1 RÊS (16)

Letôr: Sara Maieron

161La peraule dal Signôr si fasè sintî di Jeu, fi di Canani, cuintri di Baase cussì: 2“Ti ài tirât fûr dal pulvin e ti ài metût a cjâf dal gno popul Israel, ma tu âs volût fâ compagn di Gjeroboam e tu âs fat fâ al gno popul Israel pecjâts che mi fasevin vignî sù la rabie. 3Pa la cuâl o scovarai vie Baase e la sô cjase: o fasarai deventâ la tô cjase edentiche di chê di Gjeroboam fi di Nebat. 4Chel de famee di Baase ch’al murarà in citât lu mangjaran i cjans, e chel ch’al murarà te campagne lu mangjaran i ucei dal cîl”.

5Il rest de storie di Baase, ducj i siei fats e il so valôr, no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Israel? 6Baase si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin a Tirze. Impen di lui al regnà so fi Ele.

7Midiant dal profete Jeu, fi di Canani, la peraule dal Signôr e rivà a Baase e a la sô cjase, no dome par dut il mâl ch’al veve fat tai confronts dal Signôr fasintlu invelegnâ cu lis sôs oparis compagn de cjase di Gjeroboam, ma ancje parcè che al veve splantade chê cjase.

Ream di Ele in Israel (886/885-885/884)

8Il vincjesimsest an di Ase, re di Gjude, al deventà re di Israel a Tirze Ele, fi di Baase, par doi agns. 9Il so famei Zimri, sorestant di mieçs dai siei cjârs, al fasè un complot cuintri di lui. Biel ch’al jere a Tirze in cjase di Arze, sorestant dal palaç di Tirze, e ch’al beveve d’incjocâsi, 10al jentrà Zimri, lu colpì a muart tal vincjesietesim an di Ase re di Gjude; po al regnà tal so puest. 11Co al deventà re, apene sentât su la sente reâl, al fruçà dute la famee di Baase, cence spargnânt nancje un mascjo fra dute la parintât e i amîs. 12Zimri al fiscà dute la cjase di Baase seont la peraule che il Signôr al veve dite cuintri di Baase midiant dal profete Jeu, 13par ducj i pecjâts di Baase e par chei di Ele, so fi, ch’a vevin strissinât ancje Israel fasint vignî sù la rabie al Signôr Diu di Israel par colpe dai lôr idui di nuie.

14Il rest de storie di Ele, e dut ce ch’al à fat, no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Israel?

Ream di Zimri in Israel (885/884)

15Tal vincjesimsetim an di Ase, re di Gjude, al deventà re a Tirze Zimri, par siet dîs. Il popul, in chê volte, al jere campât in face di Ghibeton, ch’al è dai filisteus. 16A pene che la int e sintì cheste gnove: “Zimri si è metût cuintri e al à copât il re!”, dut Israel al proclamà re di Israel Omri, sorestant dai soldâts, te stesse zornade e tal campament. 17Omri e dut Israel cun lui a cessarin di sidiâ Ghibeton e a lerin a blocâ Tirze. 18Cuant che Zimri al viodè che la citât e jere cjapade, al jentrà te fuartece dal palaç reâl, i dè fûc al palaç e al murì brusât. 19E dut par colpe dal pecjât ch’al veve cometût fasint robis che i displasin al Signôr, imitant il compuartament di Gjeroboam e il pecjât che i veve fat fâ a Israel.

20Il rest de storie di Zimri e la congjure ch’al puartà a fin, dut chest no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Israel?

21Alore il popul di Israel si dividè: mieçs si butarin cun Tibni fi di Ghinat par metilu re lui, e mieçs cun Omri. 22Ma il partît di Omri al vincè sun chel di Tibni fi di Ghinat; Tibni al murì e Omri al deventà re.

Ream di Omri in Israel (885/884-874/873)

23Tal trentesimprin an di Ase, re di Gjude, Omri al deventà re di Israel, par dodis agns. Al regnà sîs agns a Tirze. 24Podopo al comprà di Semer la mont di Samarie par doi talents d’arint; al fasè sù une citât che, daûr dal non di Semer, paron de mont, le clamà Samarie. 25Omri al fasè ce che no i leve al Signôr e al fo piês di ducj chei prin di lui. 26Al imità in dut Gjeroboam fi di Nebat, e i pecjâts ch’al veve fat fâ a Israel, tirant a ciment il Signôr, Diu di Israel; e dut pai lôr idui di nuie.

27Il rest de storie di Omri, ducj i siei fats e il so valôr, no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Israel? 28Omri si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin a Samarie. Impen di lui al regnà so fi Acab.

Ream di Acab (874/873-853)

29Acab, fi di Omri, al deventà re di Israel tal trentesimotâf an di Ase, re di Gjude, e al regnà vincjedoi agns su Israel a Samarie. 30Acab, fi di Omri, al fasè robis che i displaserin al Signôr e al fo piês di ducj chei denant di lui. 31No dome al simiotà i pecjâts di Gjeroboam fi di Nebat, ma al cjolè par femine Gjezabel, fie di Et-Baal, re dai sidonês, e si metè a adorâ Baal e a butâsi in genoglon denant di lui. 32I metè un altâr tal templi di Baal ch’al veve fat sù a Samarie. 33Acab al metè ancje il pâl sacri e al fasè ancjemò altris porcariis, stiçant il Signôr Diu di Israel plui di ducj i Rês di Israel ch’a vevin stât prime di lui.

34Sot di lui, Chiel di Betel al tornà a fâ sù Gjeric; a presit dal so prin fi Abiram al butà lis fondis e a presit dal ultin fi Segub al fasè lis puartis, seont la peraule che il Signôr al veve dite a mieç di Gjosuè, fi di Nun.