1 RÊS (4)

Letôr: Norma Totis

I prins graduâts di Salomon

41Il re Salomon al regnà parsore di dut Israel 2e ve chei ch’a jerin i siei grancj sorestants: Azarie, fi di Zadok, al jere predi. 3Elicofer e Achie, fîs di Sise, scrituriscj. Gjosafat, fi di Achilud, archivist. 4Benaià, fi di Joiadà, sorestant des schiriis. Zadok e Ebiatar, predis. 5Azarie, fi di Natan, sorestant dai prefets. Zabud, fi di Natan, amì dal re. 6Achisar, sorestant dal palaç. Adoniram, fi di Abde, sorintendent dai lavôrs sfuarçâts.

I prefets di Salomon

7Salomon al veve dodis prefets sun dut Israel, ch’a proviodevin pal re e pe sô cjase; ognidun i tocjave un mês ad an di proviodi dut ce ch’al coventave. 8Ve chi i lôr nons: … fi di Cur, su lis monts di Efraim; 9… fi di Deker, a Makaz, a Saalbin, a Bet-Semes, a Aialon fint a Bet-Canan; 10… fi di Chesed, a Arubot; al veve ancje Soco e dute la tiere di Chefer; 11… fi di Abinadab, al veve dute la cueste di Dor (la sô femine e jere Tafat, fie di Salomon); 12Baane, fi di Achilud, al veve Tanaac, Meghido, fintremai di là di Jakmeam, e dut Beisan disot di Izreel, di Beisan fint a Abêl-Mecole, ch’al è de bande di Zartan; 13… fi di Gheber, a Ramot di Galaad; al veve i borcs di Jair, fi di Manasse, ch’a son in Galaad, il distret di Argob in Basan, sessante grandis citâts cun tant di muris e di clostris di bronç; 14Achinadab, fi di Ido, a Macanaim; 15Achimaaz in Neftali, – ancje lui al veve cjolte une fie di Salomon, Bosmat –; 16Baane, fi di Cusai, in Aser e in Zabulon; 17Gjosafat, fi di Paeuac, in Issacar; 18Simei, fi di Ele, in Beniamin; 19Gheber, fi di Uri, te tiere di Gad, che prime e jere la tiere di Sicon, re dai amoreus e di Og re di Basan. In plui al jere un prefet tal teritori di Gjude.

20Gjude e Israel si jerin slargjâts; and jere tancj che il savalon ad ôr dal mâr. A mangjavin e a bevevin e a vivevin contentons.