2 SAMUEL (21)

Letôr: Rita Colaone

ZONTIS

I zonte: Une grande miserie e il stragjo dai dissendents di Saul

211Sot di David, e capità une miserie ch’e durà trê agns di file. David al lè a lamentâsi cul Signôr e il Signôr i disè: “And è sanc sun Saul e su la sô famee, parcè che al à copât i gabaonits”. 2Il re al clamà i gabaonits e ur fevelà. Chescj gabaonits no jerin israelits; a jerin vanzâts dai amoreus, e i israelits si jerin impegnâts cun lôr par zurament. Ma Saul, te sô passion pai fîs di Israel e par Gjude, al veve cirût di fiscâju. 3Sicheduncje David ur disè ai gabaonits: “Ce esal di fâ e cemût meti rimiedi par che vualtris o benedîs la ereditât dal Signôr?”. 4I gabaonits i rispuinderin: “No je par noaltris cuistion d’aur o d’arint cun Saul e cu la sô famee e nancje no si trate par nô di copâ cualchidun in Israel”. Dissal David: “Ce che o disarês, us al fasarai”. 5Alore i diserin al re: “L’om che nus à fiscâts e che al veve distinât di splantânus di fonde fûr in mût che no restàs semence di nô in dut il teritori di Israel, 6che nus consegnin siet dai siei fîs e noaltris ju fasarìn a tocs presince dal Signôr a Gabae, su la mont dal Signôr”. Il re al disè: “Us ai darai”. 7Il re al sparagnà Merib-Baal fi di Gjonate, fi di Saul. 8Il re al cjolè i doi fîs che Rizpà, fie di Aià, i veve parturît a Saul, Armoni e Merib-Baal, e i cinc fîs che Merab, fie di Saul, i veve parturît a Adriel fi di Barzilai, di Mecole. 9Ju consegnà tes mans dai gabaonits e chei ju faserin a tocs su la mont, presince il Signôr. I siet a muririn insieme. A forin copâts tai prins dîs che si taiave, sul scomençâ il tai dal vuardi.

10Rizpà, fie di Aià, e cjapà sù la manteline di sac e le slargjà su la crete, di cuant che a scomençarin a taiâ il vuardi fintremai cuant che l’aghe e vignì jù dal cîl parsore di lôr, e no lassà che a plombassin parsore di lôr i ucei dal cîl vie pal dì ni lis bestiis salvadiis vie pe gnot. 11I contarin a David ce ch’e veve fat Rizpà, fie di Aià, concubine di Saul. 12Alore David si fasè dâ i vues di Saul e chei di so fi Gjonate dai grancj di Jabes di Galaad. Chei chi ju vevin puartâts vie de place di Beisan, dulà che i filisteus ju vevin picjâts cuant che a vevin sconfit Saul sul Gjelboe. 13David al puartà vie di li i vues di Saul e chei di so fi Gjonate e ju metè dongje dai vues di chei che a jerin stâts copâts. 14A soterarin i vues di Saul, chei di so fi Gjonate e chei dai copâts te tiere di Beniamin, a Sele, tal tombâl di Kis, pari di Saul. A faserin dut ce che il re al veve ordenât e, podopo, Diu al vè remission de tiere.

II zonte: Fats di valôr de vuere cuintri dai filisteus

15E rivà indaûr une vuere dai filisteus cuintri di Israel. David al lè jù insieme cui siei fameis. A combaterin i filisteus e David al jere scanât. 16And jere un campion fra i dissendents di Rafe. Il pês de sô lance al jere di tresinte siclis di bronç. Al veve tor de vite une spade cree e si vantave di fâ fûr David. 17Ma Abisai, fi di Zeruià, i vignì in jutori, al batè il filisteu e lu finì. Al è in chê volte che i oms di David lu sconzurarin e i diserin: “Tu no tu jessarâs mai altri cun nô a combati, che nol vedi di distudâsi il lampion di Israel!”.

18Podopo e rivà un’altre batae cuintri dai filisteus, a Gob; alore Sibecai al copà Saf, un dai fîs di Rafe.

19Plui indenant a tornarin a batisi a Gob cuintri dai filisteus e Elcanan, fi di Jair, di Betlem, al copà Golie di Gat; il len de sô lance al jere precîs dal subli dal tiessidôr.

20Indaûr si baterin a Gat e al jere un omenon tant alt che mai, che al veve sîs dêts par man e par pît, vincjecuatri dêts in dut. Al jere ancje lui di riunde di Rafe. 21Biel che al sfidave Israel, Gjonate, fi di Simeà, fradi di David, lu fasè fûr. 22Chescj cuatri a jerin di riunde di Rafe, a Gat, e a restarin par tiere sot i colps di David e dai siei oms.