1 RÊS (2:1-25)

Letôr: Marco Sartor

Testament e muart di David

21Stant che la vite di David e stave par finî, i fasè chestis racomandazions a so fi Salomon: 2“M’int voi pal troi ch’a van ducj. Dati coragjo e fasiti viodi om. 3Tu tignarâs cont de leç dal Signôr to Diu cjaminant pe sô strade, rispietant lis sôs leçs, i siei comants, i siei decrets e i siei insegnaments come ch’al è scrit te leç di Mosè, se tu âs voe di rivâ in puart in dutis lis tôs voris e in ducj i tiei progjets, 4par che il Signôr al colmi cheste promesse che mi à fate: Se i tiei fîs a stan atents a cemût che si compuartin cjaminant cun cussience denant di me, cun dut il lôr cûr e cun dute la lôr anime, no tu restarâs mai cence nissun su la sente di Israel.

5Tu sâs ancje ce che mi à fat Joab fi di Zeruià, ce che ur à fat ai doi sorestants des schiriis di Israel, Abner fi di Ner e Amase fi di Jeter, cemût che ju à copâts, cemût che si è svindicât in timp di pâs dal sanc de vuere e ch’al à maglât di sanc nocent la cinturie dai miei ombui e il sandul dai miei pîts. 6Tu fasarâs ben a no permeti che i siei cjavei blancs a ledin jù in pâs ta chel altri mont. 7Rivuart ai fîs di Barzilai il galaadit, tu ju tratarâs cun gracie e a saran framieç di chei ch’a mangjin cun te, parcè che mi àn socorût cuant che o scjampavi denant di to fradi Assalon. 8Tu âs dongje di te Simei fi di Ghere, il beniaminit di Bacurim, che mi à maludît a cjan vie la dì che o soi partît par Macanaim ma che mi è vignût incuintri tal Gjordan e i ài zurât pal Signôr che no lu varès maçât cu la spade. 9Tu però no sta sparagnâlu e, espert come che tu sês, tu savarâs ben ce fâi par spedî tal sanc i siei cjavei candits tes inferis”.

10E David s’indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin te citât di David. 11Il ream di David su Israel al à durât corant’agns: a Ebron al à regnât siet agns e a Gjerusalem al à regnât trentetrê agns.

La fin di Adonie

12Salomon si sentà su la sente di David so pari e il so ream si rinfuarçà une vore.

13Adonie fi di Aghit si presentà di Betsabee, mari di Salomon. Jê i domandà: “Venstu a buinis?”. I rispuindè: “Sigûr!”. 14I disè: “O varès di fevelâti”. E chê altre: “Fevele”. 15Al tacà: “Tu sâs benon che il ream al jere gno e che dut Israel al spietave che o regnàs jo, ma il ream mi à scjampât di man e i à tocjât a gno fradi parcè che a lui i è vignût dal Signôr. 16Cumò jo o ài dome une domande di fâti: No sta voltâmi la muse”. Jê i disè: “Fevele!”. 17Al tornà a tacâ: “Dîsii, par plasê, al re Salomon, che no ti disarà di no, che mi dedi Abisag di Sunem par femine”. 18I rispuindè: “Va ben; i fevelarai di te al re”.

19Betsabee si presentà duncje denant dal re Salomon par fevelâi di Adonie e il re al jevà sù par lâi incuintri e s’ingenoglà denant di jê; po si sentà su la sô sente, a meterin une sente pe mari dal re e jê si sentà a la sô gjestre. 20E disè: “O ài une robute di nuie di domandâti; no sta dineâme”. Il re i rispuindè: “Domande, mari, che no ti dinearai nuie”. 21Jê e continuà: “Che si dedi Abisag di Sunem par femine a to fradi Adonie”.22Il re Salomon i rispuindè a sô mari: “E parcè po domandistu par Adonie Abisag di Sunem? Domande alore par lui ancje il ream, za che gno fradi al è plui grant di me e ch’al à de sô bande il predi Ebiatar e Joab fi di Zeruià!”. 23E il re Salomon al zurà cussì sul Signôr: “Che Diu mi mandi cheste disgracie e po ancje chest’altre se Adonie no si à zuiade la vite cun chestis peraulis! 24Poben, pal Signôr ch’al vîf, che mi à confermât e fat sentâ su la sente di gno pari David e che i à dade une cjase come che i veve imprometût, Adonie al sarà copât in zornade”. 25E il re Salomon i dè l’incariche a Benaià, fi di Joiadà, di copâlu; cussì al murì Adonie.