1 RÊS (2:26-46)

Letôr: Anna Antonutti

La fin di Ebiatar e di Joab

26Il re i disè al predi Ebiatar: “Va a Anatot, te tô tiere, parcè che tu mertis la muart, ma no ti fasarai murî vuê parcè che tu âs puartade l’arcje dal Signôr presince di gno pari David e dividûts ducj i pericui di gno pari”. 27E Salomon al parà fûr di predi dal Signôr Ebiatar, par ch’e deventàs la peraule dal Signôr che le veve professade cuintri de cjase di Eli a Silo.

28Cuant che la gnove i rivà a Joab – Joab si jere butât de bande di Adonie ancje se nol veve tignût par Assalon –, al fuì te tende dal Signôr e si cjapà tor dai cuars dal altâr. 29A visarin il re Salomon: “Joab al è lât a parâsi te tende dal Signôr e al è in bande dal altâr”. Alore Salomon al mandà a dîi a Joab: “Ce ti àial petât sù di scjampâ dongje dal altâr?”. Joab i rispuindè: “O ài vude teme di te e o soi lât a parâmi dongje dal Signôr”. Alore Salomon al mandà Benaià fi di Joiadà cun chest ordin: “Va e copilu!”. 30Benaià al lè te tende dal Signôr e i disè: “Ordin dal re: salte fûr!”. I rispuindè: “Par mai! O murarai chi”. Benaià i ripuartà la robe al re: “Ve ce ch’al à dit Joab e ce che mi à rispuindût”. 31Dissal il re: “Fâs come ch’al à dit: copilu e soterilu. Cussì tu tirarâs vie di me e de mê famee il sanc nocent ch’al à spandût Joab. 32Il Signôr al fasarà colâ il so sanc sul so cjâf parcè che al à fat fûr doi oms plui juscj e plui bogns di lui e ju à copâts cu la spade cence che gno pari David nol savès nuie: Abner fi di Ner, sorestant dai soldâts di Israel, e Amase fi di Jeter, sorestant dai soldâts di Gjude. 33Il lôr sanc ch’al coli sul cjâf di Joab e su la sô dissendence par simpri, ma David e la sô dissendence e la sô gjernazie e la sô sente ch’a vedin simpri pâs midiant dal Signôr”. 34Benaià fi di Joiadà al partì, al copà Joab e lu soterà cjase sô, tal desert. 35Il re al metè Benaià fi di Joiadà impen di lui a cjâf dai soldâts e il re al metè il predi Zadok impen di Ebiatar.

Disubidience e muart di Simei

36Salomon al mandà a clamâ Simei e i disè: “Fasiti sù une cjase a Gjerusalem: tu larâs a stâ alì ma no sta slontanâti par lâ ca o là. 37La dì che tu jessarâs e tu larâs tal foran dal Cedron, ten a ments che tu murarâs impreteribil. Il to sanc al colarà parsore dal to cjâf”. 38Simei i rispuindè al re: “Va ben. Il to famei al fasarà daûr ch’al à ordenât il re gno paron” e Simei al restà a Gjerusalem un biel pieç. 39Doi agns dopo, però, doi sclâfs di Simei a scjamparin di Achis fi di Maache re di Gat e a visarin Simei: “I tiei sclâfs a son a Gat”. 40Alore Simei si cjapà sù, al sielà il so mus e al partì par Gat a cirî i siei sclâfs li di Achis; Simei al lè e al tornà a menâ dongje di Gat i siei sclâfs. 41I contarin a Salomon che Simei al jere lât di Gjerusalem a Gat e ch’al jere tornât 42Il re al mandà a clamâ Simei e i disè: “No ti vevio fat zurâ sul Signôr e no ti vevio visât: La dì che tu saltarâs fûr par lâ ca e là ten a ments che tu murarâs impreteribil? E tu tu mi âs dit: O stoi a la peraule ch’o ài sintude. 43Parcè no âstu rispietât il zurament dal Signôr e l’ordin che ti vevi precetât?”. 44Il re i disè indaûr a Simei: “Tu sâs benon dut il mâl che tu i âs fat a gno pari David; il Signôr al fasarà plombâ la tô tristerie parsore dal to cjâf. 45Benedet seial invezit Salomon e la sente di David ch’e tegni dûr denant dal Signôr par in eterni!”. 46Il re i comandà a Benaià fi di Joiadà, e chel al jessì, al colpì Simei ch’al murì.

Il ream alore si rinfuarçà tes mans di Salomon.