2 SAMUEL (20)

Letôr: Odetta Merluzzi

Rivolte di Sebe

201Al jere aventi un pôc di bon che al veve non Sebe, fi di Bicri, un beniaminit. Al sunà il cuar e al disè:

“Noaltris no vin part cun David,

nô no vin pêl di ereditât cul fi di Jesse!

Ognidun tes sôs tendis, Israel!”.

2Ducj i oms di Israel a implantarin David e i lerin daûrji a Sebe fi di Bicri, ma i oms di Gjude si tacarin ancjemò di plui al lôr re, dal Gjordan fint a Gjerusalem. 3David al tornà tal so palaç a Gjerusalem. Il re al cjolè lis dîs concubinis che lis veve lassadis par tignî di voli il palaç e lis metè sot control. Al proviodè al lôr sostentament ma nol lè altri daprûf di lôr e lôr a restarin sieradis fint a la dì de lôr muart, tant che lis veduis di un vîf.

Joab al cope Amase

4Il re i disè a Amase: “Clame dongje i oms di Gjude; ti doi trê dîs par presentâti achì”. 5Amase al partì par clamâ dongje Gjude ma le fasè plui lungje di ce che David al veve distinât. 6Alore David i disè a Abisai: “Sebe, fi di Bicri, al è zaromai plui periculôs par nô di Assalon. Cjol i fameis dal to paron e stai sot, che nol rivi adore di cjapâ cualchi citât rinfuarçade e scjampânus”. 7Daûr di Abisai a partirin in campagne Joab, i creteus, i peleteus e ducj i plui fuarts; a lassarin Gjerusalem par cori daûrji a Sebe fi di Bicri.

8A jerin dongje dal grant clapon che al è a Gabaon cuant che Amase si presentà denant di lôr. Joab al jere vistût cu la sô munture militâr e parsore vie, tor dai ombui, al veve peade la spade cu la fodre; chê i scjampà e e colà. 9Joab i domandà a Amase: “Stâstu ben, fradi gno?”. E, cu la man drete, al cjapà la barbe di Amase cul fin di bussâlu. 10Amase no si incuargè gran de spade che Joab al veve in man, e chel altri lu impirà te panze e i budiei i saltarin fûr fin par tiere. No i coventà un altri colp, che Amase al jere biel lât. Podopo Joab e so fradi Abisai si butarin daûr di Sebe, fi di Bicri. 11Un dai zovins di Joab al restà di vuaite dongje di Amase e al diseve: “Ducj chei che i vuelin ben a Joab e a son par David, che a ledin cun Joab”. 12Amase però al jere rodolât tal so sanc fin tal mieç de strade. Viodint che ducj si fermavin, chest om al tirà vie Amase dal troi, lu butà tun cjamp e i metè un catan parsore, parcè che al viodeve che ducj chei che a rivavin dongje di lui si fermavin. 13Cuant che Amase al fo tirât vie de strade, ducj i oms a passarin di là par lâ cun Joab a cori daûrji a Sebe, fi di Bicri.

Sebe al ven copât e e finìs la rivolte

14Chel al passà fûr par fûr dutis lis tribûs di Israel a Abel-Bet-Maache e ducj i bicrits… Lôr si tirarin dongje e a jentrarin cussì daûr di lui. 15A rivarin a Abel-Bet-Maache par dâi la strente e a ingrumarin cuintri de citât un rivâl che al poiave tor des muris, e dute la trope ch’e compagnave Joab e sgjavave par fâ sdrumâ lis muris. 16Une femine savie e berlà de citât: “Scoltait! Scoltait! Disêt a Joab: Ven chi, che o ài di fevelâti”. 17Lui si sdongjà e la femine i domandà: “Sêstu tu Joab?”. I rispuindè: “Propit jo”. Jê i disè: “Scolte ce che ti dîs la tô sierve”. I rispuindè: “O scolti”. 18Jê i fevelà cussì: “Par vieri e jere usance di dî: Domandait a Abêl e a Dan se al è dut finît 19di ce che a vevin distinât i fedêi di Israel. E tu tu smicjis di sdrumâ une citât ch’e je une mari in Israel? Parcè mo vûstu splanâ di fonde l’ereditât dal Signôr?”. 20Joab i rispuindè: “Mai plui e mai altri! Jo no vuei ni sdrumâ ni dâ damp. 21No si trate di chel, ma un om de mont di Efraim, di non Sebe, fi di Bicri, si è metût cuintri dal re, cuintri di David. Consegnaitmi dome lui e jo no sidiarai altri la citât”. La femine i disè a Joab: “Poben, ti butìn jù dal moment il so cjâf di parsore lis muris”. 22La femine e tornà in citât e i fevelà a dut il popul cun grant sintiment; cussì lôr i cjonçarin il cjâf a Sebe fi di Bicri e jal butarin a Joab. Chel al fasè sunâ il cuar e si slontanarin de citât, ognidun pe sô tende. Joab al tornà a Gjerusalem dongje dal re.

Struc sui graduâts dal re

23Joab al veve il comant di dutis lis schiriis; Benaià fi di Joiadà al comandave i creteus e i peleteus; 24Adoram al veve l’incariche di diregi lis voris; Gjosafat, fi di Achilud, al jere aralt; 25Seraià al jere scriturist; Zadok e Ebiatar a jerin predis. Ancje Ire il jairit al jere predi di David.