2 SAMUEL (18)

Letôr: Bruna Leonarduzzi

Plan di batae

181David al passà in riviste lis schiriis che al veve cun sè e al metè in teste sorestants di mil e sorestants di cent. 2David al dividè l’esercit in trê parts: une part in mans a Joab, une part in mans a Abisai, fi di Zeruià e fradi di Joab, e une part in mans a Itai di Gat. Podopo David ur disè ai soldâts: “O vignarai a combati ancje jo cun vualtris”. 3Ma i soldâts i rispuinderin: “Tu no tu âs di partî gran, parcè che, se nô o scjampìn, nissun no nus abade e se ancje mieçs di noaltris a vessin di murî, nissun nol fasarès câs, a la cuâl che tu tu valis par dismil di nô. E po al è miei che tu tu ti tegnis pront a vignî a dânus une man de citât”. 4David ur disè: “O fasarai daûr che us semee a vualtris”. Il re si metè in bande de puarte, biel che lis schiriis a jessivin a cent e a mil a la volte. 5Il re ur dè chest ordin a Joab, a Abisai e a Itai: “Par rivuart di me, sparagnaitmi il zovin Assalon!”. E ducj i soldâts a sintirin che il re ur veve dât a ducj i sorestants chest ordin in merit di Assalon.

Sconfite e muart di Assalon

6Lis schiriis a jessirin fûr in plene campagne par scuintrâ Israel e la batae e fo combatude tal bosc di Efraim. 7L’esercit di Israel al fo batût denant dai fameis di David e il maçalizi al fo grant; in chê dì a restarin par tiere vincj mil oms. 8Il combatiment si slargjà par dute la regjon e, in chê dì, al fasè plui damp ai soldâts il bosc che no la spade.

9Assalon al lè par cumbinazion a sbati tor dai soldâts di David. Assalon al montave un mul e il mul al lè a finîle sot dai ramaçs di un grant terebint. Il cjâf di Assalon s’ingredeà tor dal terebint e al restà a pendolon fra cîl e tiere biel che il mul, che al jere sot di lui, al leve indenant pe sô corse. 10Cualchidun lu lumà e al visà Joab: “O ài a pene viodût Assalon picjât tor di un ramaç”. 11Joab i rispuindè al om che i veve puartde la gnove: “Se tu lu âs viodût, parcè no lu âstu fat fûr sul at? Jo mi sarès impegnât a dâti dîs siclis d’arint e une cinturie!”. 12Ma l’om i rispuindè a Joab: “Se ancje o sintìs su lis mês mans il pês di mil siclis d’arint, jo no slungjarai par mai la man sul fi dal re! O vin sintût cu lis nestris orelis che il re ti à dât chest ordin, tant a ti che a Abisai e a Itai: Par rivuart di me, sparagnaitmi il zovin Assalon. 13Che se ancje o ves ingjanât me stes, no i reste platât nuie al re e tu tu ti saressis tirât di bande”. 14Alore Joab i disè: “No stoi a pierdi timp daprûf di te”. Al cjapà in man trê frecis e lis plantà tal cûr di Assalon che al jere ancjemò in vite tal mieç dal terebint. 15Podopo si derin dongje dîs zovins, i scudîrs di Joab, che a colpirin Assalon e lu finirin.

16Alore Joab al fasè sunâ il cuâr e l’esercit al cessà di cori daûrji a Israel, parcè che Joab al fermà lis schiriis. 17A cjaparin Assalon, lu butarin tune grande buse in plen bosc e a ingrumarin parsore di lui un grumon di claps. I israelits a jerin ducj scjampâts, ognidun te sô tende. 18Cuant che al jere ancjemò in vite, Assalon al veve tacât a fâsi sù il colonel che al è te valade dal re, parcè che al pensave: “No ài fîs che a puedin memoreâ il gno non”. E i veve metût il so non al colonel. Lu clàmin ancjemò vuê il colonel di Assalon.

I mes de vitorie

19Achimaaz, fi di Zadok, al disè: “O voi svelt a contâi al re cheste buine gnove che il Signôr i à fat justizie deliberantlu dai siei nemîs”. 20Ma Joab i disè: “No tu larâs vuê a puartâi buinis gnovis; tu larâs un’altre dì. Vuê no tu larâs a puartâi une buine gnove parcè che al è muart il fi dal re”. 21E Joab i disè al kussit: “Va a contâi al re dut ce che tu âs viodût”. Il kussit si butà par tiere denant di Joab, po al partì di corse. 22Achimaaz, fi di Zadok, al tornà a insisti e i disè a Joab: “Che al sucedi ce che al vûl ma o vuei cori ancje jo daûrji al kussit”. Dissal Joab: “Parcè mo varessistu di cori, fi gno? No tu tiraressis fûr nissune pae”. 23Chel altri al contindè: “Che al sucedi ce che al vûl ma jo o cor istès”. Joab i disè: “E alore cor”. E Achimaaz al partì di buride pe strade de planure e al passà denant dal kussit. 24David al jere sentât fra lis dôs puartis. La vuaite e jere montade su la terace de puarte, su lis muris. Alçant i vôi, e viodè un om che al vignive indenant di corse, dibessôl. 25La vuaite e berlà e e visà il re. Dissal il re: “Se al è dibessôl, sigûr che al à une buone gnove di puartâmi”. Intant che chel altri si sdongjave simpri di plui, 26la vuaite e viodè un altri om che al coreve, e la vuaite ch’e jere parsore de puarte e berlà: “Ve che and è un altri che al rive di dute corse, dibessôl ancje lui”. Dissal David: “Ancje chel al è un mes che al puarte ben”. 27La vuaite e disè: “O cognòs il mût di cori dal prin: al è il mût di cori di Achimaaz, fi di Zadok”. Dissal il re: “Al è un om par ben; al rive cuntune buine gnove”. 28Achimaaz i lè dongje al re e i disè: “Salût!”. Si butà cu la muse par tiere denant dal re e al continuà: “Benedet seial il Signôr to Diu che al à fiscât i oms che a vevin alçade la man cuintri dal re gno paron!”. 29Il re i domandà: “E il zovin Assalon, staial ben?”. Achimaaz i rispuindè: “O ài viodût un grant sunsûr juste tal moment che Joab, famei dal re, al mandave il to famei, ma no sai ce che al jere”. 30Dissal il re: “Tiriti in bande e sta fêr alì”. Lui si tirà in bande e al spietà. 31Alore al rivà il kussit e al disè: “Il re gno paron che al sinti cheste buine gnove. Il Signôr vuê ti à fat justizie deliberanti di ducj chei che si jerin metûts cuintri di te!”. 32Il re i domandà al kussit: “E il zovin Assalon, staial ben?”. I rispuindè il kussit: “Che a ledin a rive compagn di chel zovin i nemîs dal re gno paron e ducj chei che si son butâts cuintri di te par fâti dal mâl!”.