1 RÊS (11)

Letôr: Paola Del Negro

Lis feminis di Salomon

111Il re Salomon ur volè ben a un grum di feminis forestis, in plui de fie dal faraon: moabitis, amonitis, edomitis, sidonesis, ititis, 2di chei popui che il Signôr ur veve dit ai israelits: “No larês li di lôr e lôr no vignaran chi di vualtris, parcè che a divoltaressin di sigûr i vuestris cûrs de bande dai lôr dius”. Ma Salomon si peà cun lôr par amôr; 3al veve sietcent principessis come feminis e tresinte concubinis. 4Cuant che Salomon al deventà vieli, lis sôs feminis a divoltarin il so cûr de bande di altris dius e il so cûr nol restà plui dal dut cul Signôr so Diu come ch’al veve stât chel di so pari David. 5Salomon al lè daûr di Astarte, la divinitât dai sidonês, e di Milcom, vergogne dai amonits. 6Al fasè ce che i displaseve al Signôr e no lu ubidì in dut come so pari David.

7Al è in chê volte che Salomon i fasè sù un santuari a Camos, vergogne di Moab, su la mont a jevade di Gjerusalem, e a Milcom, vergogne dai amonits. 8E compagn al fasè par dutis lis feminis forestis, ch’a ufrivin incens e sacrificis ai lôr dius.

9Il Signôr s’inrabià cuintri di Salomon parcè che il so cûr si jere divoltât dal Signôr, Diu di Israel, che i jere comparît dôs voltis 10e i veve inibît di butâsi cui dius forescj, ma lui nol lè daûr di chest ordin. 11Alore il Signôr i disè a Salomon: “Za che tu ti sês compuartât cussì e che no tu âs stât al gno pat e ai ordins che ti vevi dât, sta sigûr che ti puartarai vie il ream e jal darai a un dai tiei fameis. 12Dome che no fasarai chest fintremai che tu sês in vite, par rivuart di to pari David; jal cjolarai di man a to fi. 13Ma nancje a lui no i gjavarai dut il ream; i lassarai a to fi une tribù in gracie dal gno famei David e di Gjerusalem che le ài sielzude”.

I nemîs esternis di Salomon

14Il Signôr i burì un nemì a Salomon: Adad l’edomit, de gjernazie reâl di Edom. 15Dopo che David al veve batût Edom, cuant che Joab, sorestant dai soldâts, al jere lât a soterâ i muarts e al veve fat fûr ducj i mascjos di Edom – 16Joab e dut Israel a vevin stât li sîs mês fin che no vevin fat fûr ducj i mascjos di Edom – 17Adad al jere fuît in Egjit cuntun grop di edomits ch’a servivin so pari. Adad in chê volte al jere un fantaçut. 18A partirin di Madian e a rivarin a Paran; a cjolerin daûrsi un pôcs di oms di Paran e a lerin in Egjit dal faraon, re dal Egjit, che i dè une cjase, lu sigurà de bocjade e i metè a disposizion ancje une tiere. 19Adad al fo simpri cjalât di bon voli dal faraon, che i fasè cjoli la sûr de sô femine, la sûr di Tafni la grande siore. 20La sûr di Tafni i parturì so fi Ghenubat, che Tafni e tirà sù tal palaç dal faraon, e Ghenubat al vivè tal palaç dal faraon dutune cu la canae dal faraon. 21Cuant che Adad al vignì a savê, in Egjit, che David si jere indurmidît vie cui siei vons e che Joab, sorestant dai soldâts, al jere muart, i disè al faraon: “Lassimi partî, ch’o voi te mê tiere”. 22Il faraon i disè: “Ce ti mancjal mo culì di me, che tu âs gole di lâ te tô tiere?”. I rispuindè: “Nuie, ma lassimi lâ”. 25bVe il mâl ch’al fasè Adad: al cjapà in asse Israel e al regnà sore Edom.

23A Salomon Diu i stiçà come nemì ancje Razon, fi di Eliade. Al jere scjampât di li dal so paron Adad-Ezer, re di Zobe; 24altre int si jere dade dongje di lui e al jere deventât un caporion; al è in chê volte che David ju fruçà. Razon al cjapà Damasc, si stabilì ventilà e al regnà parsore Damasc. 25aAl restà in rotis cun Israel par dute la vite di Salomon.

La rivolte di Gjeroboam

26Gjeroboam al jere fi dal efraimit Nebat, di Zerede, – sô mari e jere une vedue di non Zerue –; al jere famei di Salomon e si rivoltà cuintri dal re. 27Ve la storie de sô rivolte: Salomon al stave fasint sù il Milo, al stave colmant il slambri de citât di David, so pari. 28Chest Gjeroboam al jere un om di rivuart; Salomon al viodè cemût che chest om al saveve il so mistîr e lu metè sorestant di ducj i lavorents de cjase di Josef. 29Al rivà che Gjeroboam, sint saltât fûr di Gjerusalem, al fo fermât pe strade dal profete Achie, di Silo. Chel al veve une manteline gnove cree e a jerin dome lôr doi te campagne. 30Achie al cjapà la manteline gnove ch’al veve intorsi e le sbregà in dodis tocs. 31Po i disè a Gjeroboam: “Cjolti sù dîs tocs, parcè che il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Ve ch’o puartarai vie il ream de man di Salomon e ti darai a ti lis dîs tribûs. 32Lui al varà une tribù in gracie dal gno famei David e di Gjerusalem, la citât ch’o ài sielzude fra dutis lis tribûs di Israel. 33Chest parcè che mi à butât di bande, si è ingenoglât denant di Astarte, la dee dai sidonês, di Camos, il diu di Moab, di Milcom, il diu dai amonits, e nol à cjaminât pai miei trois fasint ce ch’al leve ben pai miei vôi, ni metint in vore lis mês leçs e i miei ordins come so pari David. 34Ma no i tirarai vie di man a lui il ream parcè che lu ài metût princip par dut il timp de sô vite in gracie dal gno famei David ch’o ài sielzût e ch’al à metût in vore i miei comants e lis mês leçs. 35O gjavarai il ream des mans di so fi e tal darai a ti, ven a stâi lis dîs tribûs. 36E cussì i lassarai a so fi une tribù par che il gno famei David al vedi simpri un lampion denant di me a Gjerusalem, la citât ch’o ài sielzude par meti il gno non. 37Jo ti cjolarai par che tu regnis sun dut ce che tu volarâs e tu sarâs re sore Israel. 38Se tu ubidissis a dut ce che ti ordenarai, se tu cjaminis pai miei trois e tu fasis ce ch’al va ben pai miei vôi metint in vore lis mês leçs e i miei comants come ch’al à fat il gno famei David, alore jo o sarai cun te e ti fasarai sù une cjase ch’e ten, come che je ài fate a David. Ti darai Israel 39e o umiliarai la gjernazie di David par colpe di chest fat; ma però no par simpri”.

40Salomon al cirì di fâ murî Gjeroboam, ma chel al partì e al lè a parâsi in Egjit, di Sisac re dal Egjit, e al restà in Egjit fin che nol murì Salomon.

Conclusion dal ream

41Il rest de storie di Salomon, dut ce ch’al à fat, e la sô sapience, no isal scrit dut tal libri dai Ats di Salomon? 42Il ream di Salomon a Gjerusalem e sun dut Israel al durà corant’agns. 43Daspò Salomon si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin te citât di David, so pari, e so fi Roboam al regnà impen di lui.