2 SAMUEL (19:1-24)

Letôr: Regina Leonarduzzi

David al vai Assalon

191Alore il re, cul cûr che i sclopave, al lè sù te cjamare disore de puarte e si metè a craçâ. Al diseve vaint: “Assalon, fi gno! fi gno! fi gno Assalon! Parcè mo no soio muart jo impen di te? Assalon, fi gno! fi gno!”. 2A lerin a dîi a Joab: “Viôt che il re al vai e si dispere par Assalon”. 3La vitorie, in chê dì, si tramudà in corot par dut l’esercit, parcè che i soldâts in chê dì a vignirin a savê che il re al veve il cûr sglonf par vie di so fi. 4E in chê dì l’esercit al jentrà in citât di scuindon, precîs che al fuìs un esercit cuant che si è cuviert di vergogne scjampant in batae. 5Il re si veve taponade la muse e al petave grancj berlis: “Assalon, fi gno! Assalon, fi gno! fi gno!”. 6Joab al jentrà in cjase dal re e i disè: “Tu vuê tu cuviergis di vergogne la muse di ducj i tiei fameis che vuê a àn salvade la tô vite, chê dai tiei fîs e des tôs fiis, chê des tôs feminis e chê des tôs concubinis, 7Parcè che tu ur vuelis ben a di chei che ti àn in asse e tu âs in asse chei che ti vuelin ben. E di fat vuê tu âs fat capî che sorestants e soldâts no jerin propit nuie par te, parcè che cumò o soi persuadût che, se al viveve Assalon e nô a chest’ore o jerin ducj muarts, par te al jere cetant miei. 8Sù mo, par plasê, salte fûr e dîsiur alc ai tiei soldâts parcè che, lu zuri sul Signôr, se tu no tu vegnis fûr no ’nt sarà un che al passi la gnot cun te, e par te e sarà une disgracie inmò plui grande che no dutis lis disgraciis che ti son plombadis intor di zovin fintremai cumò”. 9Il re al jevà sù e al lè a sentâsi su la puarte. A visarin dute la trope: “Ve che il re al è sentât su la puarte”, e ducj i soldâts si presentarin denant dal re.

Israel al jere fuît ognidun te sô tende.

Tratativis par che il re al torni

10In dutis lis tribûs di Israel, ducj a vevin avonde ce cavilâsi. A disevin: “Al è il re che nus à deliberâts des sgrifis dai nestris nemîs, al è lui che nus à salvâts des mans dai filisteus e cumò al à scugnût lâ lontan de tiere, lontan di Assalon. 11Assalon, che noaltris lu vevin onzût par che al regnàs parsore di nô, al è muart in batae. Parcè alore no fasêso nuie par tornâ a menâ dongje il re?”. 12Ce che si diseve in dut Israel al rivà fint al re. Alore il re David al mandà a dî ai predis Zadok e Ebiatar: “Disêt cussì ai anzians di Gjude: Parcè varessino di jessi i ultins a fâ tornâ il re cjase sô? 13Vualtris o sês miei fradis, vualtris o sês de mê cjar e dai miei vues. Parcè varessiso di jessi i ultins a fâ tornâ il re? 14E i disarês a Amase: No sêstu dai miei vues e de mê cjar? Che Diu mi fasi chest mâl e che al reongi cun chest altri se no tu sarâs tu par simpri cun me a cjâf dal esercit impen di Joab”. 15Al tirà dongje cussì il cûr di ducj i oms di Gjude tant che un sôl om e che i mandarin a dîi al re: “Torne, tu e ducj i tiei fameis”.

Simei al ven perdonât

16Alore il re al tornà e al rivà al Gjordan. Gjude al jere rivât a Galgale, incuintri al re par dâi une man a passâ il Gjordan.

17Di buride Simei, fi di Ghere, il beniaminit di Bacurim, al vignì jù cu la int di Gjude incuintri al re David. 18Al veve daûrsi mil oms di Beniamin. Zibà, il famei de cjase di Saul, i siei cuindis fîs e i siei vincj fameis a passarin denant dal re tal Gjordan 19e a meterin in vore dut ce che al coventave par fâ passâ di ca la famee dal re e par fâi biel plait. Simei, fi di Ghere, si butà ai pîts dal re cuant che chel al passave di ca dal Gjordan 20e i disè al re: “Il gno paron che no mi imputi la mê colpe! No sta ricuardâ il mâl che il to famei al à fat la dì che il re gno paron al è saltât fûr di Gjerusalem. Il re che no se cjapi tant a pet, 21parcè che il to famei al ricognòs di vê pecjât e ve che o soi vignût cumò il prin di dute la cjase di Josef par lâi incuintri al re gno paron”. 22Alore al cjapà la peraule Abisai fi di Zeruià e al disè: “Simei no mertial la muart, che al à maludît l’onzût dal Signôr?”. 23Ma David al disè: “Ce dafâs àio jo cun vualtris, fîs di Zeruià, che o vedis di deventâ vuê miei nemîs? Puedial vuê jessi metût a muart cualchidun in Israel? No àio la sigurece che vuê o soi re di Israel?”. 24Il re i disè a Simei: “No tu murarâs gran”. E il re jal zurà.