1 RÊS (14)

Letôr: Luca Colussi

Il ream di Gjeroboam (931-910/909)

141In chel fratimp il fi di Gjeroboam, Abie, si inmalà 2e Gjeroboam i disè a la femine: “Cjapiti sù, ti prei, metiti intor alc che no ricognossin che tu sês la femine di Gjeroboam e va a Silo. Là jù al è il profete Achie: al è lui ch’al à dit che jo o varès vût di regnâ sun chest popul. 3Cjoliti daûr dîs pans, fuiacis e un vâs di mîl e presentiti di lui: lui ti disarà ce ch’al sarà dal frut”. 4La femine di Gjeroboam e fasè cussì: si cjapà sù, e lè a Silo e e jentrà li di Achie. Chel nol rivave a viodi parcè che al veve il voli fer par vie ch’al jere vielon.

5Il Signôr i veve dit: “Ve che la femine di Gjeroboam e ven a domandâti a ti une rispueste par so fi ch’al è malât; tu i fevelarâs cussì e cussì. Jê si presentarà spaçantsi par un’altre”. 6A pene che Achie al sintì a balinâ fûr de puarte, al disè: “Jentre, femine di Gjeroboam. Parcè mo spaçâti par un’altre cuant che jo o ài une gnove vonde brute di dâti? 7Va a dîi a Gjeroboam: il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Jo ti ài tirât fûr di mieç dal popul e ti ài metût a cjâf dal gno popul Israel; 8i ài puartât vie il ream a la cjase di David e tal ài dât a ti. Tu però no tu sês stât compagn dal gno famei David ch’al à metût in vore i miei comants e mi è vignût daûr cun dut il so cûr, fasint dome ce che mi plâs; 9tu tu âs fat piês di ducj chei prin di te. Tu sês lât a fâti dius forescj, dius fondûts, par stiçâmi; e tu mi âs butât daûr de tô schene. 10Pa la cuâl o fasarai plombâ la disgracie su la cjase di Gjeroboam, o fruçarai de famee di Gjeroboam ducj i mascjos, sedino sclâfs o libars in Israel; o scovarai la cjase di Gjeroboam come che si scove fûr dal dut il soç. 11Chei de famee di Gjeroboam ch’a muraran in citât a saran sgnanglâts dai cjans e chei ch’a muraran te campagne a saran sbrindinâts dai ucei dal cîl, parcè che il Signôr al à fevelât. 12Cjapiti sù e va cjase: cuant che tu metarâs pît in citât, in chel moment il canai al murarà. 13Dut Israel al fasarà corot e lu sapuliran. In efiets al sarà l’unic de famee di Gjeroboam ch’al sarà metût tun tombâl, parcè che dome in lui, te cjase di Gjeroboam, si varà cjatât alc che i plâs al Signôr, Diu di Israel. 14Il Signôr al metarà un re su Israel ch’al splanarà la cjase di Gjeroboam. 15Il Signôr al fasarà clopâ Israel come ch’e niçule une cjane ta l’aghe; al cjonçarà Israel di cheste tiere buine che ur à dât ai siei vons e lu sparniçarà di chê altre bande dal flum parcè che a àn metût sù i lôr pâi sacris par tirâ a ciment il Signôr. 16Al bandonarà Israel par colpe dai pecjâts che Gjeroboam al à fat e fat fâ a Israel”.

17La femine di Gjeroboam si cjapà sù e e partì. E rivà a Tirze e cuant che e metè pît su la jentrade de cjase, il canai al jere biel muart. 18Lu soterarin e dut Israel al fasè corot par lui, come ch’al veve dit il Signôr midiant dal so famei, il profete Achie.

19Il rest de storie di Gjeroboam, lis sôs vueris e il so ream, dut chest al è scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Israel. 20Gjeroboam al regnà vincjedoi agns; po s’indurmidì vie cui siei vons e so fi Nadab al regnà impen di lui.

Ream di Roboam in Gjude (931-914)

21Roboam, fi di Salomon, al deventà re di Gjude; al veve coranteun agns cuant che al lè sù e al regnà disesiet agns a Gjerusalem, la citât che, fra dutis lis tribûs di Israel, il Signôr si veve sielzût par meti li il so non. Sô mari e veve non Naame, l’amonite. 22Al fasè robis che no i lerin al Signôr: al stiçà la sô gjelosie piês ancjemò di ce ch’a vevin fat i siei vons cun ducj i lôr pecjâts, 23lôr che si vevin fat sù i lûcs alts, a vevin tirât sù colonei e pâi sacris sun ogni culine alte e sot di ogni arbul sverdeât. 24Te tiere a forin parfin oms che si prostituivin pal diu. Al simiotà dutis lis porcariis dai popui che il Signôr al veve fat talonâ denant dai fîs di Israel.

25Il cuint an dal re Roboam, il re dal Egjit, Sisac, al marçà cuintri Gjerusalem. 26Si fasè consegnâ i tesaurs dal templi dal Signôr e chei dal palaç reâl, ma propit dut, fintremai ducj i scûts d’aur ch’al veve fats Salomon. 27Impen di chei, il re Roboam al fasè scûts di bronç e ju dè in consegne ai sorestants des vuaitis, ch’a tignivin a ments la puarte dal palaç reâl. 28Ogni volte che il re al leve tal templi dal Signôr, lis vuaitis ju cjolevin e po ju tornavin a poiâ te sale des vuaitis.

29Il rest de storie di Roboam, dut ce ch’al à fat, no isal scrit tal libri dai Anâi dai Rês di Gjude? 30Fra Roboam e Gjeroboam la vuere no sostà un marilamp. 31Roboam si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin te citât di David. Te sô place al regnà so fi Abiam.