GJENESI (35)

Letôr: Patrizia Cantarutti

Jacop al sodisfe lavôt

351Diu i disè a Jacop: “Va sù svelt a Betel e sta lassù! Tu i fasarâs un altâr a Diu che ti à comparît cuant che tu scjampavis di to fradi Esaù”. 2Jacop al disè a la sô famee e a ducj chei che a jerin cun lui: “Butait vie i dius forescj che o vês cun vualtris, smondeaitsi e gambiaitsi di munture. 3Partìn e anìn a Betel. Lassù i fasarai un altâr al Diu che mi à scoltât cuant che o jeri te streme e che mi à stât dongje tal viaç che o ai fat”. 4I consegnarin a Jacop ducj i dius forescj che a vevin e i rincjins che a vevin tes orelis, e Jacop ju soterà sot di chel rôl che al è dongje di Sichem.

5A gjavarin lis tendis e un grant spavent mandât di Diu, al plombà su lis citâts dulintor, in mût che no olsarin a coriur daûr ai fîs di Jacop.

6Jacop al rivà a Luz, vadì Betel, te tiere di Canaan, lui e dute la int che al veve daûrsi. 7Li al fasè un altâr e al clamà il lûc “El Betel”, parcè che Diu i veve comparît cuant che al scjampave di so fradi. 8Tal fratimp e murì Debore, la bae di Rebeche, e le soterarin sot di Betel, dapît dal rôl; e cussì lu clamarin il rôl de Vaiude.

Aparizion di Betel

9Diu i comparì indaûr a Jacop cuant che al stave tornant di Padan-Aram e lu benedì. 10Diu i disè:

“Tu âs non Jacop

ma no ti clamaran plui Jacop;

il to non al sarà Israel”.

E lu clamarin Israel. 11Diu i disè:

“Jo o soi El-Shadai:

slargjiti e cres di numar.

Un popul, une semblee di popui

e nassarà di te,

e dai tiei ombui a saltaran fûr rês.

12La tiere che i ai dade

a Abram e a Isac

te doi a ti,

e a di chei dopo di te

ur darai cheste tiere”.

13E Diu si slontanà di lui tal lûc che i veve fevelât. 14Jacop al fasè sù un colonel tal lûc che Diu i veve fevelât, un pilastri di clap, e parsore i fasè une libagjon a Diu strucjant il vueli. 15E Jacop al clamà Betel il lûc che Diu i veve fevelât.

Al nas Beniamin

16A partirin di Betel. Al mancjave ancjemò un biel toc di strade par rivâ fintremai a Efrate cuant che Rachêl e parturì. 17E stentà un grum, par vie ch’e veve un part dificil, e la comari i disè: “Sta contente che tu âs un frut ancje chest viaç”. 18Tal moment di rindi l’anime, che si sintive a murî, i metè non Ben-Oni, ma so pari lu clamà Beniamin. 19Rachêl e murì e le soterarin su la strade di Efrate, vadì Betlem. 20Jacop al fasè un colonel parsore dal so tombâl; al è il colonel de tombe di Rachêl, che si viodilu ancjemò.

Ruben e Bile

21Israel al partì e al plantà la sô tende di là di Migdal-Eder. 22Intant che Israel al jere di chês bandis, Ruben al lè a durmî cun Bile, la concubine di so pari, e Israel al vignì a savêle.

I dodis patriarcjis

Jacop al à vût dodis fîs. 23Fîs di Lie: Ruben, il prin fi di Jacop, po Simeon, Levi, Gjude, Issacar e Zabulon. 24Fîs di Rachêl: Josef e Beniamin: 25Fîs di Bile, la sierve di Rachêl: Dan e Neftali. 26Fîs di Zilpe, la sierve di Lie: Gad e Aser. Chescj a son i fîs che Jacop al à vût a Padan-Aram.

Muart di Isac

27Jacop al rivà in cjase di so pari Isac a Mamre, a Kiriat-Arbe, vadì Ebron, là che si jerin sistemâts Abram e Isac. 28Isac al à vivût in dut cent e otant’agns, 29po Isac al spirà. Al murì vieli e passût di dîs e al tornà a dâsi dongje de sô int. Esaù e Jacop, siei fîs, lu soterarin.