1 RÊS (1:28-53)

Letôr: Mario Concina

28Il re David al cjapà la peraule e al disè: “Clamaitmi Betsabee”. Chê e jentrà dal re e e restà in pîts denant di lui. 29Alore il re i fasè chest zurament: “Pal Signôr ch’al vîf, che mi à deliberât di dutis lis pôris, 30come che ti ài zurât pal Signôr Diu di Israel che to fi Salomon al varès regnât daûr di me e si sarès sentât tal gno puest su la mê sente, cussì o fasarai in zornade”. 31Betsabee si ingenoglà, si butà cu la muse par tiere denant dal re e i disè: “Ch’al vivi par simpri il gno paron, il re David!”.

Consacrazion di Salomon

32Po il re David al disè: “Clamaitmi il predi Zadok, il profete Natan e Benaià fi di Joiadà”. A jentrarin li dal re 33che ur disè: “Cjolêtsi daûr lis vuaitis reâls; fasêt montâ gno fi Salomon su la mê mule e fasêtlu lâ jù a Ghicon. 34Là jù il predi Zadok e il profete Natan lu onzaran re di Israel; o sunarês il cuâr e o berlarês: Vive il re Salomon! 35O montarês daûr di lui e al larà a sentâsi su la mê sente e al regnarà impen di me, parcè che lu ài metût lui a cjâf di Israel e di Gjude”. 36Benaià fi di Joiadà i rispuindè al re: “Amen! Ch’al ordeni cussì il Signôr, Diu dal re gno paron! 37Come che il Signôr al à stât cul re gno paron, ch’al sedi ancje cun Salomon e che i dedi sflandôr a la sô sente ancjemò plui de sente dal re David gno paron!”.

38Il predi Zadok, il profete Natan, Benaià fi di Joiadà, i creteus, i peleteus a lerin jù; a meterin Salomon parsore de mule dal re e lu menarin a Ghicon. 39Il predi Zadok al cjolè te tende il cuar dal vueli e al ongè Salomon, a sunarin il cuar e dut il popul al berlà: “Vive il re Salomon!”. 40Daspò dute la int e vignì sù daûr di lui e il popul al sunave il flaut e al jere fûr di sè pe gjonde, cun scriui di spacâ la tiere.

Adonie si somet par pôre

41Adonie e ducj i siei invidâts a sintirin il sunsûr; a vevin juste finît di gustâ. Ancje Joab al sintì il sun dal cuar e al domandà: “Parcè chest sunsûr te citât dute sotsore?”. 42Biel ch’al cjacarave, al rivà Gjonate, fi dal predi Ebiatar, e Adonie i disè: “Ven chi, che tu sês un galantom e di sigûr tu nus puartis une buine gnove”. 43Gjonate i rispuindè: “Altrichè! Il re David nestri paron al à fat re Salomon! 44Il re al à mandât cun lui il predi Zadok, il profete Natan, Benaià fi di Joiadà, i creteus e i peleteus; lu àn fat montâ su la mule dal re, 45il predi Zadok e il profete Natan lu àn consacrât re a Ghicon, a son tornâts indaûr petant scriui di gjonde e la citât e je dute sotsore. Ve il sunsûr ch’o vês sintût. 46Piês ancjemò: Salomon si è sentât su la sente dal re, 47i graduâts dal re a son vignûts a fâi ligrie al nestri paron il re David disint: Che il to Diu al slargji il non di Salomon ancjemò plui dal to non, e che i dedi sflandôr a la sô sente plui che no a la tô! Il re si è ingenoglât sul so jet 48e al à fevelât cussì: Benedet sejal il Signôr, Diu di Israel, ch’al à volût che vuê i miei vôi a viodin un dai miei dissendents sentât su la mê sente”.

49Alore ducj i invidâts di Adonie a forin spaventâts a muart, a jevarin sù e a partirin ognidun pe sô strade. 50Adonie al cjapà pôre di Salomon, al jevà sù e al lè a cjapâsi tor dai cuars dal altâr. 51I contarin cussì a Salomon: “Viôt che Adonie al à vude pôre dal re Salomon e al è lât a cjapâsi tor dai cuars dal altâr disint: Il re Salomon al à di zurâmi, prime, che nol fasarà murî il so famei cu la spade”. 52Dissal Salomon: “Se si compuarte di galantom, no i colarà par tiere nancje un dai siei cjavei, ma se però si lu cjate in fal, alore al murarà”. 53E Salomon al dè l’ordin che lu fasessin dismontâ jù dal altâr: al vignì a ingenoglâsi denant di Salomon che i disè: “Va cjase tô”.