1 RÊS (15)

Letôr: Giancarlo Cossettini

Ream di Abiam in Gjude (913-912/911)

151Tal an decimotâf dal re Gjeroboam fi di Nebat, Abiam al deventà re di Gjude 2e al regnà par trê agns a Gjerusalem; sô mari e veve non Maache, fie di Assalon. 3Al lè daûr di ducj i pecjâts ch’al veve fat so pari prin di lui e il so cûr nol fo dut intîr pal Signôr so Diu come il cûr di so von David. 4Par rivuart di David, però, il Signôr so Diu i lassà istès un lampion a Gjerusalem, metint so fi dopo di lui e sparagnant Gjerusalem. 5David, in efiets, al veve fat ce ch’al jere just pai vôi dal Signôr e nol veve straviât in nuie di ce che i veve ordenât in dute la sô vite, lassant di bande il câs di Urie l’itit.

6Il rest de storie di Abiam, dut ce ch’al à fat, no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Gjude? 7Abiam e Gjeroboam a fòrin simpri in vuere un cuintri di chel altri. 8Daspò Abiam si indurmidì vie cui siei vons e lu soteràrin te citât di David; impen di lui al lè sù so fi Ase.

Ream di Ase in Gjude (912/911-871/870)

9Tal an vincjesim di Gjeroboam, re di Israel, al deventà re di Gjude Ase 10e al regnà a Gjerusalem coranteun agns; sô mari e veve non Maache, fie di Assalon. 11Ase al fasè ce ch’al leve ben pai vôi dal Signôr, compagn di so von David. 12Al parà vie de tiere i oms che si prostituivin pal diu e al butà fûr ducj i idui ch’a vevin fat i siei vons. 13I cjolè ancje a sô mari il grât di grande siore, parcè che e veve fate sù une porcarie in onôr di Asere; Ase al sdrumà cheste porcarie e le brusà te valade dal Cedron. 14I lûcs alts no sparirin dal dut, seben che il cûr di Ase, par dute la sô vite, al fo dome pal Signôr. 15Al puartà tal templi dal Signôr lis ufiertis consacradis di so pari e ancje i siei regâi: arint, aur e furniments.

16Fintremai ch’a forin in vite, Ase e Baase, re di Israel, si baterin fra di lôr. 17Baase, re di Israel, al marçà cuintri di Gjude e al rinfuarçà Rame par blocâ il passaç di Ase, re di Gjude. 18Alore Ase al cjolè l’arint e l’aur ch’a restavin tai tesaurs dal templi dal Signôr e chei dal palaç reâl. Ju consegnà ai siei fameis e ju mandà di Ben-Adad, fi di Tab-Rimon fi di Chezion, re di Aram, ch’al jere a stâ a Damasc, cun chest mes: 19“Un pat fra me e te, fra gno pari e to pari! Jo ti mandi un regâl di arint e d’aur: va, romp il to pat cun Baase, re di Israel, di mût che si slontâni di me”. 20Ben-Adad al scoltà il re Ase e al mandà i sorestants dai siei soldâts cuintri des citâts di Israel; al cjapà Jion, Dan, Abêl-Bet-Maache, dut Kinerot e ancje dute la tiere di Neftali. 21Cuant che Baase al vignì a savêlu, al fermà i lavôrs a Rame e al tornà a Tirze. 22Il re Ase al clamà dongje dut Gjude, dal prin al ultin; a tirarin vie i claps e i trâfs che Baase al veve rinfuarçât Rame e cun chel materiâl il re al rinfuarçà Ghebe di Beniamin e Mizpà.

23Il rest de storie di Ase, dut il so valôr e ducj i siei fats, no isal scrit tai libris dai Anâi dai Rês di Gjude? Dome che, cuant che al deventà vieli, i vignì mâl tai pîts. 24Ase si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin te citât di David, so von. Impen di lui al regnà so fi Gjosafat.

Ream di Nadab in Israel (910/909-909/908)

25Nadab, fi di Gjeroboam, al deventà re di Israel tal secont an di Ase, re di Gjude, e al regnà par doi agns su Israel. 26Al fasè ce che al Signôr no i leve: al fasè precîs di so pari, il stes edentic pecjât ch’al veve strissinât ancje Israel. 27Baase, fi di Achie, de cjase di Issacar, al fasè un complot e lu sassinà a Ghibeton, citât filistee che Nadab e dut Israel a stavin sidiant. 28Baase lu copà tal tierç an di Ase, re di Gjude, e al regnà tal so puest. 29Deventât re, al fiscà dute la cjase di Gjeroboam cence sparagnânt un, fintremai che le splantà di fonde fûr, seont la peraule che il Signôr al veve dite a mieç dal so famei Achie di Silo, 30pai pecjâts ch’al veve fat lui e ch’al veve strissinât Israel e pe fumate che i veve fate montâ al Signôr Diu di Israel.

31Il rest de storie di Nadab e dut ce ch’al à fat, chest no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Israel? 32Fintremai ch’a forin in vite, Ase e Baase, re di Israel, si baterin fra lôr.

Ream di Baase in Israel (909/908-886/885)

33Il tierç an di Ase, re di Gjude, al deventà re di Israel a Tirze Baase, fi di Achie. Al regnà vincjecuatri agns. 34Al fasè robis che i displasin al Signôr, imitant il compuartament di Gjeroboam e il pecjât che chest i veve fat fâ a Israel.