1 RÊS (13)

Letôr: Valdi Costantini

131Par ordin dal Signôr, un om di Diu al rivà di Gjude a Betel juste cuant che Gjeroboam al jere li dal altâr par ufrî il sacrifici 2e, par ordin dal Signôr, al berlà cuintri dal altâr: “Altâr, altâr! Il Signôr al dîs cussì: Ve che i nassarà a la cjase di David un fi di non Gjosie, ch’al sacrificarà parsore di te i predis dai lûcs alts che a àn fat sacrificis culì parsore, e al brusarà parsore di te vues di om”. 3Al dè tal stes timp un segnâl: “Chest al è il segnâl che il Signôr al à fevelât: Ve che l’altâr si spacarà e la cinise ch’e je parsore si spandarà”. 4Cuant che il re al sintì ce che l’om di Diu al diseve cuintri dal altâr, al slungjà la man fûr dal altâr berlant: “Brincaitlu!”. Ma la man ch’al veve slungjât cuintri dal om si secjà, di mût che nol rivave a tirâle indaûr; 5l’altâr si spacà e lis cinisis a colarin dal altâr, tâl e cuâl il segnâl ch’al veve dât l’om di Diu par ordin dal Signôr. 6Il re al cjapà la peraule e i disè al om di Diu: “Cuiete, par plasê, il Signôr to Diu e pree par me, par che mi torni la mê man”. L’om di Diu al cuietà il Signôr e la man dal re i tornà come ch’e jere prime. 7Il re i disè al om di Diu: “Anìn cun me in cjase par ristorâti, che ti fasarai un regâl”. 8Ma l’om di Diu al disè: “Se ancje tu mi dessis miege de tô cjase, no vignarès cun te. No mangjarai e no bevarai nuie in chest lûc, 9parcè che o ài vût chest ordin dal Signôr: No tu mangjarâs e no tu bevarâs nuie e no tu tornarâs indaûr pe stesse strade”. 10E si ’nt lè par un’altre strade, cence cjapâ la strade ch’al jere vignût a Betel.

Il cjastic dal profete disubidient

11Al jere a stâ a Betel un profete vieli e i siei fîs a vignirin a contâi dut ce ch’al veve cumbinât in chê dì l’om di Diu a Betel. I contarin a lôr pari ancje lis peraulis ch’al veve ditis al re. 12Chel ur domandà: “Ce strade àial cjapade?”. E i siei fîs i mostrarin la strade ch’al veve cjapade l’om di Diu vignût di Gjude. 13Ur disè ai siei fîs: “Sielaitmi il mus”. I sielarin il mus e lui al montà sù. 14I corè daûrij al om di Diu e lu intivà sentât sot dal terebint. I domandà: “Sêstu tu l’om di Diu vignût di Gjude?”. “Propit jo” i rispuindè. 15I disè il profete: “Anìn cjase mê a cjoli alc”. 16Ma chel altri i rispuindè: “No pues tornâ indaûr cun te ni mangjâ o bevi culì, 17parcè che o ài vût chest ordin dal Signôr: No tu mangjarâs ni tu bevarâs nuie là jù e no tu tornarâs indaûr pe strade che tu sês lât”. 18Alore chel altri i disè: “Ancje jo o soi un profete compagn di te e un agnul mi à dit chest par ordin dal Signôr: Menilu cjase tô par ch’al mangj e al bevi”; ma lu imbroiave. 19Alore l’om di Diu al tornà indaûr cun lui, al mangjà li di lui e al bevè.

20Biel ch’a jerin sentâts in taule, i rivà al profete che lu veve menât indaûr une peraule dal Signôr 21e chel i berlà al om di Diu vignût di Gjude: “Il Signôr al dîs cussì: Za che no tu âs stât al ordin dal Signôr e no tu âs metût in vore l’ordin che ti veve dât il Signôr to Diu 22e invezit tu sês tornât indaûr, tu âs mangjât e bevût tal lûc che ti veve dit di no mangjâ e di no bevi, il to cadavar nol jentrarà tal tombâl dai tiei vons”. 23Finît di mangjâ e di bevi, il profete i sielà il mus e chel altri al partì par tornâ indaûr. 24Pe strade s’intivà tun leon che lu fasè fûr; il so cadavar al restà distirât su la strade. Il mus al jere fer dongje di lui e ancje il leon al jere dongje dal cadavar. 25A passarin int ch’a vioderin il cadavar distirât su la strade e il leon fer dongje dal cadavar e a lerin a contâlu te citât là ch’al jere a stâ il profete vieli. 26Cuant che il profete che lu veve fat tornâ indaûr al vignì a savêlu, al disè: “Al è l’om di Diu che si jere ribelât al ordin dal Signôr e il Signôr lu à fat colâ tes sgrifis dal leon che lu à butât jù e copât come che i veve dit il Signôr!”. 27Ur disè ai fîs: “Sielaitmi il mus”, e jal sielarin. 28Al partì e al cjalà il cadavar distirât sul troi, il mus e il leon fers dongje dal cadavar; il leon nol veve sgnanglât il cadavar ni crevât il breç de schene dal mus. 29Al cjapà sù il cadavar dal om di Diu e lu metè sul mus e lu puartà te citât là ch’al jere a stâ par fâi il corot e sapulîlu. 30Al metè il cadavar tal so tombâl e a faserin corot sun lui: “Joi, fradi gno!”. 31Dopo di vêlu soterât, ur fevelà cussì ai siei fîs: “Cuant che o sarai muart, mi soterarês tal stes tombâl dal om di Diu; metêt i miei vues dongje dai siei. 32Di fat si colmarà la peraule ch’al à dit par ordin dal Signôr cuintri dal altâr di Betel e cuintri di ducj i santuaris dai lûcs alts ch’a son tes citâts de Samarie”.

33Nancje cun chest fat Gjeroboam no si mendà de sô condote orende ma al continuà a meti predis tai lûcs alts, cjapâts sù framieç dal popul; a di chel ch’al voleve i dave l’inviestiture par deventâ predi dai lûcs alts. 34Cheste condote e fasè colâ la cjase di Gjeroboam tal pecjât, che le parà in fruç e le svinidrì de face de tiere.