1 RÊS (12)

Letôr: Valdi Costantini

I REAMS DI ISRAEL E DI GJUDE DIVIDÛTS

La semblee di Sichem

121Roboam al lè a Sichem, parcè che dut Israel al jere vignût a Sichem par proclamâlu re. 2A pene ch’al vignì a savêlu Gjeroboam, fi di Nebat, ch’al jere ancjemò venti jù pal Egjit là ch’al jere scjampât dal re Salomon, al tornà sù dal Egjit. 3A clamarin Gjeroboam e chel al vignì, lui e dute la semblee di Israel. I diserin cussì a Roboam: 4“To pari nus à fat pesâ masse il nestri jôf; slizerìs la dure sclavitût di to pari, il pês dal jôf che nus à metût sù, e nô o starìn sot di te!”. 5Lui ur disè: “Cumò lassaitmi par trê dîs, po tornait di me” e il popul si ’nt lè. 6Il re Roboam si conseà cui anzians che i vevin stât dongje a so pari biel ch’al jere in vite, e ur domandà: “Ce mi conseaiso di rispuindi a di cheste int?”. 7I rispuinderin: “Se cumò tu ciris di contentâ cheste int, se tu ti sbassis e tu ur rispuindis cun biele maniere, alore lôr a staran simpri sot di te”. 8Ma al sbeleà il consei che i vevin dât i anzians e al lè a conseâsi dai zovins ch’al veve tor di sè, ch’a jerin cun lui di frut in sù. 9Ur domandà: “Ce pensaiso di rispuindii a di chest popul che mi à fevelât cussì: Slizerìs il jôf che to pari nus à metût parsore di nô?”. 10I zovins, i siei compagns ch’a jerin cressûts insieme, i rispuinderin: “Ve ce che tu âs di dîi a di chest popul che ti à dit: To pari al à cjalcjât masse il nestri jôf e tu slizerìs la nestre cjame; ve ce che tu ur rispuindarâs: Al è plui grant il gno dêt piçul che no i rognons di gno pari! 11Pa la cuâl, se gno pari us à dade une cjame pesante, jo o cjalcjarai ancjemò di plui il vuestri jôf; se gno pari us à cjastiâts cu lis vuiscjis, jo us cjastiarai cun scoriis cu la ponte di fier”.

12Trê dîs dopo, Gjeroboam cun dut il popul si presentà di Roboam daûr ch’al veve ordenât lui: “Tornait di me di chi a trê dîs”. 13Il re i dè a la int une rispueste dure, al sbeleà il consei che i vevin dât i anzians 14e, par lâ daûr dai zovins, ur fevelà cussì: “Gno pari al à cjalcjât il vuestri jôf e jo lu cjalcjarai inmò di plui; gno pari us à cjastiâts cu lis vuiscjis e jo us cjastiarai cun scoriis cu la ponte di fier”. 15Il re nol scoltà gran la int: sot vie e jere la man dal Signôr, par ch’e deventàs la peraule che il Signôr i veve dite a Gjeroboam fi di Nebat, midiant di Achie di Silo. 16Cuant che i israelits a vioderin che il re no ju scoltave, i rispuiderin:

“Ce part vino nô cun David?

Nô no vin ereditât cul fi di Jesse!

Tes tôs tendis, Israel!

E cumò rangjiti tu pe tô cjase, David”.

E Israel al scjampà tes sôs tendis. 17Roboam al regnà sui israelits ch’a jerin a stâ tes citâts di Gjude.

18Il re Roboam al mandà Adoniram, sorestant dai lavôrs sfuarçâts, ma dut Israel lu clapadà fin ch’al murì; alore il re Roboam al scugnì montâ di dute corse sul so cjar e scjampâ a Gjerusalem. 19E Israel al restà dividût de cjase di David fintremai in dì di vuê.

La division politiche

20Cuant che dut Israel al vignì a savê che Gjeroboam al jere tornât, lu clamarin a la semblee e lu faserin re di dut Israel. E al restà cu la cjase di David dome la tribù di Gjude.

21Roboam si puartà a Gjerusalem; al clamà dongje dute la cjase di Gjude e la tribù di Beniamin, vadì cent e otante mil vuerîrs di valôr, par combati la cjase di Israel e tornâi il ream a Roboam, fi di Salomon. 22Ma la peraule di Diu si fasè sintî a Semeie, om di Diu, cussì: 23“Dîsii a Roboam fi di Salomon, re di Gjude, a dute la cjase di Gjude, a Beniamin e al rest dal popul: 24Il Signôr al dîs chest: No stait a lâ a batisi cuintri dai vuestris fradis, i fîs di Israel; ognidun ch’al torni cjase sô, parcè che cheste robe le ài volude jo”. Lôr a scoltarin la peraule dal Signôr e a cjaparin la strade par tornâ indaûr, come ch’al veve dit il Signôr.

25Gjeroboam al rinfuarçà Sichem su la mont di Efraim e si stabilì li. Po al jessì di li e al rinfuarçà Penuel.

La division religjose

26Gjeroboam al pensà dentri di sè: “Come ch’a son metudis lis robis, il ream al tornarà cu la cjase di David. 27Se cheste int e continue a lâ sù tal templi dal Signôr a Gjerusalem a fâ sacrificis, il cûr dal popul al tornarà cul so paron Roboam, re di Gjude, e mi coparan”. 28Dopo di vêsi conseât, al fasè doi vidiei d’aur e i disè a la int: “Dopomai ch’o lais sù a Gjerusalem! Israel, ve chi il to Diu che ti à fat saltâ fûr de tiere dal Egjit”. 29Un lu metè in Betel e un lu metè in Dan. 30Chest fat al puartà al pecjât; che di fat il popul al leve fint a Dan par ingenoglâsi denant di un di lôr.

31Al fasè sù il templi dai lûcs alts e al metè ancje predis cjolts framieç dal popul, che no jerin fîs di Levi. 32Gjeroboam al fasè une fieste l’otâf mês, ai cuindis dal mês, compagne de fieste ch’a fasevin in Gjude e al montà sul altâr. Ve cemût ch’al à fat a Betel, ufrint sacrificis ai vidiei ch’al veve fat lui, e al metè a Betel i predis dai lûcs alts, che ju veve fats lui.

Sentence cuintri dal altâr di Betel

33Al montà sul altâr ch’al veve fat, ai cuindis dal otâf mês, il mês ch’al veve sielzût di cjâf so; al metè sù une fieste pai israelits e al montà sul altâr par ufrî il sacrifici.