1 RÊS (17)

Letôr: Alessandra Piani

Il profete Elie

171Elie il tisbit, di Tisbe in Galaad, i disè a Acab: “Pe vite dal Signôr, Diu di Israel, ch’o servìs, in chescj agns no colarà ni rosade ni ploe cence ordin gno”.

2La peraule dal Signôr si fasè sintî di lui cussì: 3“Va vie di chi; va de bande ch’al nas il soreli e platiti tal riul di Cherit ch’al è a jevade dal Gjordan. 4Tu bevarâs tal riul e o doi ordin ai corvats di provioditi la bocjade”. 5Alore al partì e al fasè come che i veve dit il Signôr e al lè a parâsi tal riul di Cherit, a jevade dal Gjordan. 6I corvats i puartavin a buinore pan e sore sere cjar e al beveve tal riul.

A Zarepte: il meracul de farine e dal vueli

7Ma al capità che, pôc timp dopo, il riul si suià parcè che nol ploveve gran su la regjon. 8Alore la peraule dal Signôr si fasè sintî cussì: 9“Cjapiti sù e va a Zarepte di Sidon e reste li. Ve che i doi ordin a di une vedue di ventilà di dâti di mangjâ”. 10Si cjapà sù e al lè a Zarepte. Biel ch’al rivave te jentrade de citât, e jere aventi une vedue ch’e stave cjapant sù stecs; le interpelà e i disè: “Puartimi un sclip di aghe intun crep, ch’o ài di bevi”. 11Cuant che e stave lant a cjolile, i vosà: “Puartimi ancje un bocon di pan inte tô man”. 12Jê i rispuindè: “Pe vite dal Signôr, to Diu! No ài pan cuet; o ài si e no un pugn di farine tune pile e un got di vueli tun crep; o stoi cjapant sù doi stecs par dâ dongje alc par me e par gno fi: o magjarìn e o murarìn”. 13Ma Elie i disè: “No sta vê pôre; va e fâs ce che tu âs dit. Prime però preparimi une pete e puartime. Po tu ’nt fasarâs par te e par to fi: 14parcè che il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: La pile di farine no si sbassarà e il crep dal vueli no si disvuedarà fintremai a la dì che il Signôr al mandarà la ploe su la face de tiere”. 15Jê e lè e e fasè come che i veve dit Elie e a mangjarin jê, lui e so fi. 16La pile de farine no si sbassà e il crep dal vueli no si disvuedà seont la peraule che il Signôr al veve dite a mieç di Elie.

La risurezion dal fi de vedue

17Plui in ca al capità che il fi de parone di cjase si inmalà e si inmalà tant malamentri ch’al spirà. 18Alore jê i disè a Elie: “Ce dafâs àio jo cun te, om di Diu? Sicheduncje tu sês vignût culì di me dome par memoreâmi i miei pecjâts e par fâmi murî gno fi!”. 19I rispuindè: “Dàmi ca to fi!”. Jal cjolè dal grim, lu puartà sù te cjamare adalt là ch’al stave e lu distirà sul so jet. 20Daspò al preà il Signôr e i disè: “Signôr, gno Diu, i vuelistu propit tant mâl a di cheste femine che mi dà sotet, che tu i fasis murî ancje so fi?”. 21Si distirà trê voltis parsore dal canai e al clamà il Signôr: “Signôr, gno Diu, ti prei: che l’anime di chest frut e torni tal so cuarp!”. 22Il Signôr al scoltà il berli di Elie, l’anime dal frut e tornà in lui e al dè di ca. 23Elie lu cjapà, de cjamare adalt lu puartà in cjase e jal tornà a sô mari. Dissal Elie: “Ve, to fi al vîf”. 24La femine i rispuindè: “Cumò o sai che tu sês propit un om di Diu e che la peraule dal Signôr su la tô bocje e je veretât!”.