussì: “Va a fâti viodi di Acab; o ài chê di mandâ la ploe su la face de tiere”. 2E Elie al partì par fâsi viodi di Acab.

Stant che a Samarie la miserie a jere simpri plui grande, 3Acab al mandà a clamâ Abdie, sorestant dal palaç. Abdie al temeve une vore il Signôr; 4cuant che Gjezabel e copave i profetis dal Signôr, al cjolè cent profetis e ju platà cincuante a la volte intun landri e ju ristorà cun pan e aghe. 5Acab i disè a Abdie: “Anìn! Passìn la regjon fûr par fûr, in dutis lis risultivis e ducj i riui; salacor o cjatarìn jerbe par mantignî in vite cjavai e mui cence scugnî fâ fûr il besteam”. 6Si dividerin la regjon ch’a vevin di passâ fûr par fûr: Acab al partì dibessôl par un troi e Abdie al partì dibessôl par un altri troi.

7Biel che Abdie al jere in viaç, s’intivà in Elie; lu ricognossè e si butà cu la muse par tiere denant di lui e i disè: “Joi, ve chi che tu sês, Elie, gno paron!”. 8I rispuindè: “O soi culì! Va a dîi al to paron che Elie al è chi”. 9Ma chel altri i disè: “Ce pecjât àio fat che tu consegnis il to famei tes mans di Acab par fâmi murî? 10Pe vite dal Signôr, to Diu! No ’nd è popul o ream che il gno paron nol vedi mandât a cirîti, e cuant che i àn rispuindût: Culì nol è, al à fat zurâ il ream e il popul che no ti vevin cjatât. 11E cumò tu ordenis: Va a dîi al to paron: Elie al è chi. 12A pene che ti varai lassât, il spirt dal Signôr ti puartarà no sai nancje jo dulà; o larai a informâ Acab ma lui no ti cjatarà e mi coparà! E sì che il to famei al tem il Signôr di zovin in sù. 13No i àno contât al gno paron ce ch’o ài fat cuant che Gjezabel e copave i profetis dal Signôr? O ài platât cent profetis dal Signôr, cincuante a la volte, intun landri, e ju ài ristorâts cun pan e aghe. 14E cumò tu mi ordenis: Va a dîi al to paron: Al è Elie. Ma chel mi coparà!”. 15Elie i rispuindè: “Vêr come ch’al e vîf il Signôr des schiriis che jo o servìs, in zornade o sarai denant di lui”.16Abdie al partì incuintri a Acab e i contà la gnove; e Acab si presentà di Elie.

Elie e Acab

17A pene ch’al viodè Elie, Acab i disè: “Tu sês chi, cjastic di Israel!”. 18I rispuindè Elie: “No soi jo il cjastic di Israel, ma tu e la tô famee, ch’o vês lassât il Signôr e tu sês lât daûr dai Baals. 19E cumò tire dongje dut Israel daprûf di me su la mont dal Carmêl, cui cuatricent e cincuante profetis di Baal che a mangjin in taule cun Gjezabel”.