2 SAMUEL (23:8-39)

Letôr: Luigi Ridolfi

V zonte: I valorôs di David

8Ve chi i nons dai plui valorôs di David: Is-Baal il cacmonit, sorestant dai Tre; al è lui che al slungjà la sô lance cuintri votcent di lôr tun sôl viaç, copantju. 9Dopo di lui Eleazar, fi di Dodo, l’acochit, un dai trê campions. Al jere cun David a Pas-Damin cuant che i filisteus si derin dongje par combati e che i oms di Israel a scjamparin denant di lôr. 10Lui però al tignì dûr e al pestà i filisteus fintremai che la sô man, infurmiade, si blocà su la spade. Il Signôr in chê dì al fasè une biele vitorie e lis schiriis a tornarin li di lui ma dome par regonâ il rafât. 11Dopo di lui Same, fi di Ele, l’ararit. I filisteus a jerin ingrumâts a Lechi. Al jere aventi un cjamp plen di vuainis; i soldâts a tacarin a scjampâ denant dai filisteus, 12ma lui si postà tal mieç dal cjamp, lu salvà e al batè i filisteus. Il Signôr al fasè une gande vitorie.

13Cuant che si scomençave a taiâ il forment, trê dai Trente a vignirin jù viers David tal landri di Adulam, intant che une compagnie di filisteus a jerin campâts te valade dai refaim. 14David al jere in chê volte tal ripâr e un postament di filisteus a jerin a Betlem. 15David al esprimè cheste brame: “Cui mi daressial mo di bevi l’aghe dal poç che al è te puarte di Betlem?”. 16I trê valorôs, viergintsi un passaç jenfri dal campament filisteu, a tirarin sù l’aghe dal poç che al è te puarte di Betlem; je puartarin e je esibirin a David ma lui nol volè bevile e le strucjà in libagjon pal Signôr. 17Al disè: “Che il Signôr mi vuardi di fâ une robe dal gjenar! Al è il sanc dai oms che a àn riscjade la lôr vite!”. E nol volè bevile. Ve ce che a son stâts bogns di fâ chescj trê oms di grant valôr.

18Abisai, fradi di Joab e fi di Zeruià, al jere sorestant dai Trente. Al è lui che cu la sô lance int copà tresinte e si fasè un non framieç dai Trente. 19Al fo il plui innomenât dai Trente e al deventà il lôr comandant, ma però nol fo mai contât dai Trê. 20Benaià, fi di Joiadà, soldât di mistîr, che int cumbinave une miei di chê altre, di riunde di Kabseel, al è lui che al batè i doi campions di Moab e al è lui che al lè jù e al fasè fûr il leon tal poç une dì che al neveave. 21Al è simpri lui che al fasè fûr un egjizian grant di fâ pore. L’egjizian al veve in man une lance, ma lui i fasè cuintri cuntun manel, i gjavà di man al egjizian la lance e lu maçà cu la sô lance. 22Ve ce che al cumbinà Benaià fi di Joiadà e si fasè un non fra i Trente valorôs. 23Al fo plui cognossût che no ducj i Trente, ma nol fo contât tai Trê. David lu metè a cjâf des sôs vuaitis personâls. 24Asael, fradi di Joab, al faseve part dai Trente. Elcanan fi di Dodo, di Betlem. 25Same, di Carod. Elike, di Carod. 26Celes, di Pelet. Ire fi di Ikes, di Tekoe. 27Abiezer, di Anatot. Sibecai, di Cuse. 28Salmon, di Acoac. Maarai, di Netofe. 29Cheleb fi di Baane, di Netofe. Itai fi di Ribai, di Gabae di Beniamin. 30Benaià, di Piraton. Idai, dai riui di Gaas. 31Abi-Albon, di Bet-Arabe. Azmavet, di Bacurim. 32Eliacbe, di Saalbon. Jasen, di Gun. 33Gjonate fi di Same, di Arar. Achiam fi di Sarar, di Arar. 34Elifelet fi di Acasbai, di Maache. Eliam fi di Achitofel, di Ghilo. 35Chesrai, di Karmel. Paarai, di Arab. 36Igal fi di Natan, di Zobe. Bani, il gadit. 37Zelek, l’amonit. Nacrai, di Beerot, scudîr di Joab fi di Zeruià. 38Ire, di Jeter. Gareb, di Jeter. 39Urie, l’itit. In dut trentesiet.